دکتر مجتبی امیری

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی
ایمیل :
تلفن : 61117663
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • دکتری, 1384, مدیریت با گرایش رفتار سازمانی, تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت، 1392/05/21، ایران، تهران
 • مدیر گروه، 1392/10/05، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران، 1393/12/10، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه، 1394/02/05، ایران، تهران
 • ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه، 1394/07/19، ایران، تهران
 • عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه، 1394/09/03، ایران، تهران
 • مدیر گروه، 1396/10/22، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • ، محمد باقریان، حسن عابد جعفری ، مجتبی امیری ، مجتبی اسکندری و علی رضا نادری خورشیدی . "تصمیم گیری حکیمانه : رویکردی جدید به الگوسازی در مدیریت." : مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380.
 • امیری ، مجتبی و محمود رضا اسدی. "فرهنگ و زندگی در مجتمع های مسکونی." تهران: نشر شهر، 1391.
 • امیری ، مجتبی و رسول نوروزی سید حسینی. "درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

کتاب‌های ترجمه شده

 • امیری ، مجتبی و شهرزاد نیری. "دستنامه جامعه شناسی سالمندی : روندها و نظریه ها." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
 • امیری ، مجتبی و مرجان صفاری. "دستنامه جامعه شناسی سالمندی : نهادهای اجتماعی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.
 • امیری ، مجتبی و وجیهه جوانی. "دستنامه جامعه شناسی سالمندی : تأملهای شخصی در نظریه ها." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Amiri, Mojtaba, Sina Saeedy, and . "Citizenship behaviors development of university students through participation in cultural affairs." Excel International Journal of Multidisciplinary Management Studies : 5, no. 3 (2013): 172-183.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Amiri, Mojtaba, Alireza Sarfi , Mohammad Safari Kahreh , and Mohammad Hasan Maleki . "Investigation the Critical Success Factors of CRM implemention in the urban management case study." International Bulletin of Business Administration -, no. 9 (2010): 120-32.
 • عابدی جعفری ، حسن ، علی اصغر پورعزت ، مجتبی امیری و فاطمه دلبری راغب . "ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی ( مدیریت دولتی بر مبنای مقالات موجود در ISI )." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 6 (1111): -.
 • ضیائی ، محمدصادق ، مجتبی امیری و محسن ابراهیمی. "شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 15، 51 (1387): 87-102.
 • وردی نژاد، فریدون، مجتبی امیری و شهلا بهرامی . "تاثیر فناوری های نوین بر مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسلامی." فصلنامه مدیریت دولتی 1، --- (1388): 80-93.
 • امیری ، مجتبی ، سیدمحمد مقیمی و فاطمه قربانی . "چالش ها موانع و ساز و کار های نظام بودجه ریزی در آموزش عالی : مطالعه موردی : دانشگاه تهران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 17، 59 (1389): 3-16.
 • امیری ، مجتبی و احمد رضا قاسمی . "محدودیت های فرهنگی در توسعه نظریه های مدیریتی با تمرکز بر خوشه های فرهنگی." راهبرد یاس -، 23 (1389): 43-64.
 • امیری ، مجتبی و مرضیه شاه محمدی . "بررسی میزان اثر بخشی نظام آموزش کارکنان شهرداری کرج با رویکرد توانمند سازی." مدیریت شهری - پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی 8، 26 (1389): 106-93.
 • امیری ، مجتبی و  محمد جواد نائیجی . "شاخص های مدیریت راهبردی راهبردی رقابتی و کارآفرینی شرکتی." توسعه کارافرینی 3، 10 (1389): 155-171.
 • امیری ، مجتبی ، محمود رضا اسدی و فاطمه راغب . "بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک و ارایه راه کارهای بهبود وضعیت آن." مدیریت بازرگانی 3، 7 (1390): 37-56.
 • ، مهدی نادری نسب، محمد احسانی ، محمد خبیری ، مجتبی امیری و حسن قره خانی . "بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردهای فوتبال کشور." مطالعات مدیریت ورزشی 3، 9 (1390): 5-27.
 • امیری ، مجتبی ، شهرزاد نیری ، مریان صفاری و فاطمه دلبری راغب . "رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور." پژوهشهای ارتباطی 69، 1 (1391): 9-38.
