دکتر نسترن حاجی حیدری

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏
ایمیل :
تلفن : 61117726
آدرس : طبقه چهارم، ساختمان امام رضا (ع)، دانشکده مدیریت، جنب دانشگاه تربیت مدرس، زیر پل گیشا

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1379, مدیریت صنعتی, دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد, 1383, مدیریت فناوری اطلاعات, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1389, مدیریت سیستم ها, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • رییس اداره امور پژوهشی دانشکده مدیریت، 1392/09/30، ایران، تهران

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

 • انجمن علوم مدیریت ایران، عضو، 1389/02/14

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • حاجی حیدری، نسترن و طیبه صاحب . "ارزشگذاری دانش فنی." : انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1390.
 • حاجی حیدری، نسترن و عاطفه السادات حسینی کیا. "مدل کسب و کار از مفاهیم تا اجرا." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

کتاب‌های ترجمه شده

 • حاجی حیدری، نسترن و سید بهنام خاکباز. "مفاهیم داده کاوی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392.
 • حاجی حیدری، نسترن و سید بهنام خاکباز. "تکنیکهای داده کاوی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران ، 1392.
 • حاجی حیدری، نسترن و اکرم شفیعی. "مدیریت فرایند کسب و کار رهنمون های عملی برای پیاده سازی موفق." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • صمصامی، مجید، فاطمه نریمانی و نسترن حاجی حیدری. "راهبرد خدمت ITIL:مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • فائق، علی اکبر، فاطمه نریمانی و نسترن حاجی حیدری. "طراحی خدمت ITIL: مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • ظاهری، بشری، فاطمه نریمانی و نسترن حاجی حیدری. "عملیات خدمت ITIL: مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • اکبرزاده، مریم ، فاطمه نریمانی و نسترن حاجی حیدری. "انتقال خدمت ITIL: مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • نریمانی، فاطمه، مجید صمصامی و نسترن حاجی حیدری. "بهبود مستمر خدمت ITIL: مجموعه ای از بهترین تجارب مدیریت خدمت فناوری اطلاعات." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Farnaz Mohammadi , and Nastaran Hajiheydari. "How Business Intelligence Capabilities Contributed Managerial Decision Making Styles." International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning 2, no. 1 (2011): 28-33.
 • Hashemi, Novin, and Nastaran Hajiheydari. "How brand awareness affects online purchase intention: considering the role of perceived risk." International Journal of Electronic Customer Relationship Management 6, no. 3,4 (2012): 274-291.
 • Hajiheydari, Nastaran, and Behrouz Zarei KorKAbad. "Developing and Manipulating Business Model Applying System Dynamic Approach." Journal of Modelling in Management 8, no. 2 (2013): 18-42.
 • Hajiheydari, Nastaran, Somayeh Behestani, and Poyesh Bahadori. "Investigation of Electronic Maturity Level of Insurance Indsutry in Iran." Middle- East Journal of Scientific Research 14, no. 11 (2013): 1539-1547.
 • Hajiheydari, Nastaran, Seyed Behnam Khakbaz, and Hamid reza Farhadi. "Proposing a Business Model in Healthcare Industry." International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics 8, no. 2 (2013): 41-57.
 • Bahramifaraz, Fatemeh, and Nastaran Hajiheydari. "Presenting a model to assess the risks in construction projects by using Fuzzy Multiple Criteria Decision Making." International Research Journal of Applied and Basic Sciences 4, no. 10 (2013): 3036-3050.
 • Tajik, Hamed, and Nastaran Hajiheydari. "Identification and Classification Knowledge Problems and Submission of Mechanisms for Knowledge Transfer in Project Time Management (Case study: Iranian Gas Industry)." International Research Journal of Applied and Basic Sciences 5, no. 7 (2013): 813-819.
 • Farrokhzadeh Moghadam Tiol, Hassan, and Nastaran Hajiheydari. "Investigation of business, management and technology challenges of e-commerce adoption in Iran (Case of handmade carpet Electronic market)." jokull 63, no. 11 (2013): 424-439.
 • Mahini, Baharak, and Nastaran Hajiheydari. "The Effects of IT on Organizational Knowledge Management Case study: Iran Central Bank." Journal of Social Issues & Humanities 2, no. 3 (2014): 187-192.
 • Yavari, Ramin, Nastaran Hajiheydari, Mehdi Shamizanjani, and Sobhan Abdolmaleki. "Fuzzy Modeling of Factors Affecting Knowledge Management Systems’ Diffusion in Project-Based Organizations." applied mathematics in engineering management and technology 2014, no. --- (2014): 503-513.
