دکتر محمد علی شاه حسینی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏، عضو هیئت رئیسه دانشکده مدیریت ، معاونت پژوهش و فناوری
ایمیل :
تلفن : 61117789
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1378, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1381, مدیریت صنعتی _ گرایش تولید, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1388, مدیریت-سیاستگزاری بازرگانی, دانشگاه تهران

عناوین دروس

 • بازاریابی و مدیریت بازار، کارشناسی، 1389-1390، 2
 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی، 1389-1390، 2
 • مدیریت منابع انسانی، کارشناسی، 1387-1388، 1
 • اصول بازاریابی، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 2
 • انگیزش و بهره وری، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 1
 • برنامه ریزی استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1394-1395، 1
 • برنامه ریزی و نظارت راهبردی، کارشناسی ارشد، 1393-1394، 1
 • توسعه و مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • سمینار در مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 1
 • سمینار در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 2
 • شناخت تبلیغات، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • فرایندهای سازمانی، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • مباحث منتخب در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 1
 • مبانی سازمان و مدیریت، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 2
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 1
 • مدیریت استراتژیک صنعتی، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 1
 • مدیریت تحول سازمانی، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 1
 • مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1394-1395، 1
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
 • مدیریت و منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 1
 • مهارت های عمومی مدیریت، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 1
 • سمینار در مدیریت استراتژیک، دکتری Ph.D، 1394-1395، 1
 • طراحی و اجرای سیاستگذاری در سازمانهای بازرگانی، دکتری Ph.D، 1394-1395، 2
 • طراحی و اجرای سیاست گذاری در سازمان های بازرگانی دولتی، دکتری Ph.D، 1393-1394، 2
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، دکتری Ph.D، 1393-1394، 2

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس اداره فناوری و اطلاعات دانشکده مدیریت، 1388/10/01، 1390/11/15، ايران، تهران
 • معاون اقتصادی و توسعه سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 1390/11/15، 1391/02/24، ايران، تهران
 • معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران، 1391/02/23، 1392/02/23، ايران، تهران
 • معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت، 1394/06/31، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • شاه حسینی، محمدعلی و سعید عربلوی مقدم. "مسئولیت اجتماعی شرکتی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

کتاب‌های ترجمه شده

 • شاه حسینی، محمدعلی و کمال رحمانی. "بازاریابی استعاره ای." تهران: انتشارات نگاه دانش، 1391.
 • شاه حسینی، محمدعلی و کمال رحمانی . "ارتباط برند: رقبای خود را غیر مرتبط نماییم." : انتشارات نگاه دانش، 1391.
 • شاه حسینی، محمدعلی و محمدهادی رنجبر. "نگاهی نو به حاکمیت شرکتی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Nazila Mohebbi , Mohammad Ali Shah Hoseini, and Mohammad Rahim Esfidani. "Identification & Prioritization of the Affecting Factors on CRM Implementation in Edible Oil Industry." Journal of Basic and Applied Scientific research 2, no. 5 (2012): 4993-5001.
 • Mohebbi, Nazila, Mohammad Ali Shah Hoseini, and Mohammad Rahim Esfidani. "Identification and Prioritization of the Affecting Factors on CRM Implementation in Edible Oil Industry." Journal of Basic and Applied Scientific research 2, no. 5 (2012): 4993-5001.
 • Shah Hoseini, Mohammad Ali, Sahand Khassehkhan , and Nahid Shanyani . "Identifying Key Performance Indicators of an Iranian Islamic Bank Based on BSC and AHP." American Journal of Science 8, no. 1 (2012): 64-73.
 • Shah Hoseini, Mohammad Ali, mohammad faghih aliabadi, and sahand khaseh khan. "Applying BSC in Order to Development and Export of Engineering and Technical Services in Iranian Oil and." Journal of American Science 9, no. 1 (2013): 431-436.
 • Nazari, Mohsen, Mohammad Ali Shah Hoseini, and Vahid Tabatbaee. "Impact of Price fairness on Price Satisfaction, Customer satisfaction and Customer Loyalty in Iran Telecommunication Market (Case: MTN Irancell Company)." Asian Journal of Research in marketing 3, no. 1 (2014): 131-144.
