دکتر محمد حقیقی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
ایمیل :
تلفن : 61117609
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1353, امور مالی و اداری, تهران
 • کارشناسی ارشد, 1357, اداره امور سازمانهای بازرگانیmba, اوکراهوماسیتی
 • دکتری, 1362, آموزش و پرورش آموزش بازرگانی, کلرادو

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • حقیقی ، محمد. "بازرگانی بین المللی ( نظریه ها وکاربردها )." : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1384.
 • حقیقی ، محمد، رضا نویدی نکو و محمود زمانی. "مدیریت کانال های توزیع و فروش." تهران: مهربان نشر، 1391.
 • حقیقی ، محمد، رضا نویدی نکو و محمود زمانی. "اصول و مبانی کارآفرینی." تهران: دانایی توانایی، 1391.
 • حقیقی ، محمد، رضا نویدی نکو و محمود زمانی. "مدیریت کانال های توزیع و فرش با تاکید بر سیستم پخش مویرگی ." تهران: مهربان نشر، 1391.
 • حقیقی ، محمد، سید مجتبی موسوی و مرتضی انوشه. "مدیریت استراتژیک نظریه ها و کاربردها." تهران: نگاه دانش، 1392.
 • حقیقی ، محمد و سید مجتبی موسوی. "مدیریت استراتژیک ،مفاهیم و کاربردها." تهران: نگاه دانش، 1392.
 • حقیقی ، محمد و رضا نویدی نکو. "کارآفرینی و مدیریت کسب و کار ( با تاکید بر کاربرد بازاریابی)." تهران: نگاه دانش، 1393.