 • Hajiheydari, Nastaran, عبدالمحمد مهدوی , and . "DEVELOPING A HOLISTIC BUSINESS PROCESS MANAGEMENT MATURITY MODEL (BPM3)." International Journal of Engineering & Technical Research 2, no. 2 (2014): 1-6.
 • Khakbaz, Seyed Behnam, Nastaran Hajiheydari, and Marziyeh Pourestarabadi. "Car Insurance Risk Assessment with Data Mining for an Iranian Leading Insurance Company." International Journal of Business and Economics Research(IJBER) 3, no. 3 (2014): 128-134.
 • Hajiheydari, Nastaran, Seyed Behnam Khakbaz, and Ali Amoei Ojaki. "Developing responsive marketing system concept: Applying system dynamics approach." Science Journal of Business and Management 2, no. 3 (2014): 91-96.
 • Hajiheydari, Nastaran, and Seyed Behnam Khakbaz. "Assessment of Long-Term Effects of Marketing Mix Policies: A System Dynamics Approach." International Journal of Systems and Society 2, no. 2 (2015): 1-22.
 • Khakbaz, Seyed Behnam, and Nastaran Hajiheydari. "Proposing a Basic Methodology for Developing Balanced Scorecard by System Dynamics Approach." Kybernetes 6, no. 3 (2015): 1-27.
 • Hajiheydari, Nastaran, Babak Hazaveh Hesar Maskan, and Mahdi Ashkani. "Factors Affecting Loyalty of Mobile Social Networks' Users." International Journal of e-Business Research 13, no. 1 (2017): 66-81.
 • Sharifian, Hani, Mohammad Meisam Danesh Ashtiani, and Nastaran Hajiheydari. "Applying data mining method for marketing purpose in social networks: case of Tebyan." International Journal of Electronic Marketing and Retailing 8, no. 2 (2017): 116.
 • Khakbaz, Seyed Behnam, Marziyeh Pourestarabadi, and Nastaran Hajiheydari. "An Efficient Hybrid Clustering Algorithm for Segmentation: Autocluster." International Journal of Data Science 2, no. 3 (2017): 205-220.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Hajiheydari, Nastaran, and Payam Hanafizadeh. "Business Model Change Methodology: Applying New Technology in Organization The Case of Mobile Technology in Learning Industry." International Journal of Innovation in the Digital Economy 4, no. 4 (2013): 36-60.
 • حاجی حیدری، نسترن، محمد بختیار نصرآبادی ، محمد سلطانی دلگشا و حمید رضا اسمعیلی گیوی . "بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی ( کتاب در ایران )." مطالعات مدیریت صنعتی 6، 17 (1386): 23-48.
 • ، علی محقر و نسترن حاجی حیدری. "روش شناسی تغییر مدل کسب و کار بر اثر ورود فناوری موبایل به سازمان." مدیریت فناوری اطلاعات -، 4 (1389): 175-192.
 • حاجی حیدری، نسترن، سامرند خاله و احمد فراهی . "طبقه بندی میزان ریسک بیمه گذاران بیمه بدنه خودرو با استفاده از الگوریتم های داده کاوی مورد مطالعه یک شرکت بیمه." پژوهشنامه بیمه -، 104 (1390): 107-130.
 • حسینی کیا، عاطفه السادات ، نسترن حاجی حیدری و زهرا رزمی. "عوامل موثر بر طراحی مدل کسب و کار همراه در حوزه مدیریت زیرساخت." فصلنامه علوم مدیریت ایران 6، 24 (1391): -.
 • کلهری، آویشن و نسترن حاجی حیدری. "شناسایی و بررسی عوامل موثر بر آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار." فرایند مدیریت و توسعه 25، 2 (1391): 149-177.
 • ، سمیرا پارسا ، نسترن حاجی حیدری و ابراهیم عباسی . "شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات معماری سازمانی در شرکت‌های منتخب ایرانی : پژوهشی ترکیبی." مدیریت فناوری اطلاعات 4، 13 (1391): 1-27.
 • نظری، محسن، نسترن حاجی حیدری و مصطفی نصری. "بررسی تأثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن." مدیریت بازرگانی 4، 4 (1391): 127-146.
 • حاجی حیدری، نسترن و فرهاد اسحاقی. " بررسی همزمان تأثیر ابعاد چندگانه‎ی تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمانی در مطالعه‎ی سیصد شرکت برتر ایرانی ." مدیریت فناوری اطلاعات 5، 1 (1392): 1-18.
 • حاجی حیدری، نسترن و نوین هاشمی. "مدیریت دانش مشتری و تمایل خرید الکترونیکی: بررسی مقایسه ای در دو جامعه." فصلنامه علوم مدیریت ایران 4، 28 (1392): 27-44.
 • حاجی حیدری، نسترن، آیدا شیوا و فاطمه بهزاد. "مطالعه تطبیقی محتوای درسی رشتۀ مدیریت کارآفرینی در دانشگاه های ایران و جهان." مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 17، 55 (1392): 263-282.
 • حاجی حیدری، نسترن و علی عمویی اوجاکی. "توسعه مدل بلوغ مدیریت دانش مشتری: مطالعه ای در بانک های ایرانی." فصلنامه علوم مدیریت ایران 8، 32 (1392): 47-80.
 • عبدالهی، علی، نسترن حاجی حیدری و مریم امیدوار. "شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی ویروسی." فصلنامه علوم مدیریت ایران 10، 38 (1394): 124-145.
 • رزمی، زهرا، نسترن حاجی حیدری و فاطمه السادات حسینی. "پژوهشی در تاثیرگذاری ارزش پیشنهادی حوزه واسط مشتری جهت طراحی مدل کسب و کار همراه با رویکرد BMO." فرایند مدیریت و توسعه 27، 4 (1394): 117-138.
 • حاجی حیدری، نسترن، پویش بهادری و سمیه بهستانی. "ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﮥ ﺑﻮرﺳﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﯽ در اﯾﺮان(." پژوهشنامه بیمه 118، 5 (1394): 109-130.

