دکتر محمد علی شاه حسینی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏، عضو هیئت رئیسه دانشکده مدیریت ، معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
ایمیل :
تلفن : 61117789
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1378, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, 1381, مدیریت صنعتی _ گرایش تولید, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1388, مدیریت-سیاستگزاری بازرگانی, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس اداره فناوری و اطلاعات دانشکده مدیریت، 1388/10/01، 1390/11/15، ايران، تهران
 • معاون اقتصادی و توسعه سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 1390/11/15، 1391/02/24، ايران، تهران
 • معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران، 1391/02/23، 1392/02/23، ايران، تهران
 • معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت، 1394/06/31، 1396/09/28، ایران، تهران
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت، 1396/09/28، 1399/08/28، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • شاه حسینی، محمدعلی و سعید عربلوی مقدم. "مسئولیت اجتماعی شرکتی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

کتاب‌های ترجمه شده

 • شاه حسینی، محمدعلی و کمال رحمانی. "بازاریابی استعاره ای." تهران: انتشارات نگاه دانش، 1391.
 • شاه حسینی، محمدعلی و کمال رحمانی . "ارتباط برند: رقبای خود را غیر مرتبط نماییم." : انتشارات نگاه دانش، 1391.
 • شاه حسینی، محمدعلی و محمدهادی رنجبر. "نگاهی نو به حاکمیت شرکتی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Nazila Mohebbi , Mohammad Ali Shah Hoseini, and MohammadRahim Esfidani . "Identification & Prioritization of the Affecting Factors on CRM Implementation in Edible Oil Industry." Journal of Basic and Applied Scientific research 2, no. 5 (2012): 4993-5001.
 • Mohebbi, Nazila, Mohammad Ali Shah Hoseini, and MohammadRahim Esfidani . "Identification and Prioritization of the Affecting Factors on CRM Implementation in Edible Oil Industry." Journal of Basic and Applied Scientific research 2, no. 5 (2012): 4993-5001.
 • Shah Hoseini, Mohammad Ali, Sahand Khassehkhan , and Nahid Shanyani . "Identifying Key Performance Indicators of an Iranian Islamic Bank Based on BSC and AHP." American Journal of Science 8, no. 1 (2012): 64-73.
 • Shah Hoseini, Mohammad Ali, mohammad faghih aliabadi, and sahand khaseh khan. "Applying BSC in Order to Development and Export of Engineering and Technical Services in Iranian Oil and." Journal of American Science 9, no. 1 (2013): 431-436.
 • Nazari, Mohsnen, Mohammad Ali Shah Hoseini, and Vahid Tabatbaee. "Impact of Price fairness on Price Satisfaction, Customer satisfaction and Customer Loyalty in Iran Telecommunication Market (Case: MTN Irancell Company)." Asian Journal of Research in marketing 3, no. 1 (2014): 131-144.
 • Rouhani, Saeed, Mohammad Ali Shah Hoseini, and bahar rouhi. "An ERP Selection framework for construction industry based on FAHP." The IUP Journal of Information Technology 10, no. 3 (2014): 19-51.
 • Shah Hoseini, Mohammad Ali, and sanam mottaghi khamaneh. "EVALUATING AND RANKING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING METHODS USED FOR PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE: A CASE OF IRAN INSURANCE COMPANY." International Journal of Economics, Commerce and Managements vol 3, no. 5 (2015): 784-797.
 • samimi, ehsan, Mohammad Ali Shah Hoseini, ali abasaltian, and shahryar shfaghi. "Identifying and Prioritizing Critical Success Factors (CSFs) in Retaining and Developing Knowledge Workers in Oil and Gas Project-based Companies." Indian Journal of Science and Technology 8, no. 11 (2015): 346-356.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Shah Hoseini, Mohammad Ali, hamed khorasani toroghi, sajad Yazdani Ahmad Abadi, and amir bahador panahi. "IDENTIFY THE KEY ELEMENTS FOR DEVELOPING AN ORGANIZATION'S MISSION STATEMENT." Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 5, no. 1 (2013): 246-252.
 • شاه حسینی، محمدعلی و احمد جعفرنژادچقوشی . "بهبود زنجیره تامین شرکت ایساکو با استفاده از مدل موجودی و توزیع غیر متمرکز." پژوهشنامه بازرگانی -، 38 (1385): 59-85.
 • سیدجوادین ، سیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "نیازسنجی آموزشی سازمان براساس خواسته های مشتریان بارویکرد بهبود بهره وری توسط بکارگیری تکنیک QFD." بررسی های حسابداری و حسابرسی 13، 4 (1385): 28-48.
