دکتر طهمورث حسنقلی پور

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، ریاست دانشکده مدیریت ، عضو هیئت رئیسه دانشکده مدیریت
ایمیل :
تلفن : 02188005005
آدرس : تهران ، زیر پل نصر، جنب دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دفتر ریاست

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1357, مدیریت, مدرسه عالی مدیریت گیلان
 • کارشناسی ارشد, 1367, مدیریت, تربیت مدرس
 • دکتری, 1373, مدیریت, تربیت مدرس

فعالیت‌های اجرایی

 • رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1392/09/13، 1398/07/16، ایران، تهران
 • مدیر مسئول نشریات دانشکده، 1392/09/23، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • ansari chaharsoughi, shahriar, and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "sales promotion in the automakers and india. a comparative." New Delhi: lambert acacemic publishing, 2012.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و مجید اسماعیل پور . "مدیریت خرید انبارداری." : مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، 1383.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، مرتضی انوشه ، سید مجتبی موسوی و علی اقا محسنی . "مدیریت تبلیغات." : نگاه دانش، 1388.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و بهروز پورولی . "فرآیند برون سپاری." : نگاه دانش، 1390.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و سید مهدی میری . "تقسیم بازار: مروری بر الگوهای کاربردی." : نگاه دانش، 1391.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، اشکان الهیاری و مجتبی براری. "روش و طرح تحقیق کیفی: انتخاب از میان پنج رویکرد." : نگاه دانش، 1391.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و کیومرث شریفی. "بازاریابی خدمات بیمه." تهران: انتشارات سمت، 1393.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سرمد کیانی و وحید رضا یوسفی. "روش های تحقیق و صنعت ساخت." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، جواد فقیهی پور و سمیه فقیهی پور. "روش تحقیق به زبان خیلی ساده." تهران: انتشارات دارالفنون، 1394.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، جواد فقیهی پور و سمیه فقیهی پور. "روش تحقیق به زبان ساده." تهران: انتشارات دارالفنون، 1394.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و نرجس السادات نسبي. "گام به گام با تحقیق تحلیل محتوا در مدیریت." شیراز: کتابفروشی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1395.

