دکتر علی حیدری

مرتبه علمی : استادیار
سمت : رئیس مرکز پژوهش های کاربردی، هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏
ایمیل :
تلفن : 61117757
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1376, مدیریت صنعتی, اراک
 • کارشناسی ارشد, 1379, مدیریت صنعتی, شیراز
 • دکتری تخصصی, 1388, مدیریت- مدیریت تولید و عملیات (با تمرکز بر مزیت رقابتی), تهران

عناوین دروس

 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی، 1391-1392، 2
 • برنامه ریزی استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1393-1394، 1
 • تحلیل آماری، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 2
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
 • روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری(مدیریت منابع انسانی)، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 2
 • روش های تحقیق کسب و کار، کارشناسی ارشد، 1394-1395، 1
 • سمینار در مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1393-1394، 1
 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1394-1395، 1
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 2
 • مدیریت استراتژیک زنجیره تامین، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 1
 • مدیریت استراتژیک صنعتی، کارشناسی ارشد، 1391-1392، 1
 • مزیت انسانی (ملی و بنگاه)، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 2
 • روش تحقیق، دکتری Ph.D، 1392-1393، 1
 • روش تحقیق پیشرفته، دکتری Ph.D، 1391-1392، 1
 • روش شناسی تحقیق در مدیریت، دکتری Ph.D، 1393-1394، 1
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق (تئوری و عملی)، دکتری Ph.D، 1395-1396، 1

فعالیت‌های اجرایی

 • سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1390/04/07، 1391/06/18، ایران، تهران
 • رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1391/06/18، 1392/11/26، ایران، تهران
 • مدیر گروه MBA، 1392/08/21، 1394/12/16، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی، 1393/03/10، 1395/07/30، ایران، تهران
 • رئیس مرکز پژوهش های کاربردی مدیریت، 1394/11/11، 1396/01/31، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی، 1395/08/01، ایران، تهران

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

 • کارگروه تجاری سازی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، عضو، ملی، 1390/04/01، 1392/11/26
 • کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، عضو، ملی، 1390/04/01، 1392/11/26
 • کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، عضو، ملی، 1390/04/01
 • کمیته علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان، عضو، ملی، 1391/04/01