 • شاه حسینی، محمدعلی، سیدرضا سیدجوادین و سیدوحید حسینی‌پور . "پیشبینی مصارف گاز طبیعی کشور در افق برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور و نقد سیاستهای مرتبط." مدیریت بازرگانی 3، 7 (1390): -.
 • شاه حسینی، محمدعلی، غلامرضا خوش سیما و مهدی ابراهیمی نژاد . "نگاه به آینده و تدوین چشم انداز دانشگاه ها : مطالعه موردی در دانشگاه ولی عصر ( عج رفسنجان )." مدیریت بازرگانی 3، 9 (1390): 113-130.
 • شاه حسینی، محمدعلی، امیر اخلاصی و کمال رحمانی . "بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و رفتار خرید مصرف کنندگان در بانک انصار." تحقیقات بازاریابی نوین 1، 3 (1391): 124-139.
 • شاه حسینی، محمدعلی و محمد فقیه علی آبادی. "ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺎز در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و گاز." نشریه انرژی ایران 16، 2 (1392): 113-127.
 • شاه حسینی، محمدعلی، سعید روحانی و بهار روحی. "چارچوب انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکتهای پیمانکاری با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 5، 2 (1392): 95.
 • رحمانی، حسین، محمدعلی شاه حسینی و علی اصغر پورعزت . "شناسایی شایستگی های مطلوب دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت با تمرکز بر رویکرد اسلامی - ایرانی: مطالعه موردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران." فرهنگ در دانشگاه اسلامی 3، 3 (1392): 395-412.
 • روحانی، سعید، محمدعلی شاه حسینی، احد زارع رواسان و الهام رحمانیان فر. "مدل انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 5، 4 (1392): 103-118.
 • رضایی نور، جلال، محمدعلی شاه حسینی و سروش خسروی. "ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاد ه سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکتهای همکاران سیستم." فصلنامه مدیریت توسعه فناوری سال اول، 4 (1393): 79-104.
 • تسلیمی ، محمدسعید، محمدعلی شاه حسینی و محمدحسین نقوی. "تأملی بر چشم انداز سازمان در پرتو استعاره های قرآن." اسلام و مدیریت 3، 5 (1393): 147-169.
 • خاجی، مهرنوش، محمدعلی شاه حسینی، علی اصغر پورعزت و عزت اله اصغری زاده . "ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 6، 24 (1393): 87-112.
 • ردادی، علی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و محمدعلی شاه حسینی. "الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی." بهبود مدیریت سال هشتم، شماره 3 پیاپی 25 (1393): 89-104.
 • محمودی ، وحید، محمدعلی شاه حسینی و زهرا جافری. "تدوین الگوی توسعة بیمة تکمیلی درمان گروهی." مطالعات مدیریت راهبردی 5، 19 (1393): 173-195.
 • شاه حسینی، محمدعلی، محسن نظری و محمدصادق هاشمی. "تحلیل استراتژی های بانک های خصوصی ایران در دوران رکود اقتصادی سالهای 1391 و 1392." فصلنامه علوم مدیریت ایران 9، 33 (1393): 125-145.
 • شاه حسینی، محمدعلی، فاطمه نارنجی ثانی و صفورا فلاح کریمی. "شناسایی و دسته بندی موانع و چالشهای پیاده سازی برنامة راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خراسان به روش کیو." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 1 (1394): 89-109.
 • صادق، محمدهادی و محمدعلی شاه حسینی. "ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی مؤثر بر رفتار ﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ پرﺳﺮﻋﺖ در اﻳﺮان." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 427-444.
 • شاه حسینی، محمدعلی، فاطمه نارنجی ثانی، رحیم عبادی و حمید رودباری. "ارزیابی کیفیت نظام خدمات یاددهی-یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 2، 49 (1394): 277-303.
 • عزتی، حمیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "سازمان های با قابلیت اعتماد بالا." ماهنامه تدبیر 26، 280 (1394): 40-45.
 • عزتی، حمیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "فن کاوی : تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه." فصلنامه رهیافت 6، 60 (1394): 83-92.
 • شاه حسینی، محمدعلی، محمدهادی رنجبر و مسعود کیماسی. "شناسایی‌ و‌ ترکیب‌ قابلیتهای‌ سازمانی‌ در‌ موفقیت‌ رقابتی صنعت‌ نوشیدنی." چشم انداز مدیریت بازرگانی بهار 95، 25 (1395): 51-67.
 • اسفیدانی، محمدرحیم، سارا رمضانی و محمدعلی شاه حسینی. "ﻣﺪل ﺳﺎزی B2B ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻔﺴﻴﺮی ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺑﺎزار ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ IT ﺻﻨﻌﺖ." مدیریت بازرگانی 8، 2 (1395): 259 -280.
 • محمدی ثابت، مریم، بی بی مرجان فیاضی و محمدعلی شاه حسینی. "طراحی مدل فناوری عملکرد منبع انسانی در شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو( ساپکو)." فصلنامه علوم مدیریت ایران 11، 42 (1396): 99-124.
 • رهبر، فرهاد، امیر علی سیف الدین اصل، محمدعلی شاه حسینی و عیسی نیازی. "سناریو نویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انعالات بازیگران." بهبود مدیریت 11، 4 (1396): 93- 135.

