دکتر امیر خانلری

مرتبه علمی : استادیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏
ایمیل :
تلفن : 61117794
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1382, مدیریت صنعتی, دانشگاه ولی عصر (عج)
 • کارشناسی ارشد, 1385, مدیریت فناوری اطلاعات, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1390, مدیریت بازاریابی, دانشگاه تهران

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی و داخلی

 • Sohrabi Yourtchi, Babak, Mohammad Haghighi, and Amir Khanlari. "Customer Relationship Management Maturity Model (CRM¬3): a model for stepwise implementation." International Journal of Human Sciences 7, no. 1 (2010): 1-20.
 • Sohrabi Yourtchi, Babak, and Amir Khanlari. "Targeting customers: A fuzzy classification approach." International Journal of Engineering, Transactions A: Basics 25, no. 2 (2011): 323-335.
 • Daneshpazhoh, Vida, , and Amir Khanlari. "The impact of internal marketing on organizationl behaviour of employees (Case study: a branch of Passargad bank)." INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4, no. 7 (2014): 3502-3508.
 • Khanlari, Amir, Nastaran Hajiheydari, and Maryam Farhang. "The impact of social media based brand communities on brand trust in tourism industry." MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS 7, no. 2 (2016): 94-107.
 • Tadrisi javan, Hooshang, Amir Khanlari, Omid Motamedi, and Hadi Mokhtari. "A hybrid advertising media selection model using AHP and fuzzy-based GA decision making." Neural Computing & Applications in press, no. in press (2016): 1-15.
 • mohammadian, mahmood, Bahareh Zohouri, Zohreh Dehdashti, and Amir Khanlari. "Building Social Brand in FMCGs:Corporate Social Responsibility Approach." International Journal of Business and Management 4, no. 11 (2016): 100-110.
 • Balouchi, Mina, Yuhanis Abdul Aziz, Tahmours Hasangholi pouryasouri, Amir Khanlari, Azmawani Abd Rahman, and Raja Nerina Raja-Yusof. "Explaining and predicting online tourists’ behavioural intention in accepting consumer generated contents." Journal of Hospitality and Tourism Technology 8, no. 2 (2017): 168-189.
 • Tadrisi javan, Hooshang, Amir Khanlari, Omid Motamedi, and Hadi Mokhtari. "A hybrid advertising media selection model using AHP and fuzzy based 44GA de4cision making." Neural Computing & Applications 29, no. 4 (2018): 1153–1167.
 • سهرابی یورتچی ، بابک و امیر خانلری. "سنجش میزان آمادگی سازمانی مؤسسات آموزش عالی در اجرای مدیریت ارتباط با دانشجو: مورد کاوی دانشگاه تهران." فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 12، 48 (1387): 163-188.
 • سهرابی یورتچی ، بابک و امیر خانلری. "پیش‌نیازهای پیاده‌سازی "زبان توسعه‌پذیر گزارش‌گیری کسب و کار" (XBRL )،." بررسی های حسابداری و حسابرسی 16، 56 (1388): 79-92.
 • سهرابی یورتچی ، بابک ، محمد موسی خانی و امیر خانلری. "مدل سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (مطالعه موردی: سازمانهای فناوری اطلاعات)." مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق) 1-26، 1 (1389): 117-124.
 • سهرابی یورتچی ، بابک و امیر خانلری. "عوامل حیاتی سازمانی در اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری." دانشور رفتار 1، 41 (1389): 137-144.
 • سهرابی یورتچی ، بابک و امیر خانلری. "عوامل مؤثر بر بکارگیری تجارت الکترونیک در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران." توسعه کارافرینی 2، 7 (1389): 11-34.
 • سهرابی یورتچی ، بابک و امیر خانلری. "اخلاق، فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی سازمانی." اخلاق در علوم و فناوری 4، 1-2 (1389): 1-10.
 • سهرابی یورتچی ، بابک ، امیر خانلری و نصیبه آجرلو. "الگویی جهت تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان (CLV) در صنعت بانکداری." مدرس علوم انسانی 15، 1 (1390): 231-247.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سیدرضا سیدجوادین ، احمد روستا و امیر خانلری. "ارائه چهارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی." چشم انداز مدیریت بازرگانی 10، 7 (1390): 73-93.
 • سهرابی یورتچی ، بابک و امیر خانلری. "مقایسه الگوی نگرشی و رفتاری زنان و مردان بازدیدکننده از وب‌سایت‌های فروش." مجله تحقیقات زنان 5، 3 (1390): 27-52.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سیدرضا سیدجوادین ، احمد روستا و امیر خانلری. "مدل ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی کشور." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 4، 10 (1391): 41-62.
 • ، محمدرضا آراستی، نیما گروسی مختارزاده و امیر خانلری. "ارائه مدل یکپارچه تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت یابی." فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 3، 9 (1392): 185-209.
 • حقیقی ، محمد، امیر خانلری و وحید مقصودی. "بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان (مورد کاوی : مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران)." مدیریت بازرگانی 5، 2 (1392): 47-68.