 • Rouhani, Saeed, Mohammad Ali Shah Hoseini, and bahar rouhi. "An ERP Selection framework for construction industry based on FAHP." The IUP Journal of Information Technology 10, no. 3 (2014): 19-51.
 • Shah Hoseini, Mohammad Ali, and sanam mottaghi khamaneh. "EVALUATING AND RANKING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING METHODS USED FOR PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE: A CASE OF IRAN INSURANCE COMPANY." International Journal of Economics, Commerce and Managements vol 3, no. 5 (2015): 784-797.
 • samimi, ehsan, Mohammad Ali Shah Hoseini, ali abasaltian, and shahryar shfaghi. "Identifying and Prioritizing Critical Success Factors (CSFs) in Retaining and Developing Knowledge Workers in Oil and Gas Project-based Companies." Indian Journal of Science and Technology 8, no. 11 (2015): 346-356.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Shah Hoseini, Mohammad Ali, hamed khorasani toroghi, sajad Yazdani Ahmad Abadi, and amir bahador panahi. "IDENTIFY THE KEY ELEMENTS FOR DEVELOPING AN ORGANIZATION'S MISSION STATEMENT." Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 5, no. 1 (2013): 246-252.
 • شاه حسینی، محمدعلی و احمد جعفرنژادچقوشی . "بهبود زنجیره تامین شرکت ایساکو با استفاده از مدل موجودی و توزیع غیر متمرکز." پژوهشنامه بازرگانی -، 38 (1385): 59-85.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "نیازسنجی آموزشی سازمان براساس خواسته های مشتریان بارویکرد بهبود بهره وری توسط بکارگیری تکنیک QFD." بررسی های حسابداری و حسابرسی 13، 4 (1385): 28-48.
 • شاه حسینی، محمدعلی، سیدرضا سیدجوادین و سیدوحید حسینی‌پور . "پیشبینی مصارف گاز طبیعی کشور در افق برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور و نقد سیاستهای مرتبط." مدیریت بازرگانی 3، 7 (1390): -.
 • شاه حسینی، محمدعلی، غلامرضا خوش سیما و مهدی ابراهیمی نژاد . "نگاه به آینده و تدوین چشم انداز دانشگاه ها : مطالعه موردی در دانشگاه ولی عصر ( عج رفسنجان )." مدیریت بازرگانی 3، 9 (1390): 113-130.
 • شاه حسینی، محمدعلی، امیر اخلاصی و کمال رحمانی . "بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و رفتار خرید مصرف کنندگان در بانک انصار." تحقیقات بازاریابی نوین 1، 3 (1391): 124-139.
 • شاه حسینی، محمدعلی، سعید روحانی و بهار روحی. "چارچوب انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکتهای پیمانکاری با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی." مدیریت فناوری اطلاعات 5، 2 (1392): 95.
 • شاه حسینی، محمدعلی و محمد فقیه علی آبادی. "ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺎز در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و گاز." نشریه انرژی ایران 16، 2 (1392): 113-127.
 • رحمانی، حسین، محمدعلی شاه حسینی و علی اصغر پورعزت . "شناسایی شایستگی های مطلوب دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت با تمرکز بر رویکرد اسلامی - ایرانی: مطالعه موردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران." فرهنگ در دانشگاه اسلامی 3، 3 (1392): 395-412.
 • روحانی، سعید، محمدعلی شاه حسینی، احد زارع رواسان و الهام رحمانیان فر. "مدل انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات." مدیریت فناوری اطلاعات 5، 4 (1392): 103-118.
 • رضایی نور، جلال، محمدعلی شاه حسینی و سروش خسروی. "ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاد ه سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکتهای همکاران سیستم." فصلنامه مدیریت توسعه فناوری سال اول، 4 (1393): 79-104.
 • تسلیمی ، محمدسعید، محمدعلی شاه حسینی و محمدحسین نقوی. "تأملی بر چشم انداز سازمان در پرتو استعاره های قرآن." اسلام و مدیریت 3، 5 (1393): 147-169.