همایش‌های بین المللی

 • Sohrabi, Arezoo, , and Mohammad Ali Shah Hoseini. "Organizational alignment requirment for successful strategic human resource management." International conference on economics, accounting, management and social sciences,.
 • Sohrabi, Arezoo, and Mohammad Ali Shah Hoseini. "Importance of attention to the competency of managers in strategic HRM." First national conference on economice,management and accounting, Tehran.

همایش‌های داخلی

 • نظری، محسن، محمدعلی شاه حسینی و سیدوحید طباطبایی کلجاهی . "بررسی عوامل موثر بر رضایت قیمتی مطالعه موردی: خدمات تلفن همراه شرکت امتیانایرانسل." دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
 • انصاری، آرش ، محمدعلی شاه حسینی و محمدمهدی تنعمی . "نقش کارآفرین به عنوان استراتژیست در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط." دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
 • شاه حسینی، محمدعلی، محسن نظری و محمدصادق هاشمی. "ارائه چارچوبی برای استراتژی های بازاریابی شرکت ها در دوران رکود اقتصادی." دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت شریف، تهران.
 • اسفیدانی، محمدرحیم، محمدعلی شاه حسینی و سارا رمضانی. "مدلسازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار B2B صنعت IT با نگاهی به عملکرد بازاریابی." کنفرانس مدیریت خدمات، تهران.
 • شاه حسینی، محمدعلی، محسن نظری و محمدصادق هاشمی. "تحلیل آثار رکود تورمی بر فعالیت بانک¬های ایران: ارزیابی مناسب محیط اقتصادی، گام نخست فرایند مدیریت استراتژیک در دوران رکود." کنفرانس مدیریت خدمات، تهران.
 • سهرابی، آرزو، رویا سهرابی و محمدعلی شاه حسینی. "ضرورت توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانها." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها، شیراز.
 • عزتی، حمیدرضا و محمدعلی شاه حسینی. "ذهن آگاهی سازمانی: توانمندسازی سازمان برای مواجهه با ابهامات." دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، مشهد.
 • شاه حسینی، محمدعلی، علی حیدری و محمدجواد زنهاري. "اولویت بندی اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد در سیستم های هوشمندی استراتژیک در صنعت بانکداری." نخستین کنفرانس بینالمللی پارادایمهای نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی، تهران.
 • شاه حسینی، محمدعلی و فائزه شفیعی. "همسوسازی کارکنان در اجرای استراتژی." دومین پژوهش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
 • شاه حسینی، محمدعلی، فاطمه پریشان و طاهره حیدری. "مطالعه ی اثر ویژگی های شخصیتی نوجوانان و جوانان بر قصد خرید برندهای لوکس :مورد مطالعه شهر شیراز." دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران.

راهنمایی پایان نامه

 • طراحی و تدوین برنامه راهبردی سازمان زیباسازی شهرداری مشهد، امیرحسام بهروز، دانشگاه تهران، 1392/06/26
 • ارائه چارچوب الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری، محدثه خرمی، دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • بررسی و شناسایی شایستگی های مطلوب دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، حسین رحمانی، دانشگاه تهران، 1392/06/30
 • بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری به برند (مورد مطالعه: بانک شهر)، نگین صفری، دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • ارائه چارچوبی برای اتحادهای استراتژیک تحقیق و توسعه در صنایع داروسازی، احد رجائی لک، دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • بررسی اثربخشی جایگذاری برند در فیلم های سینمایی، الهه رجب زاده یزدی، دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • شناسایی و الویت بندی شاخص های سرمایه های فکری در صنعت نیرو گاهی، طالب بالنده، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی و بهبود مزیت رقابتی در سازمان مخابرات ایران، کوثر بساق زاده، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند : با میانجیگری سازه های اعتماد، دلبستگی و تعهد (مورد مطالعه : شرکت مهیا پروتئین)، مبین داوطلب، دانشگاه تهران، 1394/08/24
 • بررسی تاثیر جو اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری با میانجی گری متغیر سلامت سازمانی در ادارات ستادی بانک ملت، سهیلا سلیمی، دانشگاه تهران، 1394/11/18
 • بررسی تاثیر استراتژی رقابتی و دوسو توانی استراتژی زنجیره تامین بر عملکرد کسب و کار در صنعت قطعه سازی، پریسا محسنی زاده، دانشگاه تهران، 1394/11/24
 • بررسی تاثیر ترکیب اعضای هیات مدیره بر عملکرد مالی شرکت (مورد مطالعه: هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی)، کورش کمره، دانشگاه تهران، 1394/11/24
 • طراحی چارچوب سنجش خبرگی (شایستگی) سیستم منابع انسانی گروه مپنا، مریم سادات حجازیان، دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • بررسی تاثیر حمایت های درک شده از جانب سازمان و سرپرست بر عملکرد فردی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه شرکت ایتراک)، مریم السادات کشفی، دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • بررسی تاثیر ابعاد برند کارفرما بر جذابیت سازمانی با نقش تعدیل گری شبکه های اجتماعی، سمیه خوش گام، دانشگاه تهران، 1394/11/27