همایش‌های بین المللی

 • Hajiheydari, Nastaran, , and . "Bussines Model Framework for Knowledge Intensive Organizations." 2010 International Conference on Future Information Technology-ICFIT 2010, Changsha, December 14-15, 2010 .
 • , , Nastaran Hajiheydari, and . "A Success Model for Business Process Management Implementation." 2010 International Conference on Future Information Technology-ICFIT 2010, Changsha, December 14-15, 2010 .
 • Hajiheydari, Nastaran, and . "ITIL Adoption Critical Success Factors: Applying Meta-synthesis Approach." 2010 International Conference on Future Information Technology-ICFIT 2010, Changsha, January 14-14, 2011 .
 • , , Nastaran Hajiheydari, and . "ITIL Adoption Model based on TAM." 2011 International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH 2011, Singapore, February 25-27, 2011 .
 • Hajiheydari, Nastaran, and . "BPM Implementation Critical Success Factors: Applying Meta-synthesis Approach." 2011 International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH 2011, Singapore, February 25-27, 2011 .
 • , , and Nastaran Hajiheydari. "The Role of Process Owner on BPM-System Implementation Success." Ninth AIMS International Conference on Management, Pune, January 1-4, 2012 .
 • , , and Nastaran Hajiheydari. "A Framework Correlating Decision Making Style and Business Intelligence Aspect." 3rd International Conference on e-Education e-Business e-Management and e-Learning, Hong Kong, January 5-7, 2012 .
 • , , and Nastaran Hajiheydari. "An investigation into factors influencing learners participation in E-learning." ICELET 2012, Tehran, February 14-15, 2012 .
 • Tabatabaei, Fahimeh, and Nastaran Hajiheydari. "Big Data Tools, Techniques and Technologies Looking at Insights in Smart Cities." 7th International Knowledge Management, Tehran, February 18-20, 2015 .
 • Hajiheydari, Nastaran, Babak Hazaveh Hesar Maskan, and Mahdi Ashkani. "Sustainable selection of high-speed internet services: affected by internal and external factors (reputation and quality)." Third International Conference on Web Research, Tehran, April 19-20, 2017 .

