دکتر علی حیدری

مرتبه علمی : استادیار
سمت : رئیس مرکز پژوهش های کاربردی، هیئت علمی گروه آموزشی MBA‏
ایمیل :
تلفن : 61117757
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1376, مدیریت صنعتی, اراک
 • کارشناسی ارشد, 1379, مدیریت صنعتی, شیراز
 • دکتری تخصصی, 1388, مدیریت- مدیریت تولید و عملیات (با تمرکز بر مزیت رقابتی), تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1390/04/07، 1391/06/18، ایران، تهران
 • رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، 1391/06/18، 1392/11/26، ایران، تهران
 • مدیر گروه MBA، 1392/08/21، 1394/12/16، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی، 1393/03/10، 1395/07/30، ایران، تهران
 • رئیس مرکز پژوهش های کاربردی مدیریت، 1394/11/11، 1396/01/31، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی، 1395/08/01، ایران، تهران

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

 • کارگروه تجاری سازی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، عضو، ملی، 1390/04/01، 1392/11/26
 • کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، عضو، ملی، 1390/04/01، 1392/11/26
 • کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، عضو، ملی، 1390/04/01
 • کمیته علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان، عضو، ملی، 1391/04/01

علائق شخصی

 • کوه پیمایی
 • شنا

کارنامه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • cea, M. & Heydari, A. (2016) . How was competitive advantage sustained in management consultancies during change: The role of dynamic capabilities. Journal of Organizational Change Management, 29(5), 661-685.
 • Heydari, A. , yazdan, H. , Saghafi, F. & Jalilvand, M. (2017) . Developing strategic relationships for religious tourism businesses: a systematic literature review. EuroMed Journal of Management, 2(1), 77-98.
 • Jalilvand, M. & Heydari, A. (2017) . Comparing face-to-face and electronic word-of-mouth in destination image formation: The case of Iran. INFORMATION TECHNOLOGY & PEOPLE, 30(4), 710-735.
 • انصاری ، م. ، حیدری، ع. و ستاره گوران آباد، ع. (1395) . ارائۀ مدلی برای بیشینه‎سازی سود بر مبنای تصمیمات طبقه‌بندی محصول و تخصیص فضا با رویکرد داده‎کاوی. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران، 8(4)، 663-680.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • ، علی نقی مصلح شیرازی. و حیدری، ع. (1382) . طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا (مورد مطالعه: شرکت صنایع آذرآب). مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(2)، 75-86.
 • صارمی ، م. ، حسینی، س. ، محقر، ع. و حیدری، ع. (1388) . مدل سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فن آوری های پیشرفته. مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، 1(3)، 53-68.
 • ، محمود صارمی . و حیدری، ع. (1389) . ارایه رویکردی کیفی برای مدلسازی توان رقابتی بنگاه در کسب و کارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته مورد مطالعه : صنعت نرم افزار. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 2(5)، 55-72.
 • اسماعیلی، م. و حیدری، ع. (1391) . عوامل کلیدی موفقیت در استقرار سیستم تولید کششی (مورد مطالعه: صنعت قطعه سازی خودرو ایران). فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 2(2)، 45-66.