 • سنگری، نگین، محمدمهدی تنعمی و مجتبی امیری . "بررسی مؤلفه ها و شاخصهای پاداش معنوی در سازمان از دیدگاه اسلام." اسلام و مدیریت اول، دوم (1391): 49-69.
 • احسانی، محمد و مجتبی امیری . "طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور." مطالعات مدیریت ورزشی چهارم، 17 (1392): 125-136.
 • امیری ، مجتبی و غلامرضا رحیمی. "بازتاب هدایت و رهبری در آثار ادبی در خصوص سلاطین غزنوی." جستارهای تاریخی چهارم، اول (1392): 1-25.
 • گوهر رستمی، حمیدرضا، هاشم کوزه چیان و مجتبی امیری . "گونه شناسی ذینفعان و مدیریت استراتژیک آن ها در سیستم ورزش کشور." مطالعات مدیریت ورزشی 5، 19 (1392): 151-170.
 • امیری ، مجتبی . "مطالعه آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی در منطقه 19 شهرداری تهران از دیدگاه مدیران شهری." اقتصاد و مدیریت شهری - انجمن علمی اقتصاد شهری دوم، پنجم (1392): 119-137.
 • میرزمانی، اعظم، علی اصغر پورعزت ، مجتبی امیری و حسن دانایی فرد. "واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران." مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) 21، 2 (1392): 37-56.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، مجتبی امیری و فرناز السادات فهیم. "بررسی تأثیر خصوصیات مشتریان بر تمایل آنها به پذیرش خرید اینترنتی (پیمایشی پیرامون دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران)." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات پنجم، 4 (1392): 67-84.
 • امیری ، مجتبی ، علی غفاری و مجید رحمانی. "بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران." فصلنامه مدیریت دولتی 5، 4 (1392): 19-38.
 • امیری ، مجتبی . "شناسایی و توصیف الگوها و ماهیت دانش و تحقیقات مقالات تآلیفی مدیریت ورزشی." مطالعات مدیریت ورزشی ششم، 1 (1393): 173-189.
 • ، رضا شجیع ، هاشم کوزه چیان ، محمد احسانی و مجتبی امیری . "تحلیل عوامل جمعیت شناختی مرتبط با تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان فوتبال." فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری نهم، 2 (1393): 106-117.
 • امیری ، مجتبی ، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی و مریم مختاری زنجانی. "رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزش." مطالعات مدیریت ورزشی 6، 23 (1393): 53-66.
 • راسخ، نازنین و مجتبی امیری . "مطالعۀ تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای منتخب با رویکرد استراتژیک." مطالعات مدیریت ورزشی 6، 25 (1393): 79-100.
 • احسانی، محمد، مرجان صفاری ، مجتبی امیری و هاشم کوزه چیان. "طراحی مدل ورزش همگانی ایران." مطالعات مدیریت ورزشی ششم، 27 (1393): 87-108.
 • امیری ، مجتبی . "بهینه سازی مدیریت شبکه حمل و نقل اضطراری کلان شهرتهران پس از سوانح طبیعی با رویکرد آینده پژوهی." پژوهش های جغرافیای انسانی 47، 1 (1394): 143-157.
 • رضایی، شمس الدین، مجتبی امیری و هاشم کوزه چیان. "بررسی موانع توسعة روابط متقابل باشگاه های فوتبال و سازمان صداوسیما در ایران." نشریه مدیریت ورزشی 8، 2 (1395): 189-206.
 • امیری ، مجتبی و محمد حسین رونقی. "رابطة هوش کارکنان و بلوغ هوشمندی کسب وکار در سازمان های کاربر سیستم های هوشمند." مدیریت فرهنگ سازمانی 14، 3 (1395): 671 - 691.
 • امیری ، مجتبی ، اکبر نشاط و مجید نیکنایی. "بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری )مطالعۀ موردی: منطقۀ 21 شهرداری تهران(." پژوهشهای جغرافیای طبیعی 48، 3 (1395): 523-539.
 • امیری ، مجتبی ، وحید محمودی ، حسین راغفر و یحیی پروندی. "بررسی نظری - تطبیقی نظام های تأمین اجتماعی : مسیر یابی توسعه نظام سه لایه ای تأمین اجتماعی ایران." مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی 2، 4 (1395): 9 - 28.
 • فرهنگی ، علی اکبر، مجتبی امیری ، سید مرتضی موسویان و کاظم نظری. "ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت برنامه های نمایشی." رسانه و فرهنگ (مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ) 2، 12 (1395): 23-51.
 • جوانی، وجیهه و مجتبی امیری . "بررسی عوامل گرایش به بدحجابی و راه‌کارهای مقابله با آن." تحقیقات فرهنگی ایران نهم، چهارم (1395): 115-132.
 • گلدار، زهرا، مجتبی امیری ، رحمت اله قلی پورسوته و منصور معظمی . "طراحی چارچوب مفهومی درگیرسازی ذینفعان در خط مشی گذاری عمومی." دانش حسابرسی هفدهم، 66 (1396): 81-105.