 • خاجی، مهرنوش، محمدعلی شاه حسینی، علی اصغر پورعزت و عزت اله اصغری زاده . "ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 6، 24 (1393): 87-112.
 • ردادی، علی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و محمدعلی شاه حسینی. "الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی." بهبود مدیریت سال هشتم، شماره 3 پیاپی 25 (1393): 89-104.
 • محمودی ، وحید، محمدعلی شاه حسینی و زهرا جافری. "تدوین الگوی توسعة بیمة تکمیلی درمان گروهی." مطالعات مدیریت راهبردی 5، 19 (1393): 173-195.
 • شاه حسینی، محمدعلی، محسن نظری و محمدصادق هاشمی. "تحلیل استراتژی های بانک های خصوصی ایران در دوران رکود اقتصادی سالهای 1391 و 1392." فصلنامه علوم مدیریت ایران 9، 33 (1393): 125-145.
 • شاه حسینی، محمدعلی، فاطمه نارنجی ثانی و صفورا فلاح کریمی. "شناسایی و دسته بندی موانع و چالشهای پیاده سازی برنامة راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خراسان به روش کیو." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 1 (1394): 89-109.
 • صادق، محمدهادی و محمدعلی شاه حسینی. "ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی مؤثر بر رفتار ﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ پرﺳﺮﻋﺖ در اﻳﺮان." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 427-444.
 • شاه حسینی، محمدعلی، فاطمه نارنجی ثانی، رحیم عبادی و حمید رودباری. "ارزیابی کیفیت نظام خدمات یاددهی-یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 2، 49 (1394): 277-303.
 • عزتی، حمیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "سازمان های با قابلیت اعتماد بالا." ماهنامه تدبیر 26، 280 (1394): 40-45.
 • عزتی، حمیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "فن کاوی : تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه." فصلنامه رهیافت 6، 60 (1394): 83-92.
 • شاه حسینی، محمدعلی، محمدهادی رنجبر و مسعود کیماسی. "شناسایی‌ و‌ ترکیب‌ قابلیتهای‌ سازمانی‌ در‌ موفقیت‌ رقابتی صنعت‌ نوشیدنی." چشم انداز مدیریت بازرگانی بهار 95، 25 (1395): 51-67.
 • اسفیدانی، محمدرحیم، سارا رمضانی و محمدعلی شاه حسینی. "ﻣﺪل ﺳﺎزی B2B ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﺎزار ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ IT ﺻﻨﻌﺖ." مدیریت بازرگانی 8، 2 (1395): 259 -280.

همایش‌های بین المللی

 • Sohrabi, Arezoo, Marjan Fayyazi, and Mohammad Ali Shah Hoseini. "Organizational alignment requirment for successful strategic human resource management." International conference on economics, accounting, management and social sciences,, December 11-12, 2014 .
 • Sohrabi, Arezoo, and Mohammad Ali Shah Hoseini. "Importance of attention to the competency of managers in strategic HRM." First national conference on economice,management and accounting, Tehran, February 19-19, 2015 .

همایش‌های داخلی

 • نظری، محسن، محمدعلی شاه حسینی و سیدوحید طباطبایی کلجاهی . "بررسی عوامل موثر بر رضایت قیمتی مطالعه موردی: خدمات تلفن همراه شرکت امتیانایرانسل." دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 4-5، 1391.
 • انصاری، آرش ، محمدعلی شاه حسینی و محمدمهدی تنعمی . "نقش کارآفرین به عنوان استراتژیست در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط." دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 3-4، 1392.
 • شاه حسینی، محمدعلی، محسن نظری و محمدصادق هاشمی. "ارائه چارچوبی برای استراتژی های بازاریابی شرکت ها در دوران رکود اقتصادی." دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت شریف، تهران، آبان 22-22، 1393.