 • مومنی، م. ، اسفیدانی، م. و حیدری، ع. (1391) . بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP توسط مشتریان سازمانی. تحقیقات بازاریابی نوین، 2(2)، 37-50.
 • حیدری، ع. ، اسفیدانی، م. و قاسمی، ن. (1392) . ارائه ی مدلی برای اندازه گیری وضعیت بروز ریسک در برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بخش سلامت ایران (پیمایشی پیرامون بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تهران). مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 5(2)، 57-74.
 • اسماعیلی، م. ، ربیعه، م. و حیدری، ع. (1392) . شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران. چشم‌انداز مدیریت دولتی، چهارم(15)، 95.
 • حیدری، ع. ، بیگی، م. و حیدری، م. (1392) . اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعه مهارتهای فروشندگان بیمه. مطالعات مدیریت راهبردی، ---(16)، 199-221.
 • حیدری، ع. ، صفری، ح. و نریمانی، ف. (1393) . ---شناسایی و اولویت بندی شاخصهای موثر در مکانیابی بنادر خشک به منظور ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری با استفاده از روش DEMATEL-ANP. مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، 6(1)، 54 - 35.
 • حیدری، ع. ، آقازاده، ه. و والی پور، ع. (1393) . ارایه مدلی جهت تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونه ایران. مدیریت بازرگانی، 6(3)، 455-474.
 • سیدکلالی، ن. و حیدری، ع. (1394) . مطالعه نقش قابلیت های اعتمادساز در پویاسازی کسب و کار شرکت های مشاوره مدیریت. پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران، 7(14)، 33-51.
 • شیوا، آ. ، آقازاده، ه. و حیدری، ع. (1395) . تأثیر دوگانگی بازارگرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 15(25)، 13-32.
 • شیوا، آ. ، آقازاده، ه. و حیدری، ع. (1395) . راهبردهای بازارگرایی و نوآوری، رویکردی به پویایی کسب و کار. مدیریت بازرگانی، 8(1)، 159-182.
 • حیدری، ع. و سیدکلالی، ن. (1395) . ارائۀ مدل مزیت رقابتی شرکت های مشاورۀ مدیریت براساس نظریۀ قابلیت های پویا. مدیریت بازرگانی، 8(2)، 317-338.
 • حیدری، ع. و جعفرپناه، ا. (1395) . ارائه‌ی مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان). فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 5(9)، 83-100.
 • حیدری، ع. ، دیواندری ، ع. ، اعرابی، س. و سید کلالی، ن. (1395) . رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی. چشم انداز مدیریت بازرگانی، ---(27)، 125-140.
 • آقازاده، ه. ، حیدری، ع. ، ضرغام بروجنی، ح. و شالبافیان، ع. (1395) . ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب. گردشگری و توسعه، 5(9)، 1-24.
 • حیدری، ع. و والی پور، ع. (1396) . پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393. مدیریت بازرگانی، 9(1)، 83-102.
 • شیوا، آ. ، آقازاده، ه. و حیدری، ع. (1396) . بررسی تاثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی). مدیریت بازرگانی، 9(3)، 595-616.
 • حیدری، ع. ، والی پور، ع. و بختياري، ب. (1396) . تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران. پژوهشهای مدیریت در ایران، 21(3)، 97-119.
 • حیدری، ع. ، خانلری، ا. و مهدوی، ش. (1396) . اندازه گیری ارزش ویژة برند دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی (مطالعة موردی: دانشکدههای مدیریت شهر تهران). تحقیقات بازاریابی نوین، 7(3)، 141-158.
 • نظری، م. ، حیدری، ع. ، حقیقی نسب، م. و سمیع زاده، م. (1397) . فرا تحلیل عوامل موثر بر انصاف ادراک شده در استراتژی های قیمت گذاری پویا. مدیریت بازرگانی، 10(1)، 229253.