 • کفائی، امید و امیر خانلری. "بررسی تأثیر ابعاد ساختاری بر موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت های ایرانی دارنده این سیستم." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 6، 1 (1393): 47-70.
 • مروتی شریف ابادی، علی ، امیر خانلری و هانی شفق. "بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی مصرف کنندگان از بسط برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه در شهر تهران)." پژوهشنامه مدیریت بازاریابی 2، 2 (1393): 61-74.
 • گلرخ، علی و امیر خانلری. "شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت پیاده سازی بانک بیمه در ایران." چشم انداز مدیریت بازرگانی 13، 17 (1393): 199-218.
 • بهستانی، سمیه و امیر خانلری. "الگوی بهینه سبد سرمایه‌گذاری در چارچوب آمیخته بازاریابی خدمات با اعتماد به مشتری؛ مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه فعال در بورس و فرابورس جمهوری اسلامی ایران." اندیشه مدیریت راهبردی 7، 2 (1393): 120.
 • گلرخ، علی و امیر خانلری. "شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان برای خرید متقاطع بانک‌بیمه." مدیریت بازرگانی 6، 2 (1393): 381-400.
 • خانلری، امیر، فاطمه باقری و ناصر عبدی. "بررسی رضایتمندی بازدیدکنندگان از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری برح میلاد." فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی 6، 4 (1393): 61-78.
 • خانلری، امیر و صحرا زمانیان. "وفاداری به برند و تبلیغات توصیه ای الکترونیک در شبکه های اجتماعی." کاوش های مدیریت بازرگانی 6، 11 (1393): 130.
 • خانلری، امیر و امید کفائی. "بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار بر موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت های ایرانی." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 6، 2 (1393): 231-252.
 • خانلری، امیر و رضوان سبزه علی. "بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان." مدیریت بازرگانی 6، 4 (1393): 773-790.
 • خانلری، امیر و صحرا زمانیان. "بررسی رابطه بین وفاداری به برند و تبلیغات توصیه ای الکترونیک در شبکه های اجتماعی." کاوش های مدیریت بازرگانی 6، 12 (1393): 75-99.
 • سهرابی یورتچی ، بابک ، علیرضا حسن زاده، امیر خانلری و سید وحید اسکوئی. "تدوین الگوی مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه های ایران." چشم انداز مدیریت بازرگانی 4، 21 (1394): 69-84.
 • بهستانی، سمیه و امیر خانلری. "الگوی بهینه سبد سرمایه‌گذاری در چارچوب آمیخته بازاریابی خدمات با اعتماد به مشتری (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه فعال در بورس و فرابورس جمهوری اسلامی ایران)." اندیشه مدیریت راهبردی 7، 2 (1394): 75-97.
 • خانلری، امیر و مهشاد السادات دعایی اسکویی. "عوامل موثر بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در شرکت‌های بیمه." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 407-426.
 • شاکری، رویا و امیر خانلری. "درک تصویر برند با استفاده از روش استخراج استعاره های زالتمن." چشم انداز مدیریت بازرگانی 14، 24 (1394): 155-170.
 • آقازاده، هاشم، امیر خانلری و هاله اکبرپور. "بررسی رابطه بین ارزش ویژه مشتری و عملکرد گروه هتل‌های بین‌المللی پارسیان." مدیریت بازرگانی 7، 4 (1394): 761-782.
 • مجیدی پرست، معصومه، علیرضا الهی، امیر خانلری و حسین اکبری یزدی. "شناسایی مؤلفه های محیطی مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران." رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 4، 13 (1395): 73-87.
 • محمدیان، محمود، زهره دهدشتی، امیر خانلری و بهاره ظهوری. "شناسایی الزام های مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان کالاهای تند مصرف در حوزه بازاریابی." چشم انداز مدیریت بازرگانی 15، 28 (1396): 27-43.
 • خانلری، امیر، مهدی احراری و سمیه میرپور. "پیش‌بینی ارزش طول عمر مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک دسته‎بندی گروهی داده‎ها (GMDH) در شبکۀ عصبی." مدیریت بازرگانی 8، 4 (1396): 833-860.
 • حاجی حیدری، نسترن، امیر خانلری و حمیدرضا ریحانی. "شناسایی و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر بازاریابی ویروسی درحوزه نرم‌افزارهای کاربردی موبایل." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 9، 2 (1396): 237-252.
 • شیرکوند، سعید، امیر خانلری و مهسا حسینی. "تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان." چشم انداز مدیریت بازرگانی 16، 30 (1396): 33-47.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، امیر خانلری و محی الدین غریبی. "مطالعۀ شبکه‌نگاری برای شناسایی ابعاد زمینه‌ای تجربۀ مشتریان خدمات صنعت بانکداری." مدیریت بازرگانی 9، 2 (1396): 259-270.
 • حیدری، علی، امیر خانلری و شادی مهدوی. "اندازه گیری ارزش ویژة برند دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکدههای مدیریت شهر تهران)." تحقیقات بازاریابی نوین 7، 3 (1396): 141-158.
 • میرا، سیدابوالقاسم ، امیر خانلری و یاشار دیندار. "بررسی تأثیر اعتقادات دینی مصرف کنندگان ایرانی بر تمایل به خرید محصولات کشوری متخاصم." مدیریت بازرگانی 10، 1 (1397): 187-206.
 • خانلری، امیر و مهدی عامری. "ترجیحات مشتریان نسبت به پاداش ها در باشگاه های مشتریان بانکی با استفاده از تحلیل توأمان." چشم انداز مدیریت بازرگانی 7، 4 (1397): 199-214.