همایش‌های بین المللی

 • , , and Mojtaba Amiri. "explanation of mass medias function for the trust building as soft power of states." international conference on communication media technology and design, Istanbul.

همایش‌های داخلی

 • امیری ، مجتبی . "آسیب شناسی مدیریت و ساماندهی فرهنگ کشور با تکید بر تحقق اهداف سند چشم انداز." همایش ملی نقش مدیریت راهبردی، تهران.
 • نیری، شهرزاد و مجتبی امیری . "کارکرد رسانههای جمعی جهت غلبه بر موانع فرهنگی-اجتمااعی توسعه گردشگری." اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، مرودشت.
 • نیری، شهرزاد و مجتبی امیری . "تبیین نقش رسانههای جمعی در توسعه سرمایه انسانی از منظر رویکرد قابلیتهای انسانی." سومین کنفرانس بینالمللی مدیریت سرمایه فکری، زنجان.
 • نراقیان، محمد مهدی، مجتبی امیری ، حسین محمدپورزرندی و سیدعباس میرعنایت . "بررسی میزان تناسب درآمدی و مموریت های شهرداری ها مورد مطالعه: شهرداری تهران." اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، مشهد.
 • امیری ، مجتبی ، مرجان صفاری، شهرزاد نیری و فاطمه دلبری راغب . "مطالعه و برسی موانع مشارکت بخش خصوصی در ورزش های تفریحی." همایش ملی تفریحات ورزشی، تهران.
 • امیری ، مجتبی و شهرزاد نیری. "دورکاری و تعامل با مشتریان با رویکرد تئوریک: با تاکید بر تئوریهای ذینفعان کارگزاری و هزینه های داد و ستد." دورکاری در نظام اداری، تهران.
 • نیری، شهرزاد، مجتبی امیری و مرجان صفاری. "بررسی تجارب اقدامات الزامات و ملاحظات کشورهای منتخب در زمینه خصوصی سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در حوزه ورزش." ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.
 • امیری ، مجتبی و محیا قناعی. "نقش مدیرت محلی در بهبود محیط کسب و کار." اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404، تهران.
 • کریمی، محسن، حسین کریمی، محمدرضا دیویند، محمدرضا کاردان، مجتبی امیری ، محمدصادق ضیائی و سپیده خطایی. "پهنه‌بندی خطر رویدادهای پرتوی در فضای کالبدی شهر تهران با استفاده از ابزار GIS." نوزدهمین همایش ملّی ژئوفیزیک 1391، تهران.
 • امیری ، مجتبی . "الزامات و چالش های مدیریت پسماند در کشور." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس، تهران.
 • امیری ، مجتبی . "فرهنگ و هنجاری شدن علوم امروز." همایش بین المللی آینده فرهنگ، تهران.

داوری‌های انجام شده

 • هشتمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، ایران - تهران، 1396/03/07

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018