 • شاه حسینی، محمدعلی، محسن نظری و محمدصادق هاشمی. "تحلیل آثار رکود تورمی بر فعالیت بانک¬های ایران: ارزیابی مناسب محیط اقتصادی، گام نخست فرایند مدیریت استراتژیک در دوران رکود." کنفرانس مدیریت خدمات، تهران، بهمن 7-8، 1393.
 • اسفیدانی، محمدرحیم، محمدعلی شاه حسینی و سارا رمضانی. "مدلسازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار B2B صنعت IT با نگاهی به عملکرد بازاریابی." کنفرانس مدیریت خدمات، تهران، بهمن 7-8، 1393.
 • سهرابی، آرزو، رویا سهرابی و محمدعلی شاه حسینی. "ضرورت توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانها." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها، شیراز، بهمن 29-29، 1393.
 • عزتی، حمیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "ذهن آگاهی سازمانی: توانمندسازی سازمان برای مواجهه با ابهامات." دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، مشهد، بهمن 15-15، 1394.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی تعیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر انگیزش نیروهای طرح کار اقماریمورد مطالعه: شرکت نفت فلات قاره ایران، امین فتح علی پور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/11/27
 • اولویت بندی آمیخته ترفیع برای شرکتهای ایرانی سازنده تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با استفاده از تکنیک AHP، علی هادیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت سفیر، اردوان خسروی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1390/06/19
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و اجرای اشتغال از راه دور کارکنان شرکت ایران خودرو، لیلا عظیمیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/23
 • بررسی رابطه بین میزان رضایت بیمه درمان تکمیلی در وفاداری و تمدید قراردادهای بیمه ای بیمه گذاران مورد: شرکت بیمه البرز، احمد شکوهی بهار، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/26
 • ارزیابی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک صادرات ایران در جذب مشتریان طرح سپرده سرمایه گذاری گنجینه سپهر در شهر تهران، رضاابراهیم اژدری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • بررسی علل عدم موفقیت شرکت های تولیدی-تجاری در دستیابی به نام و نشان(برند قدرتمند، مریم کلانترزاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/30
 • بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنانمورد مطالعه : شرکت پارس کادوس، کاوه شیرازی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1390/07/14
 • بررسی ارتباط ارزش ویژه برند و تصمیم گیری و رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک پاسارگاد استان هرمزگان، آیدا ایرانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/08/28
 • بررسی کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان با بانک قرض الحسنه مهر ایران، ایمان حاذق پور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/09/22
 • بررسی شناسایی و اولویت بندی روشهای تبلیغات تجاری اثربخش برای بیمه های اموال و مسئولیت. مورد مطالعه : شرکت سهامی بیمه ایران، صنم متقی خامنه، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/11
 • بررسی رابطه بین ابعاد ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان. مورد مطالعه : بیمه ایران، سحر تقی زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/18
 • بررسی و شناسایی و تعیین عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت پروژه های EPC نفت و گاز و اولویت بندی آنها با AHP فازی، سید مرتضی ناظمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/19
 • بررسی رابطعه بین نفکر استراتژیک و تنوع گرایی استراتژی از دیدگاه مدیران در شرکت کاله، یکسانه جعفری، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1390/11/19
 • تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری به منظور تدوین استراتژی های بهره وری سبز در شرکت لیکا، نادر سادات امینی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/26
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد کاوی: شرکت روغن کشی خرمشهر، نازیلا محبی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان. مورد مطالعه : شرکت روغن کشی خرمشهر، نازیلا محبی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • بررسی تاثیر وابستگی هیجانی مشتریان بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان در خرده فروشی های و مطالعه موردی : فروشگاه های زنجیره ای هایپر استار، عباس خالقی تبار، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/12/02
 • بررسی عوامل موثر بر ترک کار در شرکت ساسول، طاهره میرزایی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/04/31
 • بررسی اثرات دورکاری بر تعهد و رضایت شغلی کارکنان در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، فاطمه حدادی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1391/06/27
 • شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر مراحل اثربخشی توسعه منابع انسانی در سازمانهای ایرانی، اسماعیل ابراهیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • بررسی اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت توسعه 2 مپنا از دیدگاه کارکنان و مدیران، زهره محمودی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • بررسی رابطه میان پیش نیاز های شناختی و وفاداری مصرف کنندگان در بازار خرده فروشی، سمیر کاظمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده اثرگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژی بازاریابی در شرکت ایران خودرو، ابوالفضل صادقیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه نفت و گاز، محمد فقیه علی آبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • ارائه چهارچوب ارزیابی عملکرد شرکت های پروژه محور با استفاده از مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، سهند خاصه خان، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1391/06/29
 • ارائه مدلی برای توسعه و نگهداشت کارکنان دانشی در سازمانهای دانش بنیان . مورد مطالعه: شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ( مکو)، کاوه جباری، کاربردی، گروه MBA، 1391/06/29
 • بررسی تاثیر ارائه تصویر واقعی از شغل بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بانک سامان، معصومه محمد حسینی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/07/15
 • بررسی تاثیر رویکرد مشتری گرایی سازمانی و فردی بر عملکرد نیروی فروش . مطالعه موردی : موسسه آموزش عالی آزاد پارسه، علیرضا مروج، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/07/29
 • بررسی ، شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر چابکی توسعه محصول جدید : مورد مطالعه شرکت کاله، محمدحسین وحدت زاد، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/11/29
 • شناسایی و ارزشیابی مشاغل استراتژیک شرکت توگا، الهه لطیفی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/11/30
 • بررسی ، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان با استعداد بالا در شرکت ملی نفت ایران، حامد مرادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/12/01
 • تبیین چارچوب نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در شرکتهای دانش بنیان. مورد مطالعه : یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمد حبیبی کجیدی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/12/07
 • اولویت بندی روش های جبران خدمات در بانکداری اختصاصی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، معصومه کاشانکی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/12/21
 • طراحی و تدوین برنامه راهبردی سازمان زیباسازی شهرداری مشهد، امیرحسام بهروز، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/26
 • ارائه چارچوب الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری، محدثه خرمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • بررسی و شناسایی شایستگی های مطلوب دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، حسین رحمانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • بررسی رابطه بین رعایت مولفه های اخلاق اسلامی و موفقیت تسهیم دانش در سازمانها، امین تجملیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • ارائه یک چارچوب مفهومی جهت تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت ایساکو، مهدی حسینی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بانکداری اختصاصی، هیلا هوشنگی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/31
 • بررسی تاثیر دوگانگی سرمایه های فکری و دوگانگی یادگیری بر دوگانگی نوآوری سازمانی، مریم حجازی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1393/06/22
 • ارائه مدل پورتفوی خرید استراتژیک با استفاده از متدولوژی فراترکیب، مریم زنگنه، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1393/06/22
 • شناسایی عوامل سازمانی موثر بر تمایل به ترک خدمت استعدادهای شرکت مکو، الهام مظاهری کلهرودی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس البرز، 1393/06/29
 • بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری به برند (مورد مطالعه: بانک شهر)، نگین صفری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • ارائه مدلی برای تبیین پدیده پنهان سازی دانش در شرکتهای فناوری اطلاعات بخش عمومی شهر تهران، امیر محسن موسوی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/25
 • بررسی اثربخشی جایگذاری برند در فیلم های سینمایی، الهه رجب زاده یزدی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • ارائه چارچوبی برای اتحادهای استراتژیک تحقیق و توسعه در صنایع داروسازی، احد رجایی لک، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • شناسایی و الویت بندی شاخص های سرمایه های فکری در صنعت نیرو گاهی، طالب بالنده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی و بهبود مزیت رقابتی در سازمان مخابرات ایران، کوثر بساق زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند : با میانجیگری سازه های اعتماد، دلبستگی و تعهد (مورد مطالعه : شرکت مهیا پروتئین)، مبین داوطلب، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/08/24