همایش‌های بین المللی

 • Heydari, A. , yazdan, H. , Saghafi, F. & Jalilvand, M. (2016). A Typology of Strategic Relationships in Religious Tourism Business Networks. 4th international conference on strategic management. Tehran.
 • آقازاده، ه. و حیدری، ع. (1382). رویکردهای صلاحیت مبنا و بازار مبنا در مدیریت استراتژیک. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.

همایش‌های داخلی

 • آقازاده، ه. ، حیدری، ع. و شیوا، آ. (1393). استراتژّی‌های بازارگرایی و نوآوری: رویکردی به پویایی کسب و کار. کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژِک..
 • ساده دل، م. ، اسفیدانی، م. و حیدری، ع. (1393). ﺑﺨﺶﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺳﻼﻣت ﺍﻳﺮﺍن ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄالعه: شرکت فناوری بن یاخته های رویان). کنفرانس مدیریت خدمات. تهران.
 • ساده دل، م. ، اسفیدانی، م. و حیدری، ع. (1393). ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ. کنفرانس مدیریت خدمات. تهران.
 • آقازاده، ه. ، حیدری، ع. و شیوا، آ. (1393). بررسی تاثیر رویکردهای اکتشافی و بهره‌برداری در بازار گرایی و نوآوری ب عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی). کنفرانس مدیریت خدمات. تهران.
 • حیدری، ع. ، حیدری، ا. و سیدکلالی، ن. (1393). رشد صنعت ر شد: بازیگران و استراتژی های تحول خدمات مشاوره مدیریت در ایران. کنفرانس مدیریت خدمات 1393. تهران.
 • حیدری، ع. ، سیدکلالی، ن. و حیدری، ا. (1393). درآمدی بر معمای توسعه در صنعت مشاوره مدیریت ایران. کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک 1393. تهران.
 • بهزادی ابراهیمی، ف. و حیدری، ع. (1393). نگاشت زنجیره تامین خدمات در مرکز نوآوری پارسیان. کنفرانس مدیریت خدمات 1393. تهران.
 • رستمخانی، ا. و حیدری، ع. (1394). ارائه چارچوبی برای ارزیابی همراستایی فرهنگ و ساختار با استراتژی در دانشگاهها (مورد مطالعه: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران). سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک. تهران.
 • حیدری، ع. ، ، نادر سیدکلالی. و زاهدیان، م. (1395). تأثیر سرمایۀ فکری بر قابلیت‌های پویای سازمانی. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. تهران.
 • نظری، م. ، کمره ای، م. ، حیدری، ع. و قادری عابد، ا. (1395). رقابت همکارانه: مروری بر یک تنش در استراتژی. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. تهران.
 • حیدری، ع. ، طاهری، ح. و لطفی، ع. (1383). تجزیه و تحلیل SWOT و تدوین استراتژی توسعه نقطه تجاری ایران. اولین کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک..
 • مصلح شیرازی، ع. و حیدری، ع. (1380). نقش مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک صنعتی. اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع..

راهنمایی پایان نامه

 • بخش بندی مشتریان پزو206 با استفاده از روش تحلیل خوشه ای مطالعه موردی مشتریان شهر تهران، امیرحسین شاه حسینی، دانشگاه تهران، 1390/11/24
 • بررسی رابطه میان انواع روش های برونسپاری و وضعیت بروز ریسک در پروژه های فناوری اطلاعات بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران، نرگس قاسمی، دانشگاه تهران، 1390/11/26
 • بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت نیروگاه (مطالعه موردی : شرکت مپنا بویلر، صادق رزمجو، دانشگاه تهران، 1390/12/08
 • تحلیل استراتژیک برمامه مدیریت پسماند های شهر تهران براساس روش زباله سوز و هاضم، احمد بنوان، دانشگاه تهران، 1390/12/08
 • تدوین استراتژی های شرکتهای پیمانکاری بر اساس نظریه مبتنی بر منبع (RBT) (مطالعه موردی : شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما)، سیروس عزیزالهی، دانشگاه تهران، 1390/12/15
 • بررسی اثر بازارگرایی و قابلیت نوآوری بر عملکردکسب وکار(مورد مطالعه گروه همکاران سیستم)، ارسلان نمکی، دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • ارائه مدلی برای اندازه گیری هوشمندی رقابتی سازمانها(مورد مطالعه:صادر کنندگان نمونه)، علیرضا والی پور، دانشگاه تهران، 1391/11/17