علائق شخصی

 • کوه پیمایی
 • شنا

کارنامه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • cea, mad, and Ali Heidari. "How was competitive advantage sustained in management consultancies during change: The role of dynamic capabilities." Journal of Organizational Change Management 29, no. 5 (2016): 661-685.
 • Jalilvand, Mohammad reza, and Ali Heidari. "Comparing face-to-face and electronic word-of-mouth in destination image formation: The case of Iran." INFORMATION TECHNOLOGY & PEOPLE 30, no. 4 (2017): 710-735.
 • انصاری ، منوچهر، علی حیدری و علي ستاره گوران آباد. "ارائۀ مدلی برای بیشینه‎سازی سود بر مبنای تصمیمات طبقه‌بندی محصول و تخصیص فضا با رویکرد داده‎کاوی." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 8، 4 (1395): 663-680.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Heidari, Ali, Hamidreza yazdan, Fatemeh Saghafi, and Mohammad reza Jalilvand. "Developing strategic relationships for religious tourism businesses: a systematic literature review." EuroMed Journal of Management 2, no. 1 (2017): 77-98.
 • ، علی نقی مصلح شیرازی و علی حیدری. "طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا (مورد مطالعه: شرکت صنایع آذرآب)." مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 19، 2 (1382): 75-86.
 • صارمی ، محمود، سیدمحمود حسینی، علی محقر و علی حیدری. "مدل سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فن آوری های پیشرفته." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 1، 3 (1388): 53-68.
 • ، محمود صارمی و علی حیدری. "ارایه رویکردی کیفی برای مدلسازی توان رقابتی بنگاه در کسب و کارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته مورد مطالعه : صنعت نرم افزار." مدیریت فناوری اطلاعات 2، 5 (1389): 55-72.
 • اسماعیلی، مهدی و علی حیدری. "عوامل کلیدی موفقیت در استقرار سیستم تولید کششی (مورد مطالعه: صنعت قطعه سازی خودرو ایران)." فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 2، 2 (1391): 45-66.
 • مومنی، مهدی، محمدرحیم اسفیدانی و علی حیدری. "بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP توسط مشتریان سازمانی." تحقیقات بازاریابی نوین 2، 2 (1391): 37-50.
 • حیدری، علی، محمدرحیم اسفیدانی و نرگس قاسمی. "ارائه ی مدلی برای اندازه گیری وضعیت بروز ریسک در برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بخش سلامت ایران (پیمایشی پیرامون بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تهران)." مدیریت فناوری اطلاعات 5، 2 (1392): 57-74.
 • اسماعیلی، مهدی، مسعود ربیعه و علی حیدری. "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران." چشم‌انداز مدیریت دولتی چهارم، 15 (1392): 95.
 • حیدری، علی، مینا بیگی و محسن حیدری. "اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعه مهارتهای فروشندگان بیمه." مطالعات مدیریت راهبردی ---، 16 (1392): 199-221.
 • حیدری، علی، حسین صفری و فاطمه نریمانی. "---شناسایی و اولویت بندی شاخصهای موثر در مکانیابی بنادر خشک به منظور ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری با استفاده از روش DEMATEL-ANP." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 6، 1 (1393): 54 - 35.
 • حیدری، علی، هاشم آقازاده و علیرضا والی پور. "ارایه مدلی جهت تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونه ایران." مدیریت بازرگانی 6، 3 (1393): 455-474.
 • سیدکلالی، نادر و علی حیدری. "مطالعه نقش قابلیت های اعتمادساز در پویاسازی کسب و کار شرکت های مشاوره مدیریت." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 7، 14 (1394): 33-51.
 • شیوا، آیدا، هاشم آقازاده و علی حیدری. "تأثیر دوگانگی بازارگرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه." چشم انداز مدیریت بازرگانی 15، 25 (1395): 13-32.
 • شیوا، آیدا، هاشم آقازاده و علی حیدری. "راهبردهای بازارگرایی و نوآوری، رویکردی به پویایی کسب و کار." مدیریت بازرگانی 8، 1 (1395): 159-182.
 • حیدری، علی و نادر سیدکلالی. "ارائۀ مدل مزیت رقابتی شرکت های مشاورۀ مدیریت براساس نظریۀ قابلیت های پویا." مدیریت بازرگانی 8، 2 (1395): 317-338.
 • حیدری، علی و اسماعیل جعفرپناه. "ارائه‌ی مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان)." فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 5، 9 (1395): 83-100.
 • حیدری، علی، علی دیواندری ، سید محمد اعرابی و نادر سید کلالی. "رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی." چشم انداز مدیریت بازرگانی ---، 27 (1395): 125-140.
 • آقازاده، هاشم، علی حیدری، حمید ضرغام بروجنی و علی اصغر شالبافیان. "ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب." گردشگری و توسعه 5، 9 (1395): 1-24.
 • حیدری، علی و علیرضا والی پور. "پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393." مدیریت بازرگانی 9، 1 (1396): 83-102.

همایش‌های بین المللی

 • Heidari, Ali, Hamidreza yazdan, Fatemeh Saghafi, and Mohammad reza Jalilvand. "A Typology of Strategic Relationships in Religious Tourism Business Networks." 4th international conference on strategic management, Tehran, September 6-7, 2016 .
 • آقازاده، هاشم و علی حیدری. "رویکردهای صلاحیت مبنا و بازار مبنا در مدیریت استراتژیک." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 1-2، 1382.