 • بررسی تاثیر جو اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری با میانجی گری متغیر سلامت سازمانی در ادارات ستادی بانک ملت، سهیلا سلیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/18
 • بررسی تاثیر استراتژی رقابتی و دوسو توانی استراتژی زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار در صنعت قطعه سازی، پریسا محسنی زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/11/24
 • بررسی تاثیر ترکیب اعضای هیات مدیره بر عملکرد مالی شرکت (مورد مطالعه: هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی)، کوروش کمره ای، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/24
 • طراحی چارچوب سنجش خبرگی (شایستگی) سیستم منابع انسانی گروه مپنا، مریم السادات حجازیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • بررسی تاثیر ابعاد برند کارفرما بر جذابیت سازمانی با نقش تعدیل گری شبکه های اجتماعی، سمیه خوشگام، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • بررسی تاثیر حمایت های درک شده از جانب سازمان و سرپرست بر عملکرد فردی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه شرکت ایتراک)، مریم السادات کشفی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد در راستای طراحی نظام هوشمندی استراتژیم در بانکداری، محمدجواد زنهاری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/11

مشاوره پایان نامه

 • بررسی عوامل موثر بر بهره وری و انگیزش نیروهای طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران، مهدیه نجفی زاده، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1389/11/28
 • بررسی تعیین و اندازه گیری عوامل موثر بر طراحی و پیاده سازی نظام جانشین پروریمورد مطالعه: شرکت گلدایران، سولماز مشرق زمینی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1389/11/28
 • بررسی ویژگی کارآفرینی مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی شهرستان ارومیه، آرش انصاری، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1389/11/30
 • شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های شرکت های پیمانکار نفت گاز و پتروشیمیمورد : شرکت آریا پتروگاز، مریم شکوهی نیا، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/12/10
 • شناسایی و بررسی عوامل موثر بر بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما با رویکرد فرآیندیمطالعه موردی : واحد sky gift، افسانه رستگار مقدم، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • بررسی کیفیت خدمات در شعب پست بانک در سطح شهر تهران از طریق مدل سروکوال، سامان زینالی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • ارزیابی کیفیت خودروهای سمند از دیدگاه مشتریان با رویکرد بازاریابی هدف گرا، محمد قلی زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/12/18
 • بررسی روشهای مکمل در بکارگیری صحیح از فضاهای آموزشی در آموزش و پرورش، حسین علی لطیفی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1389/12/24
 • بررسی رابطه ریسک ادراکی بر اعتماد مصرف کننده به تمایل بر خرید محصولات شرکتهای دانش بنیانمورد مطالعه : شرکت نانو نصب پارس، سالومه اکبری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/03/31
 • بررسی سطح بلوغ مدیریت پروژه در پروژه های صنایع پتروشیمی بر اساس مدل CPM3 و ارائه راهکارهای بهبود، مهران فرخ روز لاشیدانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/04/08
 • بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی درشرکت گواه، علی شفیعی، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1390/04/16
 • بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی(e-loyality مشتریانموردمطالعه: مشتریان بانک ملت شهر تهران، زهرا غفاری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/05/10
 • موضع یابی رقابتی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در بازار دارویی کشور با رویکرد استراتژیک، محمدباقر رجبی منور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/05/18
 • بررسی راه های توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه نفت و گاز به کشور عراق، معصومه روستایی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/28
 • بررسی توزیع و مصرف بهینه آب شرب با رویکرد رفتار مصرف کنندگان، جهانگیر حبیبی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • آسیب شناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات در راستای توسعه صادرات غیر نفتی با استفاده از مدل سه شاخگی و ارائه راهکار، محمدرضا رحیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • بررسی ترجیحات مشتریان موسسات آموزش عالی آزاد فعال در رشته های مدیریت در شهر تهران از طریق تحلیل متقارن، مهدی الهی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/30
 • بررسی عوامل موثر بر انتخاب یک نوع نان صنعتی، منوچهر نائیجی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/30