 • بررسی اثربخشی بکارگیری روشهای توسعه مهارت فروشندگان بیمه عمر با رویکرد RBV مورد مطالعه: خدمات بیمه عمر شرکت بیمه ایران، محسن حیدری، دانشگاه تهران، 1391/12/08
 • ارائه مدلی برای مکان یابی بنادر خشک در راستای ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری در کشور با رویکرد لجستیک استراتژیک (مورد مطالعه: بندر شهید رجایی)، فاطمه نریمانی زمان آبادی، دانشگاه تهران، 1392/06/27
 • بررسی تاثیر رهبری استراتژیک در اجرای استراتژی برای سازمان های پژوهش و فناوری مورد مطالعه: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، سید میلاد سید جوادین، دانشگاه تهران، 1392/12/12
 • بررسی شایستگی رهبری راهبردی در سازمانهای دوگانه (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان)، محمدمهدی اشراقی، دانشگاه تهران، 1392/12/21
 • تدوین استراتژی¬های بنگاه مادر در هلدینگهای مالی در ایران با رویکرد سناریونویسی – مطالعه موردی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه¬گذاری سینا، رضا خادمی، دانشگاه تهران، 1393/07/03
 • ارایه چارچوبی جهت ارزیابی عملکرد استراتژیک زنجیره تامین خدمات در سازمان های پژوهش و فناوری (مورد مطالعه: (مرکز نوآوری پارسیان)، فاطمه بهزادی ابراهیمی، دانشگاه تهران، 1393/10/09
 • پیش بینی میزان فروش محصول جدید در صنایع غذایی با استفاده از ترکیب روشهای کمی و کیفی (مورد مطالعه: پاستای منجمد شرکت کاله )، پژمان لامعی، دانشگاه تهران، 1393/11/29
 • اندازه گیری دارایی برند دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مورد مطالعه :دانشکده هایی مدیریت شهر تهران، شادی مهدوی، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • بررسی همراستایی ساختار ، فرهنگ و استراتژی سازمان (مورد مطالعه : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، اکرم رستم خانی، دانشگاه تهران، 1394/07/07
 • ارائه مدل مزیت رقابتی در خدمات تجاری دانش بنیان بر اساس نظریه قابلیت های پویا: مود مطالعه صنعت مشاوره مدیریت، نادر سیدکلالی، دانشگاه تهران، 1394/11/12
 • ارائه چارچوبی برای مسوولیت اجتماعی دانشکده های مدیریت و کسب و کار: مورد مطالعه، دانشگاه تهران، یونس بردبار، دانشگاه تهران، 1394/11/13
 • اولویت بندی روش های تامین مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز براساس رویکرد ترکیبی ANP-COPRAS، عطاءاله تقی زاده پیرپشته، دانشگاه تهران، 1394/11/17
 • بررسی رابطه بین توانمندی رهبری استراتژیک و تغییر و یادگیری استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی شهر تهران، مسعود تیموری نقده، دانشگاه تهران، 1395/04/29
 • ارزیابی مولفه های سازمانی به منظور استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: شهرداری تهران)، حسین جمور، دانشگاه تهران، 1395/11/24
 • بررسی رابطه بین استراتژی های بازاریابی، تجربه مشتری و ارزش ادراک شده (مورد مطالعه:فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران، پانیذ گرجی، دانشگاه تهران، 1396/04/25
 • شناسایی مولفه های تفکر استراتژیک برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مورد مطالعه: مجلس نهم)، محمد حق شناس گرگابی، دانشگاه تهران، 1396/06/15
 • بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری بر قابلیت های پویا، مطالعه ای در صنعت پوشاک، مجتبی زاهدیان، دانشگاه تهران، 1396/06/25
 • اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در دوره عمر پروژه (مورد مطالعه پروژه های EPC)، معصومه شوکتی، دانشگاه تهران، 1396/06/28
 • بررسی اثر بخشی آموزش استراتژی با استفاده ازبازی های شبیه سازی کسب وکار مورد مطالعه: دانشجویانMBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علیرضا کاویانی، دانشگاه تهران، 1396/07/04
 • الویت بندی ریسک های استراتژیک درشرکت های هلدینگ، سعید حسینی، دانشگاه تهران، 1396/07/04