همایش‌های داخلی

 • حاجی حیدری، نسترن. "توسعه و تغییر مدل کسب وکار با بکارگیری رویکرد پویایی سیستمها." هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، آذر 18-18، 1389.
 • حاجی حیدری، نسترن و محمدرضا حایری یزدی . "شبیه سازی سیستم های پویا برای تحلیل و تغییر کسب و کار (مورد کاوی شرکت مگفا." کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، آذر 18-19، 1389.
 • حسینی کیا، عاطفه السادات و نسترن حاجی حیدری. "بررسی عوامل موثر در خلق ارزش در خدمات بانکداری همراه." اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران، تهران، اسفند 4-5، 1389.
 • حاجی حیدری، نسترن، بابك هزاوه حصارمسكن و مهدی اشکانی. "بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و رضایت، اعتماد و وفاداری مشتری در شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت." کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، بارسلون، فروردين 25-26، 1394.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی BPM، زینب دباغ کاشانی، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1390/03/17
 • برسی نقش و تاثیر پرتالهای اطلاعاتی تصمیم یار بر مدل رفتار مصرف کنندگان در فرایند خرید تجهیزات الکترونیکی، حامد ابراهیمی نیک، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1390/06/17
 • بررسی الزامات موثر بر رضایت مشتریان در شرکتهای کارگزاری با استفاده از مدل کائو(مطالعه موردی شرکتهای کار گزاری شهر مشهد)، سارا عزیزی یوسف آبادی، کاربردی، گروه MBA، 1390/06/30
 • ارائه مدل پذیرش ITIL در شرکتهای ایرانی، سرونار مهروانی، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1390/07/11
 • طراحی مدل کسب و کار در تجارت همراه، عاطفه السادات حسینی کیا، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1390/07/12
 • بررسی آمادگی سازمانی در پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار، آویشن کلهری، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1390/10/13
 • بررسی تاثیر قابلیهای فناوری اطلاعات بر چابکی فرایندهای سازمان، زهرا جمالی، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1390/11/18
 • بررسی تاثیرات سیستم هوش سازمانی بر کسب و کار(مطالعه موردی مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران، مهرناز صفاخواه، کاربردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/11/19
 • شناسایی و بررسی ریسکهای موثر در تصمیم گیری برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات، فاطمه بیگلری، کاربردی، فلسفه، 1390/11/30
 • ارائه چارچوب مناسب مدیریت دانش در سازمان فنی و جرفه ای کشور، فریده مدانلو، کاربردی، فلسفه، 1390/11/30
 • بررسی رابطه میان مدیریت دانش مشتری و تمایل خرید بصورت الکترونیکی، نوین هاشمی، کاربردی، فلسفه، 1390/11/30
 • شناسایی عوامل موثر در بروز ریسک‌های تصمیم‌گیری در برون سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات، فاطمه بیگلی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1390/11/30
 • ارائه چارچوب مدیریت دانش در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، فریده مدانلو، کاربردی، فلسفه، 1390/11/30
 • بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده تدارکات الکترونیکی در صنعت خودرو کشور، شهریار مروتی، کاربردی، فلسفه، 1390/12/08
 • بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستمهای اطلاعات سلامت در ایران، سحر یزدانی، کاربردی، فلسفه، 1390/12/09
 • شناسایی عوامل در استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش، سحر قلی زاده، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1390/12/15
 • شناسایی و بررسی عوامل موفقیت/شکست پروژه های هوشمندی تجاری در سازمان های ایرانی، آزاده عباسی راد، کاربردی، گروه MBA، 1391/06/29
 • طراحی مدل کسب و کار برای رسانه اجتماعی (مورد کاوی نگارخانه ایرانی)، علیرضا مقاری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/07/04
 • تدوین مدل کسب و کار برای شرکت خدمات انرژی (ESCO) در محیط کسب و کار ایران، محمدهاشم خدابخش لو، کاربردی، گروه MBA، 1391/12/12
 • بررسی سطح بلوغ مدیریت دانش مشتریو تطبیق آن با عملکرد بازاریابی : مطالعه ای در بانکهای ایران، علی عموئی اوجاکی، کاربردی، گروه MBA، 1392/06/27