همایش‌های داخلی

 • آقازاده، هاشم، علی حیدری و آیدا شیوا. "استراتژّی‌های بازارگرایی و نوآوری: رویکردی به پویایی کسب و کار." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژِک،، آذر 4-5، 1393.
 • ساده دل، مسعود، محمدرحیم اسفیدانی و علی حیدری. "ﺑﺨﺶﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺳﻼﻣت ﺍﻳﺮﺍن ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄالعه: شرکت فناوری بن یاخته های رویان)." کنفرانس مدیریت خدمات، تهران، آذر 25-26، 1393.
 • ساده دل، مسعود، محمدرحیم اسفیدانی و علی حیدری. "ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ." کنفرانس مدیریت خدمات، تهران، آذر 25-26، 1393.
 • آقازاده، هاشم، علی حیدری و آیدا شیوا. "بررسی تاثیر رویکردهای اکتشافی و بهره‌برداری در بازار گرایی و نوآوری ب عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی)." کنفرانس مدیریت خدمات، تهران، بهمن 7-8، 1393.
 • حیدری، علی، الهام حیدری و نادر سیدکلالی. "رشد صنعت ر شد: بازیگران و استراتژی های تحول خدمات مشاوره مدیریت در ایران." کنفرانس مدیریت خدمات 1393، تهران، بهمن 7-8، 1393.
 • حیدری، علی، نادر سیدکلالی و الهام حیدری. "درآمدی بر معمای توسعه در صنعت مشاوره مدیریت ایران." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک 1393، تهران، آبان 4-28، 1394.
 • بهزادی ابراهیمی، فاطمه و علی حیدری. "نگاشت زنجیره تامین خدمات در مرکز نوآوری پارسیان." کنفرانس مدیریت خدمات 1393، تهران، آبان 7-28، 1394.
 • رستمخانی، اکرم و علی حیدری. "ارائه چارچوبی برای ارزیابی همراستایی فرهنگ و ساختار با استراتژی در دانشگاهها (مورد مطالعه: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)." سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 24-25، 1394.
 • حیدری، علی، نادر سیدکلالی و مجتبی زاهدیان. "تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 16-17، 1395.
 • نظری، محسن، محمود کمره ای، علی حیدری و امیر حسین قادری عابد. "رقابت همکارانه: مروری بر یک تنش در استراتژی." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 16-17، 1395.
 • حیدری، علی، حسن طاهری و علی لطفی. "تجزیه و تحلیل SWOT و تدوین استراتژی توسعه نقطه تجاری ایران." اولین کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک،، خرداد 1، 1383.
 • مصلح شیرازی، علی نقی و علی حیدری. "نقش مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک صنعتی." اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع،، بهمن 1، 1380.