 • بررسی عوامل موثر در قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر مشهد به روش هدانیک، علیرضا باغبان فردوس، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/30
 • ارائه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات شرکتهای توزیع کننده رایانه های قابل حمل در راستای استراتژی مشتری مداری، مریم السادات کرمانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/06/30
 • بررسی میزان موفقیت استراتژی بازاریابی بانک پارسیان با استفاده از رویکرد تلفیقی BSC/AHP، مهگان افراسیابی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/10/05
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت پروژه ها در شرکت تام ایران خودرو، سید منصور رضویان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/10/12
 • بررسی ارتباط بین وفاداری برند، یاسر ذاکری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/05
 • بررسی تاثیر اعتماد و احساس به برند بر عملکرد برند شرکتهای بیمه در ایران. تحلیلی از دیدگاه وفاداری به برند، عباس خسروجردی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/25
 • تدوین استراتژی تکنولوژی فرآیند تولید خودرو در شرکت سایپا، افشین صدارتی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • شناسایی فرصت های کارآفرینی در صادرات قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو، شهروز اسماعیل زاده سرخابی اصل، کاربردی، دانشکده کارآفرینی، 1390/11/29
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت های دانش بنیان و شاخص های کلیدی عملکرد آن . مطالعه موردی : شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، رحیم بهرامیان دهکردی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/12/02
 • تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی. مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب شهر تهران منطقه 6، مهناز ملایی ورزقانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/12/06
 • شناسایی چالشها و فرصت های بین المللی صادرات گاز طبیعی ایران در شرایط کنونی، متین عامری گلستان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/12/06
 • بررسی رابطه بین بازاریابی مستقیم با رفتار مصرف کنندگان صنایع لوازم خانگی(مطالعه موردی افراد مراجعه کننده به مراکز خرید منطقه یک شهر تهران، کیمیا کرد رستمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/12/15
 • تعیین میزان اثربخشی کانون های ارزیابی در گروه خودروسازی سایپا، مجتبی جشنی آرانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/12/24
 • بررسی تاثیر حمایت سازمانی درک شده بر تعهد و تمایل به ترک خدمت کارکنان شرکت مپنا، مه رو مهدوی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/04/26
 • بسط و توسعه مدلی برای بهبود فرآیند توسعه محصول جدید با تاکید بر شناسایی شاخص های کلیدی در صنعت لبنیات. مورد مطالعه: شرکت کاله، فاطمه مسیح خواه، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/04/31
 • بررسی تاثیر منابع استخدامی بر پیامد های شغلی در شرکت مالیبل سایپا، علی غلامعلی مجدآبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/05/04
 • بررسی و شناسایی نقش سیستم های اطلاعات منابع انسانی (HRIS بر نظام جانشین پروری نیروی انسانی . مطالعه موردی : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، فریدون کیانی نژاد، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/05/04
 • بررسی تاثیر قیمت منصفانه رضایت و وفاداری مشتری بر پذیرش قیمت مطالعه موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام تی ان ایرانسل، سید وحید طباطبایی کلجاهی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/06/15
 • شناسایی و رتبه بندی چالش های استراتژیک پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کشور : مورد مطالعه بانک ملت، مهدی انصاری پور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/11/16
 • تدوین برنامه راهبردی سازمان شهرک های صنعتی خراسان شمالی، حامد خراسانی طرقی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/11/21
 • ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژ برند مبتنی بر نظر مصرف کنندگان (مطالع موردی:برند مجموعه کافی شاپ های ویونا در سطح شهر تهران، آناهیتا قزلباش، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/11/29
 • بررسی ، شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی: مورد مطالع شرکتهای بیمه میهن،پارسیان،پاسارگاد و دانا، زهرا جافری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/12/06
 • بررسی ، شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر تصمیم گیری خرید در حوزه قطعات و لوازم یدکی، حمیدرضا ناظر، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/12/12
 • بررسی موانع جانشین پروری در شعب و ادارات بانک مسکن شهر تهران، سید محمد جواد حسینی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1391/12/21
 • بررسی تطبیقی فرآیند انتخاب با رویکرد اسلامی، مهدی شریفیان نجف آبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/03/13