 • بررسی آمادگی جهت توسعه بانکداری همراه در ایران، سعید عطائی گرمی، کاربردی، گروه MBA، 1392/06/27
 • توسعه مفهوم و ارائه چارچوبی برای معرفی سیستمهای توصیه دهنده در راستای طراحی مفهومی سیستم بازاریابی، حمیدرضا فرهادی شریف آباد، کاربردی، گروه MBA، 1392/06/30
 • مدلسازی اعتماد خریداران از فروشگاه های اینترنتی به وسیله نگاشت های شناختی فازی، فرشید فراست، کاربردی، گروه MBA، 1392/07/02
 • مدلسازی فازی عوامل موثر بر ترویج سیستم های مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور، رامین یاوری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/07/15
 • ارائه استراتژی های بازاریابی مناسب و بهبود مدیریت ارتباط با مشتری براساس خوشه بندی مشتریان بر پایه مدل آر.اف.ام در قسمت فود شیلا، علی رمضانی، کاربردی، گروه MBA، 1392/11/15
 • بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید-مطالعه شخصیت خریداران، فرناز محمدی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/11/29
 • بررسی مفهوم همراستایی فرایندهای کسب و کار و تاثیر آن برعملکرد سازمان، ماهد مداح، کاربردی، گروه MBA، 1392/11/29
 • بررسی رابطه نقدینگی و تورم در ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم، مهدی مقدم منش، کاربردی، گروه MBA، 1392/12/20
 • بررسی اثرات تقویمی بر روی سهام رشدی و ارزشی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده کاوی، محمدمسعود صدوقی، کاربردی، گروه MBA، 1393/07/08
 • قیمت گذاری نسبی محصولات جایگزین با استفاده از شبکه عصبی، مسعود شیری، کاربردی، گروه MBA، 1393/07/30
 • بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی هتل ها: مطالعه هتل های جزیره کیش، میترا امدادی، کاربردی، گروه MBA، 1393/12/11
 • انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب برای شرکت های صادرکننده خشکبار، مرضیه پوراسترآبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/06/23
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان، سینا درهمی، کاربردی، گروه MBA، 1394/06/25
 • بررسی تاثیر ویژگیهای وب سایت کاریابی بر قصد متقاضی شغل به اقدام با میانجی گری نگرش متقاضی شغلی (مورد مطالعه: دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران)، وحید فرجی جبه دار، کاربردی، گروه MBA، 1394/06/28
 • بررسی تاثیر جنبه های سامانه مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان بر رضایت و وفاداری الکترونیکی، محمدمهدی دبیران، کاربردی، گروه MBA، 1394/06/31
 • بررسی عوامل موثربراعتماددرخریدهای آنلاین گردشگری:بخش مهمانداری، فریبا رهبر، کاربردی، گروه MBA، 1394/06/31
 • بررسی تاثیر تبلیغ داخل یک اپلیکیشن موبایل بر تصمیم کاربرد در مورد اپلیکیشن تبلیغ شده انگلیسی، محمدهادی شجاری، کاربردی، گروه MBA، 1394/07/29
 • شناسایی ویژگی های برنامه های کاربردی موبایل به عنوان خدمات ارزش افزوده والویت بندی آنها ازنظرگردشگران خارجی، مینا عمروانی، کاربردی، گروه MBA، 1394/11/20
 • شناسایی و تعیین اهمیت عوامل موثر بر بازاریابی ویروسی در حوزه نرم افزارهای کاربردی موبایل، حمید رضا ریحانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/15
 • بررسی تأثیر آمادگی فناوری بر پذیرش سیستم اطلاعات منابع انسانی مورد مطالعه: ادارات ستادی بانک ملّت، سیده مونا شاهرخ، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/31
 • بررسی تاثیر متغیرهای اجتماعی و متغیرهای وابسته به تبلیغ بر نگرش و رفتار کاربران شبکه های اجتماعی، افسانه مهدی زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/03/24
 • ارزیابی کیفیت وب سایت ها از دیدگاه کاربران با در نظر گرفتن مؤلفه بازاریابی (مورد مطالعه: پنج وب سایت حوزه گردشگری)، سیدمهدی ابطحی نجف آبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/04/26
 • بررسی عوامل موثر بر نگرش در خصوص بازاریابی مبتنی بر موقعیت، سیدحامد بهبودی نژاد، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/05/15
 • تعیین ویژگی‌های اثربخش برای تبلیغات دهان به دهان آنلاین: به کارگیری رویکرد متن‌کاوی در تحلیل داده‌ها، زهره یوسفی دهکا، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/05/15