راهنمایی پایان نامه

 • بخش بندی مشتریان پژو 206 با استفاده از روش تحلیل خوشه ای مورد مطالعه: مشتریان شهر تهران، امیر حسین شاه حسینی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/11/24
 • بررسی رابطه میان انواع روش های برون سپاری و وضعیت بروز ریسک در پروژه‌های فناوری اطلاعات بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران، نرگس قاسمی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1390/11/26
 • تحلیل استراژیک برنامه مدیریت پسماند های شهر تهران بر اساس روش زباله سوز و هاضم، احمد بنوان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/07
 • بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت نیروگاه : مطالعه موردی شرکت مپنا بویلر، صادق رزمجو، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1390/12/08
 • تدوین استراتژی های شرکتهای پیمانکاری بر اساس نظریه مبتنی بر منبع (RBT)، سیروس عزیزالهی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/15
 • بررسی اثر بازارگرایی و قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه گروه همکاران سیستم)، ارسلان نمکی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/06/05
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های نرم افزاری: دوگانگی توسعه سیستم و منبع یابی تکنولوژی، فاطمه ابرازه، کاربردی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، 1391/10/13
 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های نرم افزاری: دوگانگی زمینه ای و دوگانگی به اشتراک گذاری دانش، علی صالحی نژاد، کاربردی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، 1391/10/13
 • ارائه مدلی برای اندازه گیری هوشمندی رقابتی سازمانها (مورد مطالعه: صادرکنندگان نمونه)، علیرضا والی پور، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/11/17
 • بررسی اثربخشی به کارگیری روش های توسعه مهارت فروشندگان بیمه عمر با رویکرد RBV (مورد مطالعه: خدمات بیمه عمر شرکت بیمه ایران)، محسن حیدری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/12/08
 • ارائه مدلی برای مکان یابی بنادر خشک در راستای ارتقای عملکرد رقابتی خدماتی بندی در کشور با رویکرد لجستیک استراتژیک (مورد مطالعه: بندر شهید رجایی)، فاطمه نریمانی زمان آبادی، کاربردی، گروه MBA، 1392/06/27
 • بررسی تاتیر رهبری استراتژیک در اجرای استراتژی ها برای سازمان های پژوهش و فناوری (مورد مطالعه: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)، سید میلاد سید جوادین، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/12/12
 • بررسی شایستگی رهبری راهبردی در سازمان های دوگانه (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان)، محمد مهدی اشراقی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/12/21
 • تدوین استراتژی های بنگاه مادر در هلدینگ های مالی در ایران با رویکرد سناریو نویسی مطالعه موردی: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، رضا خادمی، کاربردی، پردیس البرز، 1393/06/31
 • ارائه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات در سازمان های پژوهش و فناوری (مورد مطالعه: مرکز نوآوری پارسیان)، فاطمه بهزادی ابراهیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/10/09
 • پیش بینی میزان فروش محصول جدید در صنایع غذایی با استفاده از ترکیب روش های کمی و کیفی (مورد مطالعه پاستای منجمد شرکت کاله)، پژمان لامعی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/29
 • اندازه گیری دارایی برند دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشکده های مدیریت شهر تهران)، شادی مهدوی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/31
 • بررسی همراستایی ساختار، فرهنگ و استراتژی سازمان (مورد مطالعه: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، اکرم رستم خانی، کاربردی، گروه MBA، 1394/07/07
 • ارائه مدل مزیت رقابتی در خدمات تجاری دانش بنیان بر اساس نظریه قابلیت های پویا: مود مطالعه صنعت مشاوره مدیریت، نادر سیدکلالی، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1394/11/12
 • ارائه چارچوبی برای مسوولیت اجتماعی دانشکده های مدیریت و کسب و کار: مورد مطالعه، دانشگاه تهران، یونس بردبار، کاربردی، گروه MBA، 1394/11/13
 • اولویت بندی روش های تامین مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز براساس رویکرد ترکیبی ANP-COPRAS، عطاءاله تقی زاده پیرپشته، کاربردی، گروه MBA، 1394/11/17
 • بررسی رابطه بین توانمندی رهبری استراتژیک و تغییر و یادگیری استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی شهر تهران، مسعود تیموری نقده، کاربردی، گروه MBA، 1395/04/29
 • ارزیابی مولفه های سازمانی به منظور استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: شهرداری تهران)، حسین جمور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/11/24
 • بررسی رابطه بین استراتژی های بازاریابی، تجربه مشتری و ارزش ادراک شده (مورد مطالعه:فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران)، پانیذ گرجی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/04/25
 • شناسایی مولفه های تفکر استراتژیک برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه: مجلس نهم)، محمد حق شناس گرگابی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/06/15
 • ارائه مدلی برای اندازه گیری قابلیت تاب آوری سازمانی(مورد مطالعه: صنعت بانکداری)، سوگل نوروزی طلب، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/06/22
 • بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری بر قابلیت های پویا: مطالعه ای در صنعت پوشاک، مجتبی زاهدیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/06/25
 • اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در دوره عمر پروژه (مورد مطالعه پروژه های EPC)، معصومه شوکتی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/06/28
 • اولویت بندی ریسک های استراتژیک در شرکت های هلدینگ، سعید حسینی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/07/04
 • بررسی اثر بخشی آموزش استراتژی با استفاده از بازی های شبیه سازی کسب و کار (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، علیرضا کاویانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/07/04