کتاب‌های ترجمه شده

 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، فاطمه باقری و غلامحسین نیکوکار . "بازاریابی در سفر و گردشگری." تهران: انتشارات مهکامه، 1396.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • estiri, mehrdad, Tahmours Hasangholi pouryasouri, Hamid Reza Yazdani, and hamzeh rayej. "food produts consumer behaviors: the role of packaging elements." JOURNAL OF APPLIED SCIENCES 6, no. 15 (2010): 45.
 • adeli, ali, and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "tehranish household preference of farmed fish consumption." reasearch journal of fisheries and hydrobiologh 8, no. 22 (2010): 34.
 • Nazari, Mohsen, Tahmours Hasangholi pouryasouri, and samane mousavi . "Evaluation of Influential Factors on Letter of Credit Debtors : A case study in one of the private banks in Islamic Republic of Iran." Journal of Basic Applied Scientific Research 1, no. 7 (2011): 509-515.
 • ansari chaharsoughi, shahriar, and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "effect of sales promotion as a tool on customer attention to purchase." South African Journal of Business Management 5, no. 6 (2011): 33.
 • , , and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "effect of promotion as a tool on customer attention to purchase." South African Journal of Business Management 6, no. 54 (2012): 2007-2014.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, mahmood dehghan nayyeri, and seyed mehdi mir mehdi. "factor impacting attitudes about corporate social responsibility." Science Series Data Report 4, no. 4 (2012): 38.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, reza Abachian Ghassemi, and elnaz rahrovy. "influential factors on word of mouth in service industries." International Journal of Learning and Development 2, no. 5 (2012): 15.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, , and . "a comprehensive model influencing factors on export performance of iranian companies." Science Series Data Report 5, no. 55 (2012): 124.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, rahim mohtaram ghalati, and . "a comprehensive model of influencing factors on export performance of iranian companies." Science Series Data Report 5, no. 34 (2012): 89.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, mohammad ali abbas zadeh, and . "Offering an Operational framework for measuring the Risk Level in the Implementation of Re-engineering Projects of Bsiness Processes." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 1, no. 3 (2013): 34.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours. "the relation of organizational climate and working life quality with staff productivity of telecommunication company of tehran." Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6, no. 8 (2013): 76.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, kio shr, and elnaz rahrovy. "investigating influential factors on word of mouth in service industries." American Journal of Science 54, no. 33 (2013): 34.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, and roja kimia gari. "the relation organizational climate and working life quality with staff productivity of telecommunication company of tehran." Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 11, no. 25 (2013): 54.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, Reyhaneh bahri Nejad, hanieh lashgari, and hadi homayoun. "perception impact on media advertisements in perspective of gender marketing." jokull 63, no. 12 (2013): 82.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, Reyhaneh bahri Nejad, and hanieh lashgari. "impact of perception on media advertisements in perspective of gender - marketing." jokull 63, no. 12 (2013): 55.
 • ahani amineh, zahra, , and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "the role of media in public culture of science and technologhy in the world." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 22 (2014): 1369-1377.
 • hosseini, shadi, fereshte farzianpour, Seyed Abolghasem Mira, and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "the effect internet advertising compared to other non - internet advertising on consumer perception." Pensee 76, no. 3 (2014): 409.
 • hosseini, shadi, fereshte farzianpour, Seyed Abolghasem Mira, Tahmours Hasangholi pouryasouri, and mohammad reza seyed hashemi tloun. "the effect of internet advertising compared to other non-internet advertising on consumer perception." Pensee 76, no. 3 (2014): 46.
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, nima bastani, amirhossin panahandeh, and roja kimia gari. "the role of brand origin and brand image in luxury brands consumers behavior." Journal of Educational and Management Studies 4, no. 2 (2014): 303.
 • , سهیلا بورقانی فراهانی, Tahmours Hasangholi pouryasouri, seyed hesameddin madani, and zahra ahani amineh. "different models of public and media education of scientific and technological culture." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 54 (2014): 1405-1416.
 • esmaeili, abbas, and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "the evalution of demand function for industrial power studied in khuzestan." Journal of Basic Applied Scientific Research 5, no. 32 (2014): 22.
 • ahani amineh, zahra, , Tahmours Hasangholi pouryasouri, and seyed hesameddin madani. "the role of media in public culture science and technologhy in the world." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 4, no. 32 (2014): 1364.
 • bazargan, abolghasem, Tahmours Hasangholi pouryasouri, Mohsen Nazari, and . "explaining the new product development strategy using an open innovative approach in iran khodro." DAMA International 11, no. 42 (2016): 213.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • , A Adeli , Tahmours Hasangholi pouryasouri,  A Hossaini  , H Salehi , and  B Shabanpour . "Status of fish Consumption per capita of Tehran Citizens." Iranian Journal of Fisheries Sciences 10, no. 4 (2011): 557-546.
 • , Saeed Tajdini, Mohsen Nazari, and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "Identifying the Determinants of Advertising Intensity in Irans Industries Using the Multiple Discriminant Analysis Technique." journal of management research 4, no. 3 (2012): 170-189.
 • , , and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "influence of customer satisfaction and customer loyalty on firm performance in iran." Journal of Basic and Applied Scientific research 33, no. 54 (2013): 34.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، حسن عابدی جعفری و ندا خطیبیان . "بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها." رشد فناوری 5، 18 (1111): -.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سیدمهدی میری و علی مروتی شریف آبادی . "تقسیم بازار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی : فرآورده های گوشتی ( سوسیس )." مدرس علوم انسانی 11، 3 (1111): -.