مشاوره پایان نامه

 • ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP بر اساس عوامل حیاتی موفقیت، مجید فخیم، کاربردی، سایر دانشگاه ها، 1390/06/27
 • بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در طراحی پورتال های سازمانی با هدف راه اندازی تجارت الکترونیکی سیار، سید محسن حسینی، کاربردی، فلسفه، 1390/12/21
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر پیش برنده و بازدارنده E-CRM در شرکت اطلس خودرو، رضا تقوایی محمدی جو، کاربردی، فلسفه، 1391/02/26
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده در پیاده سازی ECRM در شرکت اطلس خودرو، رضا تقوایی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/21
 • بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک در ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان آلاین در صنعت خدمات مالی مورد مطالعه: شرکت های کارگزاری شهر تهران، علی اصغر ساجدی فر، کاربردی، فلسفه، 1391/06/29
 • بررسی تاثیر ویژگی های یک فروشگاه اینترنتی در افزایش قصد خرید بر خط مشتریان بت استفاده از تکنیک تحلیل متقارن، مصطفی نصری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/07/26
 • مدلسازی مسیرهای انگیزشی موثر بر مشارکت افراد در اجتماعات آنلاین با استفاده از نگاشت های شناختی فازی، سارا گله بختیاری، کاربردی، گروه MBA، 1391/08/24
 • بررسی تطبیقی کارمندیابی الکترونیکی (بررسی وبسایت 100 شرکت برتر ایران و مقایسه آن با وبسایت 100 شرکت برتر ترکیه ای، زهرا افشار، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1391/11/16
 • ارزیابی میزان آمادگی ساز مان های خدماتی برای پیاده سازی نظام مدیریت دانش (مطالعه موردی: شعب منتخب بیمه توسعه)، محمدحسین تیمورپور، کاربردی، گروه MBA، 1391/12/15
 • بررسی اثر شخصیت بر رفتار خرید ناگهانی در تراکنش های خرید آن لاین، نیلوفر نجاهی، کاربردی، گروه MBA، 1392/06/30
 • طراحی چارچوب عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای الکترونیکی بین بنگاهی ایران : رویکرد دلفی فازی و دیتمل فازی، فاطمه حاج اسمعیلیان، کاربردی، گروه MBA، 1393/06/30
 • تاثیر ورود شرکای تجاری در طرح امتیازی باشگاه مشتریان بر وفاداری و رضایت مشتریان(مطالعه موردی: باشگاه مشتریان بانک ملت)، بهنام مختاری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 • بررسی رفتار تغییر کانال مصرف کنندگان با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده، شیرین خادم عباسی، کاربردی، گروه MBA، 1393/07/08
 • طراحی مدل CRM برای اجرا در بانک ملت، محمدمهدی معینی قراگوزلو، کاربردی، گروه MBA، 1394/06/15
 • درگیری سازی مشتریان با برند از طریق شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای هایلند)، مهدی لطفعلیان، کاربردی، گروه MBA، 1394/06/22
 • بررسی تاثیر انجمن های برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر اعتماد مشتریان به برند در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: شرکت خدمات مسافرتی جهانگردی ستاره الماس هالی)، مریم فرهنگ، کاربردی، گروه MBA، 1394/06/23
 • بررسی تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی و بهبود مزیت رقابتی در سازمان مخابرات ایران، کوثر بساق زاده، کاربردی، گروه MBA، 1394/06/30
 • انتخاب مدل و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک مرکزی ایران، پرنیاز معماریان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بخش بندی مشتریان بیمه عمر با رویکرد داده کاوی، بهروز اروبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • بررسی تاثیر سیستمهای پیشنهاددهنده بر رفتار مصرف کننده در وب سایتهای خرید آنلاین، سیدجواد موسوی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1396/03/24

داوری‌های انجام شده

 • هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ایران، 1389/07/28
 • نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ایران، 1390/06/22
 • دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ایران، 1391/07/18
 • اولین کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک، ایران، 1391/09/08

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017