مشاوره پایان نامه

 • بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه نامه های عمر از دیدگاه مدیران شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران، الهه جمشیدی مهر، کاربردی، فلسفه، 1390/06/29
 • بررسی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در راستای افزایش سهم بازار بیمه بدنه خودرو در شرکت بیمه میهن، محمد مهدی عزیزی امیری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/10/25
 • تعیین و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در خدمات پس از فروش صنعت خودرو مطالعه موردی شرکت ایران خودرو، فریبرز زینالی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/11/16
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP (مولدهای کوچک) توسط مصرف کنندگان سازمانی، مهدی مومنی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1390/11/26
 • تعیین و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در خدمات پس از فروش صنعت خودرو (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو، فریبرز زینالی، کاربردی، فلسفه، 1390/11/26
 • طراحی مدل سنجش رضایت شبکه توزیع و فروش DSI از شرکت مادر در صنعت خودرو: مورد مطالعه شبکه توزیع ایران خودرو، میر مهدی میر آقایی فعال، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1390/11/29
 • ارائه چارچوب مدیریت دانش در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، فریده مدانلو، کاربردی، فلسفه، 1390/11/30
 • بررسی راههای جلب مشارکت و سرمایه گذاری فرامنطقه ای بخش خصوصی در شهرداریها جهت پیشبرد و توسعه مدیریت شهری، محمد مهدی بابایی، کاربردی، فلسفه، 1390/12/06
 • بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده تدارکات الکترونیکی در صنعت خودرو کشور، شهریار مروتی، کاربردی، فلسفه، 1390/12/08
 • مقایسه فضای کسب و کار صنعت داروی کشور بر اساس مدل بانک جهانی، خلیل سلطانی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/14
 • تاثیر بازاریابی داخلی بر توسعه فرهنگ برند در بانک پاسارگاد، لیلی رضوی زاده، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/12/23
 • تحلیل استراتژیک آثار بحران جهانی اقتصاد بر صنعت خودرو در ایران، حسین معصوم، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/04/12
 • تاثیر استراتژی بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های اینترنتی کتاب، علیرضا رجب زاده، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1391/06/29
 • بررسی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتری (مورد مطالعه: صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)، سارا پسران افشاریان، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/06/29
 • بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر پاسخ مشتریان به تبلیغات پیامکی، مریم رحمانی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1391/06/29
 • طراحی مدل کسب و کار برای رسانه اجتماعی (مورد کاوی نگارخانه ایرانی)، علیرضا مقاری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/07/04
 • بررسی دیدگاههای مدیران شرکتهای پتروشیمی در خصوص عملکرد پایداری شرکتی در صنعت پتروشیمی ایران، آسیه امیدیان، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/07/15
 • بررسی ارتباط بین ادراک کارکنان از فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری در شرکتهای بزرگ عضو شهرک صنعتی آمل، سپنتا سکوتی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1391/12/01
 • استخراج مدل ذهنی مصرف‌کندگان پوشاک در سطح شهر تهران با استفاده از روش ZMET، سید محمد امین معزی، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1391/12/19
 • تاثیر یک دوره منتورینگ الکترونیکی بر میزان تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت، مصطفی ایوب زاده، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/03/12
 • بررسی تاثیر دوگانگی بازار گرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی)، آیدا شیوا، غیرکاربردی، گروه MBA، 1392/06/31
 • بررسی مقایسه ای موضع ادراکی و فنی اپراتورهای مبین نت و ایرانسل در خدمات اینترنتی وایمکس، پدرام حسنی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/11/13
 • مطالعه پویایی قرارداد روانی در شرایط تغییر سازمانی و پاسخهای رفتاری کارکنان به آن(مورد مطالعه : شرکت تابا الکترونیک)، مهری ابراهیمی نژاد بلوچی، غیرکاربردی، گروه MBA، 1392/11/29
 • طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت زمزم با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، محمد کربلایی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/12/18
 • تهیه برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی خدمات توریسم درمانی (مطالعه موردی: شرکت فناوری بن یاخته)، مسعود ساده دل، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/06/31