مشاوره پایان نامه

 • بررسی عوامل موثربر فروش بیمه نامه های عمر از دیدگاه مدیران شرکت سهامی بیمه ایران، الهه جمشیدی مهر، دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • بررسی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی در راستای افزایش سهم بازار بیمه بدنه خودرو در شرکت بیمه میهن، محمد مهدی عزیزی امیری، دانشگاه تهران، 1390/11/25
 • تعیین و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در خدمات پس از فروش صنعت خودرو مطالعه موردی شرکت ایران خودرو، فریبرز زینالی، دانشگاه تهران، 1390/11/26
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش استفاده از نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت CHP (مولدهای کوچک ) توسط مصرف کنندگان سازمانی، مهدی مؤمنی، دانشگاه تهران، 1390/11/26
 • طراحی مدل سنجش رضایت شبکه توزیع و فروش ( DSI )از شرکت مادر در صنعت خودرو: مورد مطالعه شبکه توزیع ایران خودرو، میر مهدی میرآقایی فعال، دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • ارائه چارچوب مدیریت دانش در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، فریده مدانلو، دانشگاه تهران، 1390/11/30
 • بررسی راه های جلب مشارکت و سرمایه گذاری فرا منطقه ای بخش خصوصی در شهرداریها جهت پیشبرد توسعه مدیریت شهری، محمد مهدی بابایی، دانشگاه تهران، 1390/12/06
 • شناسائی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه تدارکات الکترونیکی در زنجیره تامین صنایع خودرو سازی ایران (مورد مطالعه: گروه حودرو سازی ایران)، شهریار مروتی، دانشگاه تهران، 1390/12/09
 • بررسی مقایسه ای فضای کسب و کار صنعت داروی کشور بر اساس مدل بانک جهانی، خلیل سلطانی، دانشگاه تهران، 1390/12/23
 • بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر توسعه فرهنگ برند در بانک پاسارگارد، لیلی رضوی زاده، دانشگاه تهران، 1390/12/23
 • تحلیل استراتژیک آثار بحران جهانی اقتصاد بر صنعت خودرو در ایران، حسین معصوم، دانشگاه تهران، 1391/04/12
 • بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر پاسخ مشتریان به تبلیغات (اس ام اس)، مریم رحمانی، دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • تاثیراستراتژی بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان در فروشگاه های اینترنتی (کتاب)، علیرضا رجب زاده، دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • بررسی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتری مطالعه موردی : صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سارا پسران افشاریان، دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • طراحی مدل کسب و کار برای رسانه اجتماعی (مورد کاوی نگارخانه ایرانی)، علیرضا مقاری، دانشگاه تهران، 1391/07/04
 • بررسی دیدگاه های مدیران شرکتهای پتروشیمی در خصوص عملکرد پایداری شرکتی در صنعت پتروشیمی ایران، آسیه امیدیان، دانشگاه تهران، 1391/07/15
 • بررسی ارتباط بین ادراک کارکنان از فرهنگ سازمانی و کیفیت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در شرکتهای بزرگ عضو شهرک صنعتی آمل، سپنتا سکوتی، دانشگاه تهران، 1391/12/01
 • استخراج مدل ذهنی مصرف کنندگان پوشاک زنانه و مردانه در سطح شهر تهران با استفاده از مدل، سیدمحمدامین معزی، دانشگاه تهران، 1391/12/19
 • تاثیر یک دوره ی متنوریک الکترونیکی بر میزان تصمیم گیری حرفه ای دانشجویان مقطع کارشناسی مدیریت، مصطفی ایوب زاده، دانشگاه تهران، 1392/03/12
 • بررسی تاثیر دوگانگی بازار گرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه (مورد مطالعه : صنایع غذایی)، آیدا شیوا، دانشگاه تهران، 1392/06/31
 • بررسی مقایسه ای موضع ادراکی و فنی اپراتورهای مبین نت و ایرانسل در خدمات اینترنتی وایمکس، پدرام حسنی، دانشگاه تهران، 1392/11/13
 • مطالعه پویایی قرارداد روانی در شرایط تغییر سازمانی و پاسخهای رفتاری کارکنان به آن(مورد مطالعه : شرکت تابا الکترونیک)، مهری ابراهیمی نژاد بلوچی، دانشگاه تهران، 1392/11/29
 • طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت زمزم با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، محمد کربلائی، دانشگاه تهران، 1392/12/18
 • تهیه برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی خدمات توریسم درمانی (مورد مطالعه :شرکت فناوری بن یاخته های رویان، مسعود ساده دل، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 • بررسی رابطه بین اقدامات بازاریابی رابطه مند ورفتارخریدگردشگران (موردمطالعه:بسته های ایرانگردی دفاترخدمات مسافرتی شهرتهران)، فاطمه باقری، دانشگاه تهران، 1394/06/15
 • بررسی ابعاد تصویر قیمت و تاثیر آن بر قصد خرید در بازارهای سنتی و بازارهای مدرن، هدیه کراچی، دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • انتخاب مدل کسب و کارالکترونیکی مناسب برای شرکتهای صادر کننده خشکبار، مرضیه پوراسترآبادی، دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • شناسایی و اولویت بندی توانمندسازها و بازدارنده های هوش رقابتی در بانک های خصوصی ایران، فاطمه حیدری، دانشگاه تهران، 1394/06/24