مشاوره پایان نامه

 • موضع یابی رقابتی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در بازار دارویی کشور با رویکرد استراتژیک، محمد باقر رجبی منور، دانشگاه تهران، 1390/05/03
 • بررسی توزیع و مصرف بهینه آب شرب با رویکرد رفتار مصرف کنندگان، جهانگیر حبیبی، دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • بررسی عوامل موثر در قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر مشهد به روش هدانیک، علیرضا باغبان فردوس، دانشگاه تهران، 1390/06/30
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت پروژه ها در شرکت تام ایران خودرو، سید منصور رضویان، دانشگاه تهران، 1390/11/30
 • تدوین برنامه راهبردی سازمان شهرک های صنعتی خراسان شمالی، حامد خراسانی طرقی، دانشگاه تهران، 1391/11/21
 • بررسی موانع جانشین پروری در شعب و ادارات بانک مسکن شهر تهران، سیدمحمدجواد حسینی، دانشگاه تهران، 1391/12/21
 • بررسی تاثیر رفتارهای تضعیف کننده اجتماعی بر نگرشهای شغلی کارکنان با واسطه گری ویژگی های شخصیتی (مورد مطالعه: مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، وحید یوسفیان آرانی، دانشگاه تهران، 1394/03/23
 • بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت صبانت، حدیثه الهدی محمدزاده، دانشگاه تهران، 1394/06/14
 • تبیین تاثیرمنتورینگ برموفقیت تسهیم دانش (موردمطالعه :شرکتهای تامین سرمایه)، سیدجواد موسوی مله خان، دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • بررسی تاثیر نوسازی لو گو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعه موردی:لوگوی بانک مهر اقتصاد)، حسین امینی کسبی، دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • ارزیابی فرهنگ ایمنی و شناسایی سازوکارهای ارتقاء آن در شرکت سیمان هگمتان، علی آب روشن، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی رابطه بین تصویر برند تصویربرندوتمایل به پرداخت صرفه قیمتی برای برندهای غذایی (مطالعه موردی : شهروندان منطقه 6 شهر تهران)، الهام مهدوی فرد، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی براساس رویکرد مبتنی بر منابع (مورد مطالعه: شرکت های تولیدکننده سازه های فولادی)، حسین نوبخت، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه، فاطمه پریشان، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • شناسایی عوامل موثر بر ترکیب هیات مدیره در بازار سرمایه، رویا صفری، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی اثربخشی برنامه های کارمندیاری (EAPS) بر تعادل کار - خانواده در بانک رفاه کارگران، عطیه رسولی، دانشگاه تهران، 1394/08/16
 • بررسی تاثیر اقدامات انگیزش زای منابع انسانی با عملکرد بالا بر پیامدهای رفتاری کارکنان با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده : (مورد مطالعه: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو))، نرگس سلیمانی روزبهانی، دانشگاه تهران، 1394/08/19
 • بخش بندی مشتریان املاک و مستغلات تجاری براساس ویژگی های مورد انتظار در خرید یا اجاره، سیدسهیل سیدان ناظمی، دانشگاه تهران، 1394/10/15
 • بررسی موانع و توانمندسازهای بانک های ایرانی برای استفاده از شبکه های اجتماعی، ستار محمودی، دانشگاه تهران، 1394/11/06
 • بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتار خرید مصرف کنندگان بیمه عمر، نسرین علی نژاد، دانشگاه تهران، 1394/11/06
 • بررسی علل و پیامدهای تضاد کار و خانواده، در میان پرستاران بیمارستان لاله با رویکرد ABC، منا توفیقی، دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • بررسی ویژگی های سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر مدل شایستگی (مورد مطالعه: شرکت دالین مهر)، راضیه عبدالهی، دانشگاه تهران، 1394/12/02

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018