 • بررسی رابطه بین اقدامات بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید گردشگران (مورد مطالعه: بسته های ایرانگردی دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران)، فاطمه باقری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/15
 • بررسی ابعاد تصویر قیمت و تاثیر آن بر قصد خرید در بازارهای سنتی و بازارهای مدرن، هدیه کراچی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب برای شرکت های صادرکننده خشکبار، مرضیه پوراسترآبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/06/23
 • شناسایی و اولویت بندی توانمندسازها و بازدارنده های هوش رقابتی در بانکهای خصوصی ایران، فاطمه حیدری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/24
 • شناسایی مولفه های هوش بازاریابی در موفقیت یا شکست پروژه های توسعه محصول جدید شرکت های تولیدکننده نرم افزار استان تهران، مینا بابایی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • مقایسه برآورد تابع قیمت اتاق هتل های تهران به روش هدانیک و شبکه عصبی، فاطمه حمصیان اتفاق، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • شناسایی عوامل موثر بر توسعه محصولات جدید (مورد مطالعه: تولیدکنندگان محصولات غذایی شهر تهران)، فاطمه مصطفی زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/06/30
 • اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری در شرکت های کوچک و متوسط (موردکاوی: گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا)، نرگس مرادآبادی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/31
 • ارائه مدلی برای به اشتراک گذاری دانش بین دانشجویان رشته مدیریت (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی شهر تهران)، نادر حیدری، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1394/06/31
 • ارائه مدلی برای بررسی تاثیر قالبهای ارائه تخفیف بر قصد خرید مصرف کنندگان، مهسا قزلباش، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1394/10/05
 • بررسی تأثیر روشهای ترفیع فروش بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، محمد اقدسی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/11/20
 • اولویت بندی ابعاد و مولفه های مسوولیت اجتماعی در صنایع نفت و گاز (مورد مطالعه: شرکت نفت و گاز پارس)، سیدعلی حسینی، کاربردی، گروه MBA، 1394/11/20
 • ارایه یک مدل با رویکرد داده کاوی برای بیشینه کردن سود فروشگاه های زنجیره ای با در نظر گرفتن تصمیمات طبقه بندی محصول، تخصیص فضا و محل نمایش، علی ستاره گوران اباد، کاربردی، گروه MBA، 1394/11/21
 • بررسی تاثیر تعارض کار - خانواده بر نگرش های شغلی در مادران شاغل دانشگاه تهران، نازلی ساروی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/25
 • شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد در راستای طراحی نظام هوشمندی استراتژیم در بانکداری، محمدجواد زنهاری، کاربردی، گروه MBA، 1394/12/11
 • طراحی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی ها در بخش عملیاتی (کارمندان فروشگاهی) فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، مجتبی جوانمردی، کاربردی، گروه MBA، 1395/04/13
 • بخش بندی مشتریان براساس واکنش آنها به بازاریابی شبکه های اجتماعی اینستاگرام، راشین قهرمان، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1395/06/07
 • ارائه چارچوبی برای ارزیابی توانمندی های پویا در صنعت لوازم خانگی: مطالعه موردی شرکت لوازم خانگی پارس، امیرحسین خان احمدی فیجانی، کاربردی، گروه MBA، 1395/06/31
 • شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های کارآفرینی سازمانی در شرکت های چند کسب و کاره (مورد مطالعه: شرکت تام ایران خودرو)، احمد نیک پور، کاربردی، گروه MBA، 1395/06/31
 • ارائه مدلی برای ادراک انصاف مشتری از قیمت گذری پویا در صنعت هتلداری، مهدی سمیع زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/31
 • شناسایی و اولویت بندی قابلیت های بازاریابی با رویکرد منبع محور برای صدور خدمات فنی و مهندسی در شرکت ملی حفاری ایران، روزبه زارع نوربخش، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/11
 • شناسایی و اولویت بندی موانع بین المللی سازی شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های نرم افزاری مستقر در تهران)، محمد جواد کرباسیان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/05/10
 • بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد تحصیلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران)، یادگار فروزنده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/06/28
 • طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در شرایط گذار از دولتی به خصوصی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)، مهدی نریمانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/07/03
 • تبیین الگوی حکمرانی فناوری های نوظهور در ایران (مطالعه موردی: فناوری نانو)، عرفان مصلح، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396/07/12

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017