 • بررسی بازاریابی درونی بانک ملت و رابطه آن با کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتریان، سید ایمان مفیدیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/25
 • بررسی و اولویت بندی مولفه های ارزش ویژه نام تجاری محصولات گوشتی انجمادی کاله از دیدگاه مشتریان، مجید طالب پور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/26
 • شناسایی و اولویت بندی شایستگی های مدیریتی مورد نیاز برای برنامه ریزی جانشین پروری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکت ساپکو، محمد شیوعی لنگرودی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • بررسی و اولویت بندی مدل های تعیین پورتفوی بهینه پروژه هاای پژوهش و فناوری وزارت نفت، سهیلا خسرویان عرب، کاربردی، دانشگاه تهران - پردیس بین المللی کیش، 1392/10/11
 • بررسی تاثیر همراستایی فرآیندهای کسب و کار و استراتژی ها بر عملکرد سازمان مورد مطالعه: شرکت داده گستر عصر نوین، ماهد مداح، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/11/14
 • بررسی تاثیر رفتارهای تضعیف کننده اجتماعی بر نگرشهای شغلی کارکنان با واسطه گری ویژگی های شخصیتی (مورد مطالعه: مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، وحید یوسفیان آرانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/03/23
 • بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت صبانت، حدیثه الهدی محمدزاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/14
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیری منابع انسانی بر نوآوری و یادگیری سازمانی با میانجی گری قابلیت های مدیریت دانش، شکوه ظهیری پور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • تبیین تاثیرمنتورینگ برموفقیت تسهیم دانش (موردمطالعه :شرکتهای تامین سرمایه)، سید جواد موسوی مله خان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • بررسی تاثیر نوسازی لو گو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعه موردی:لوگوی بانک مهر اقتصاد)، حسین امینی کسبی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • بررسی متغیرهای اثرگذار بر متورینگ الکترونیکی و پیامدهای آن در بین مدیران و معاونان بانک ملی ایران، اکبر بروستانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • شناسایی عوامل موثر بر ترکیب هیات مدیره در بازار سرمایه، رویا صفری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه، فاطمه پریشان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی رابطه بین تصویر برند تصویربرندوتمایل به پرداخت صرفه قیمتی برای برندهای غذایی (مطالعه موردی : شهروندان منطقه 6 شهر تهران)، الهام مهدوی فر، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • ارائه مدلی برای شناسایی ریسک های منابع انسانی در گروه مپنا، مهسا صادق پور یلمقانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی براساس رویکرد مبتنی بر منابع (مورد مطالعه: شرکت های تولیدکننده سازه های فولادی)، حسین نوبخت، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • ارزیابی فرهنگ ایمنی و شناسایی سازوکارهای ارتقاء آن در شرکت سیمان هگمتان، علی آب روشن، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی اثربخشی برنامه های کارمندیاری (EAPS) بر تعادل کار - خانواده در بانک رفاه کارگران، عطیه رسولی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/08/16
 • بررسی تاثیر اقدامات انگیزش زای منابع انسانی با عملکرد بالا بر پیامدهای رفتاری کارکنان با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده : (مورد مطالعه: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو))، نرگس سلیمانی روزبهانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/08/19
 • بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتار خرید مصرف کنندگان بیمه عمر، نسرین علی نژاد، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/10/05
 • بخش بندی مشتریان املاک و مستغلات تجاری براساس ویژگی های مورد انتظار در خرید یا اجاره، سید سهیل سیدان ناظمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/10/15
 • بررسی موانع و توانمندسازهای بانک های ایرانی برای استفاده از شبکه های اجتماعی، ستار محمودی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/06
 • بررسی تاثیر عدالت سازمانی و رضایت شغلی بر سلامت اداری کارکنان در شرکت بیمه ایران، سعید وصال، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/19
 • بررسی علل و پیامدهای تضاد کار و خانواده، در میان پرستاران بیمارستان لاله با رویکرد ABC، منا توفیقی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • بررسی ویژگی های سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر مدل شایستگی (مورد مطالعه: شرکت دالین مهر)، راضیه عبداللهی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/02
 • بررسی تناسب ساختار سازمانی با الزامات و استراتژی های معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، الهام هاشمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/12/15

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017