 • شناسایی مولفه های هوش بازاریابی در موفقیت شکست پروژه های توسعه محصول جدید شرکت های تولید کننده نرم افزار استان تهران، مینا بابایی، دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • مقایسه برآوردتابع قیمت اتاق هتل های تهران به روش هدانیک وشبکه، فاطمه حمصیان اتفاق، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • شناسایی عوامل موثر بر توسعه محصولات جدید (مورد مطالعه : تولید کنندگان محصولات غذایی شهر تهران)، فاطمه مصطفی زاده، دانشگاه تهران، 1394/06/30
 • ارائه مدلی برای به اشتراک گذاری دانش بین دانشجویان رشته مدیریت (مورد مطالعه :دانشگاه های دولتی شهر تهران )، نادر حیدری، دانشگاه تهران، 1394/06/31
 • اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری در شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت (مورد کاوی: گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا)، نرگس مرادابادی، دانشگاه تهران، 1394/06/31
 • ارائه مدلی برای بررسی تاثیر قالبهای ارائه تخفیف بر قصد خرید مصرف کنندگان، مهسا قزلباش، دانشگاه تهران، 1394/10/05
 • اولویت بندی ابعاد و مولفه های مسوولیت اجتماعی در صنایع نفت و گاز (مورد مطالعه: شرکت نفت و گاز پارس)، سیدعلی حسینی، دانشگاه تهران، 1394/11/20
 • بررسی تاثیر روشهای ترفیع فروش بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، محمد اقدسی، دانشگاه تهران، 1394/11/20
 • ارایه یک مدل با رویکرد داده کاوی برای بیشینه کردن سود فروشگاه های زنجیره ای با در نظر گرفتن تصمیمات طبقه بندی محصول، تخصیص فضا و محل نمایش، علی ستاره گوران آباد، دانشگاه تهران، 1394/11/21
 • بررسی تاثیر تعارض کار - خانواده بر نگرش های شغلی در مادران شاغل دانشگاه تهران، نازلی ساروی، دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد در راستای طراحی نظام هوشمندی استراتژیک در بانکداری، محمدجواد زنهاری، دانشگاه تهران، 1394/12/11
 • طراحی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی ها در بخش عملیاتی (کارمندان فروشگاهی) فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، مجتبی جوانمردی، دانشگاه تهران، 1395/04/13
 • بخش بندی مشتریان براساس واکنش آنها به بازاریابی شبکه های اجتماعی اینستاگرام، راشین قهرمان، دانشگاه تهران، 1395/06/07
 • شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مولفه های کارآفرینی سازمانی در شرکت های چند کسب و کاره (مورد مطالعه: شرکت تام ایران خودرو)، احمد نیک پور، دانشگاه تهران، 1395/06/31
 • ارائه مدل انصاف اداراک شده مشتری از قیمت گذاری پویا مورد مطالعه مجموعه هتلهای پارسیان، مهدی سمیع زاده، دانشگاه تهران، 1395/06/31
 • ارائه چارچوبی برای ارزیابی توانمندی های پویا در صنعت لوازم خانگی: مطالعه موردی شرکت لوازم خانگی پارس، امیرحسین خان احمدی فیجانی، دانشگاه تهران، 1395/07/05
 • شناسایی و اولویت بندی قابلیت های بازاریابی با رویکرد منبع محور برای صدور خدمات فنی و مهندسی در شرکت ملی حفاری ایران، روزبه زارع نوربخش، دانشگاه تهران، 1395/07/11
 • شناسایی و الویت بندی موانع بین المللی سازی شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه : شرکت های نرم افزاری مستقر در تهران، محمدجواد کرباسیان ورنامخواستی، دانشگاه تهران، 1396/05/10
 • بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد تحصیلی: مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران، یادگار فروزنده، دانشگاه تهران، 1396/06/28
 • بررسی تاثیر استفاده از برندهای انسانی بر روی کیفیت تصمیم مشتری در محیط خرید آنلاین، با استفاده از به کارگیری تکنیک ردیابی چشم، سارا ساریجالو، دانشگاه تهران، 1396/06/28
 • طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در شرایط گذار از دولتی به خصوصی مورد مطالعه : شرکت ملی گاز ایران، مهدی نریمانی، دانشگاه تهران، 1396/07/03
 • تبیین الگوی حکمرانی فناوری های نوظهور در ایران (مطالعه موردی فناوری نانو)، عرفان مصلح، دانشگاه تهران، 1396/07/12
 • بررسی تاثیر درجه سبز بودن مصرف کنندگان بر قصد خرید سبز با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری روشهای ارائه قیمت، نغمه سادات مهروز، دانشگاه تهران، 1396/10/05
 • ارائه چارچوبی برای شکل گیری ائتلاف در کسب و کارهای گردشگری پزشکی (مطالعه ائتلاف های ایرانی)، علی اصغر شالبافیان حسین ابادی، دانشگاه تهران، 1396/11/14
 • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی مورد مطالعه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران، احمد صالحی، دانشگاه تهران، 1396/11/29

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018