کتاب‌های ترجمه شده

 • حقیقی ، محمد، سعید سره و ستار حمزه. "طرح کسب و کار." تهران: انتشارات میدانچی، 1392.
 • حقیقی ، محمد و مسعود کرمی. "مبانی نظریه پردازی در بازاریابی." تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1392.
 • حقیقی ، محمد، سعید سره و ستار حمزه. "طرح کسب و کار هوشمندانه." تهران: انتشارات میدانچی، 1392.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Ghazaleh Moghareh Abed, and Mohammad Haghighi. "The effect of selling STRATEG on sales performance." Business Strategy Series 10, no. --- (1732): 266-282.
 • Jandaghi, Gholamreza, Pour Davoud Hossein , Mohammad Haghighi, and  Hashemi Seyedeh Ommolbanin . "Modeling the Relationship between the Selection of a Mobile and the Variables of Consumer Behavior by using Probabilistic Neural Networks." Asian African Journal of Economics and Econometrics 9, no. 1 (2009): 215-226.
 • estiri, mehrdad, Mohammad Haghighi, Reza Mohammadkazemi, hamzeh rayej, and Mohammad Jahed . "Promotion in Irans Football pro - league Important but Weak." International Journal of Applied Sports Sciences 22, no. 1 (2010): 59-79.
 • Haghighi, Mohammad, Ali Divandri, and Masoud Keimasi . "The impact of 3d e - readiness on e - banking developing in Iran : A fuzzy AHP analiysis." Expert Systems with Applications 37, no. 6 (2010): 4084-4093.
 • Haghighi, Mohammad, Ali Divandri, and Masoud Keymasi Ben Kamari. "The impact of 3D e-readiness on e-banking development in Iran: A fuzzy AHP analysis." Expert Systems with Applications 37, no. 6 (2010): 4084-4093.
 • Haghighi, Mohammad, Seyed Reza Seyed Javadin, and mohammad abaszadeh . "Effect of Specific emotion on retrospective evaluation of experience." Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 1, no. 2 (2012): -.
 • Haghighi, Mohammad, and elnaz rahrovy. "an application of the theory of planned behavior (TBP) in describing costumers use of cash cards in points of dale(pos)." International Journal of Learning and Development 2, no. 6 (2012): 36.
 • Haghighi, Mohammad, Elnaz Rahrovi, and hadi vaezi. "An Application of the Theory of Planned behavior (TBP) in d escribing Customers‟ Use of Cash Cards in Points of Sale (POS)." International Journal of Learning and Development 2, no. 6 (2012): 223.
 • delavar fard, saeed, and Mohammad Haghighi. "students ethical perceptions of purchasing counterfiet goods( case study: universities of kohkiluye and boyerahmad province." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 4 (2014): 2724.
 • karami, davood, and Mohammad Haghighi. "investigating and explaining the factors affecting customer loyalty (case study:consumers of behnoosh company product in gachsaran." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 2 (2014): 2734.
 • Mousavi, Somayeh, and Mohammad Haghighi. "e study of the relationships between service quality satisfaction loyalty and intention to switch to other treatment centers(ITS)." international journal of engineering innovation & research(IJEIR) 3, no. 4 (2014): 2277.
 • rahimi bagh malek, jahanbin, and Mohammad Haghighi. "studying the employees performance factors affecting customer satisfaction in stores of kohkiluyeh and boyerahmad." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 4 (2014): 2747.
 • Haghighi, Mohammad, and hamed nasehian. "an investigation on the effect of the processes integrity on supply chain agility in berjes food company." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 51, no. 5 (2015): 2607.
 • Haghighi, Mohammad, and roja kimia gari. "the role of product innovation to gain competitive advantage for womens clothing companies to increase selling." European Online Journal of Natural and Social Sciences 4, no. 1 (2015): 1947.
 • Haghighi, Mohammad, nima bastami, and mahbobeh ghazalosadat khazraei afzali. "studying the role of brand logo to create loyalty in cinsumers of different products in tehran." Cumhuriyet University Faculty of Science 36, no. 3 (2015): 21.
 • Haghighi, Mohammad, and fariba zareei. "the impact of brand (trade mark) on customer buying tendency." Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET) 12, no. 4 (2017): 615.
 • حقیقی ، محمد و معصومه پهلوانی قمی. "بررسی عوامل تاثیر گذار در خلق دانش در مراکز پژوهش و توسعه صنعت پتروشیمی." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 3، 8 (1390): 63.
 • حقیقی ، محمد و مه لقا ايراني قره شيران. "تاثیر شبکه های اجتماعی بر ÷ایداری کسب و کارهای اینترنتی( با تاکید بر نقش میانجی قصد کارآفرینانه در شرکت های اینترنتی درگاه بانک ملت)." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 5، 4 (1392): 23.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • حقیقی ، محمد. "برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه آن در سازمانهای صنعتی و تجاری ایران." دانش مدیریت 29.3، 29-30 (1370): 61-68.
 • حقیقی ، محمد. "جایگاه کیفیت کالا در رشد و شکوفایی مسسات بازرگانی." فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 24، 24 (1373): -.
 • حقیقی ، محمد، سیدمحمد مقیمی و مسعود کیماسی. "وفاداری خدمت: اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایتمندی مشتری." دانش مدیریت بهار، 60 (1382): 53-72.
 • ، فرشید حسینی طولی و محمد حقیقی . "ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازایابی سنتی به بازایابی الکترونیکی : مطالعه موردی یک شرگت انفورماتیکی." دانش مدیریت -، 67 (1383): 45-19.
 • حقیقی ، محمد و پگاه مختاری . "تعیین وضعیت رقابتی صنعت پرورش میگوی ایران در بازار های بین المللی بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر." دانش مدیریت -، 69 (1384): 71-55.