راهنمایی پایان نامه

 • ارائه مدلی جهت ارزیابی کیفیت بازاریابی محلی در شعب بانک ملت، نرگس صارمی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 • تدوین مدل مدیریت منابع انسانی مشتری مدارانه در بانکهای تجاری خصوصی کشور، معصومه آقاسیدجعفری مجرد، دانشگاه تهران، 1393/12/04
 • بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت صبانت، حدیثه الهدی محمدزاده، دانشگاه تهران، 1394/06/14

کارنامه پژوهشی

داوری‌های انجام شده

 • پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران، 1393/03/18

کتاب‌های تالیفی

 • Sohrabi Yourtchi, Babak, and Amir Khanlari. "Marketing in the Cyber Era: Strategies and Emerging Trends." : IGI Global, 2014.
 • Balapour, Ali, and Amir Khanlari. "Strategic Customer Relationship Management in the Age of Social Media." : IGI Global, 2015.
 • Khanlari, Amir, Faezeh Rezaei, and Seyed Abolghasem Mira. "Strategic Customer Relationship Management in the Age of Social Media." : IGI Global, 2015.
 • Zamanian, Sahra, and Amir Khanlari. "Strategic Customer Relationship Management in the Age of Social Media." : IGI Global, 2015.
 • سهرابی یورتچی ، بابک و امیر خانلری. "مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک." تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1393.

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018