دکتر محمد حقیقی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
ایمیل :
تلفن : 61117609
آدرس :

بیوگرافی

کارنامه پژوهشی

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018