 • حقیقی ، محمد، کاملیا احتشامی اکبری و کاملیا احتشامی اکبری . "تحلیل رفتار مصرف کننده در اینترنت." دانش مدیریت -، 75 (1385): 42-23.
 • حقیقی ، محمد، مهرداد استیر و هاشم آقازاده. "مولفه های توانمند سازی موسسات ارایه کننده خدمات ماپ مالی در فضای کسب وکار و کار ایران." بررسی های حسابداری و حسابرسی 14، 5 (1386): 139-158.
 • اصغری زاده ، عزت اله، محمد حقیقی و احسان عابدی . "ارایه مدلی مفهومی به منظور شناسایی واولویت بندی عوامل کلیدی موفقیتCSF سایتهای خرید و فروش الکترونیکی در ایران." بصیرت (مدیریت) -، 39 (1387): 189-165.
 • حقیقی ، محمد، صمد نجفی مجد و محمود فیروزیان . "شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی." مدیریت بازرگانی 1، 1 (1387): 3-20.
 • ، ماشااله   حسین زاده و محمد حقیقی . "مقایسه میزان تمایل به مصرف کالای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامد های آن بر ارزیابی ترجیح محصولات." مدرس علوم انسانی 13، 4 (1388): 103-139.
 • دیواندری ، علی ، محمد حقیقی ، اشکان الهیاری و تینا باقری . "بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکردی و غیرکارکردی ( مطالعه موردی : بانک ملت )." مجله مطالعات برنامه ریزی سکونت گاه های انسانی 8، 30 (1388): -.
 • اصغری زاده ، عزت اله، محمد حقیقی و مجید بلالی . "ارائه یک مدل تصمیم گیری بر اساس الگوی سلسله مراتبی برای انتخاب راهبرد ادغام واگذاری همکاری مشترک در صنعت خودروسازی." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 1، 3 (1388): 5-20.
 • حقیقی ، محمد و بهاره عطايي. "بررسی میزان دسترسی شرکت‌های صادرکننده موادغذایی به اطلاعات بازار صادراتی و میزان تاثیر آن در فرایند تصمیم گیری صادراتی." مدیریت بازرگانی 2، 4 (1389): 19-36.
 • حقیقی ، محمد و مصطفی مسعودی. "ارزیابی اثربخشی کانال‌های ارتباط با مشتری از دیدگاه خریداران خودرو: پژوهشی در شرکت ایران خودرو." فصلنامه علوم مدیریت ایران 5، 18 (1389): 97-116.
 • دیواندری ، علی ، محمد حقیقی و احسان عابدی. "ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر تصمیم گیری خرید مشتریان بانکداری اینترنتی بانک ملت." پژوهشنامه اقتصادی 11، 4 (1389): 53-74.
 • حقیقی ، محمد، ابراهیم قارلقی و فاطمه نیکبخت. "بررسی عوامل موثر بر برندسازی سالن های نمایشگاه های بین المللی." مدیریت بازرگانی 3، 9 (1390): 71- 90.
 • حقیقی ، محمد، ابراهیم قارلقی و فاطمه نیکبخت. "بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی سالن‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی (مورد مطالعه: نمایشگاه بین‌المللی تهران)." مدیریت بازرگانی 3، 9 (1390): 71.
 • حقیقی ، محمد، علی دیواندری و اشکان الهیاری. "بررسی رابطه بین تصور از عناصر معنابخش برند و شناخت برند بر اساس مدل ارزش ویژه‌ی برند مبتنی بر مشتری(مطالعه موردی بانک ملت)." مدیریت بازرگانی 3، 10 (1390): 75-92.
 • حقیقی ، محمد و مریم خلیل. "بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان." مدیریت فرهنگ سازمانی 9، 2 (1390): 83.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمد حقیقی ، مجتبی براری و کیانوش کریمی . "تاثیر اخلاق حرفه ای فروشنده بر شکل گیری روابط پایدار میان مشتری و سازمان ( مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران )." چشم انداز مدیریت بازرگانی 11، 9 (1391): 117-132.
 • موسی خانی ، محمد، محمد حقیقی و سمانه ترک زاده . "ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور ( بانک‌های خصوصی )." مدیریت بازرگانی 4، 12 (1391): 46-67.
 • موسی خانی ، محمد، محمد حقیقی و سمانه ترک زاده. "ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور( بانک های خصوص)." مدیریت بازرگانی 4، 12 (1391): 147.
 • موسی خانی ، محمد، محمد حقیقی و ادریس پیر صاحب . "طراحی مدل توسعه محصولات ارگانیک در ایران." کشاورزی بوم شناختی 1، 2 (1391): 132-141.
 • حقیقی ، محمد، سید حسن حسینی، حامد اصغری اهری، ابوالفضل آرین و علی دریکنده. "بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل." تحقیقات بازاریابی نوین دوم، 4 (1391): 45-62.
 • قهرمانی، احسان، محمد حقیقی ، منصور مومنی و وحید ناصحی فر. "بررسی تاثیر تفاوت های بین فردی مخاطبان در تکنیک های ترکیبی ترفیع." فرایند مدیریت و توسعه 26، 2 (1392): 3.
 • حقیقی ، محمد، محسن نظری، منصور مومنی و شهرزاد ابر هیمی داریانی. "بررسی رضایت مشتریان بیمارستان های مناطق یک و دو شهر تهران." مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 68، 3 (1392): 43.
 • حقیقی ، محمد، امیر خانلری و وحید مقصودی. "بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان." مدیریت بازرگانی 5، 2 (1392): 47.
 • ودیعی نوقابی، علی، هاشم آقازاده و محمد حقیقی . "شناسایی شیوه های موثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه های مسئولیت در شرکت سهامی بیمۀ ایران." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 501-513.
 • طالقانی ، غلامرضا، علی غفاری و محمد حقیقی . "بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران." فصلنامه مدیریت دولتی 8، 1 (1395): 1-14.
 • حقیقی ، محمد، مسعود کرمی، آرزو حمیدی کولایی و محمد مهدی ملکی. "بررسی رابطه ارزش های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف کنندگان ایرانی." مدیریت بازرگانی 8، 2 (1395): 301.

همایش‌های بین المللی

 • کریمی، الهام و محمد حقیقی . "بررسی تاثیر مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات بر تبلیغات شفاهی(دهان به دهان) مشتریان خطوط هوایی در شهر ایلام." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش افرینی، شیراز، اسفند 10-10، 1393.
 • حقیقی ، محمد و فرزاد عظيمي. "بسته بندی سبز." سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، تهران، ارديبهشت 17-17، 1395.

همایش‌های داخلی

 • حقیقی ، محمد، هاشم آقازاده و امیر موسویان . "بررسی رابطه بین اعتبار نام تجاری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک پارسیان)." چهارمین کنفرانس بین المللی برند، تهران، آبان 20-21، 1388.

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017