 • زمانی ، طاهره و طهمورث حسنقلی پوریاسوری . "بررسی عوامل موثربراستقبال خرید از فروشگاههای الکترونیکی شهروند." مدیریت بازرگانی 15، 58 (1381): 65-47.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و شریفی . "طراحی مدل بلوغ الکترنیکی فرایند صادرات کالا در ایران." دانش مدیریت 18، 71 (1384): 63-88.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و سید مهدی میری . "تقسیم بازار قلب استراتژی بازاریابی درآمدی بر رویکردها و دیدگاهها." مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان -، 3 (1385): 219-243.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و مهدی شریفی سید . "جایگاه مدیریت منابع انسانی در تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاهها." صنعت و دانشگاه-جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه 1، 1 (1387): 71-76.
 • ، محمود فیروزیان، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و مهرداد استیری . "بررسی تاثیر گذاری عوامل بسته بندی بر فرایندهای مختلف رفتار مصرف کنندگان محصولات غذایی." مدیریت بازرگانی 1، 2 (1388): 125-146.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، حسن عابدی جعفری و ندا خطیبیان. "بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژههای مدیریت دانش." رشد فناوری 5، 18 (1388): 65.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، حسن عابدی جعفری و ندا خطیبیان. "سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان ها از طریق یک مدل بلئغ توسعه یافته مدیریت دانش." فصلنامه علوم مدیریت ایران 4، 14 (1388): 121.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، مهرداد استیری و فرشید حسینی. "بررسی تاثیر گذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران." نشریه مدیریت ورزشی 3، 3 (1388): 97.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، سعید شهباز مرادی ، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و علی داوری . "سنجش آمادگی الکترونیکی در معماری منابع انسانی به رویکرد استراتژیک." مدیریت فناوری اطلاعات 2، 5 (1389): 37-54.
 • ، افشین عادلی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، سید عباس حسینی ، حسن صالحی و بهاره شعبانپور . "شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران." مجله علمی شیلات ایران 19، 3 (1389): 87-96.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمود توسلی ، شاپور محمدی و  فرشید حسینی . "تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه موردی صنعت برق." مدیریت بازرگانی 2، 5 (1389): -.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، فرشته امین، غلامرضا کاتب و علی رمضانی. "طراحی سیستم انعطاف پذیر خدمات بانکی." مدیریت فردا 3، 6 (1390): 34.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، علی دیواندری و فاطمه عباس بنی. "بررسی مقایسه ای ادراک صادر کنندگان ایرانی و وارد کنندگان آمریکایی از استراتژی برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا." مدیریت بازرگانی 2، 8 (1390): 45.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سیدرضا سیدجوادین ، احمد روستا و امیر خانلری. "ارائه چهارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی." چشم انداز مدیریت بازرگانی 10، 7 (1390): 73-93.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سیدرضا سیدجوادین ، احمد روستا و امیر خانلری. "ارائه چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی با رویکرد نقشه شناختی." چشم انداز مدیریت بازرگانی 7، 10 (1390): 73.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمود دهقان نیری و سید مهدی میر مهدی . "بررسی عوامل موثر بر نگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت." اخلاق در علوم و فناوری 6، 4 (1390): -.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمد حقیقی ، مجتبی براری و کیانوش کریمی . "تاثیر اخلاق حرفه ای فروشنده بر شکل گیری روابط پایدار میان مشتری و سازمان ( مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران )." چشم انداز مدیریت بازرگانی 11، 9 (1391): 117-132.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، منوچهر انصاری ، اکرم الهی گل و حسین رحمانی. "تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران." تحقیقات بازاریابی نوین 2، 1 (1391): 25-46.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، منوچهر انصاری و اکرم الهی گل. "بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ،." مدیریت بازرگانی 4، 11 (1391): 39-54.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمد حقیقی ، مجتبی براری و کیانوش کریمی. "تاثیر اخلاق حرفه ای فروشنده بر شکل گیری روابطی پایدار میان مشتری و سازمان ( مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران)." چشم انداز مدیریت بازرگانی -، 9 (1391): 117-132.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، فرج اله رهنورد و محمد تابان. "مفهوم پردازی مرجعیت علمی در نظام آموزش عالی." فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 16، 6 (1391): 1.
 • اسفیدانی، محمدرحیم، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و علی اصغر ساجدی فر. "بررسی و تحلیل تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک در نگهداشت مشتریان آنی شرکت‌های کارگزاری شهر تهران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 7، 25 (1391): 21-44.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، سیدرضا سیدجوادین ، احمد روستا و امیر خانلری. "مدل ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های تجاری خصوصی کشور." مدیریت فناوری اطلاعات 4، 10 (1391): 41-62.
 • ضیائی ، محمدصادق ، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، عباس عباسپور و محمد حسین یار احمد زهی. "ارائه مدل توسعه توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاه های کوچک و متوسط." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 4، 7 (1391): 23.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمدرحیم اسفیدانی، علی اصغر ساجدی فر و ابراهیم محمدی. "تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان بر خط در صنعت خدمات مالی: مطالعه شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار)." فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین 3، 29 و 30 (1391): 57 - 77.
 • ضیائی ، محمدصادق ، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، عباس عباسپور و محمدحسین یاراحمدزهی . "تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوسط ( مطالعه ای در شرکتهای مستقر در پارک علم و فنآوری دانشگاه تهران )." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 5، 15 (1391): 27-44.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمد جواد عزیزیان و محسن صیقلی. "شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر خرید الکترونیکی در کشور." پژوهشهای مدیریت در ایران 4، 7 (1391): 34.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، الناز رهروی و رضا عباچیان قاسمی. "مطالعه نظری و تجربی عوامل پیش بینی کننده تبلیغات شفاهی مشتریان در مورد شرکت های هواپیمایی ( مورد مطالعه شرکت هواپیمایی ایران ایر)." مدیریت بازرگانی 5، 1 (1392): 41.
 • حقیقی ، محمد، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و زهرا محمودزاده. "رابطه ملی گرایی مصرفی و اثر کشور مبدا در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد." بررسی های بازرگانی 1، 59 (1392): 12.
 • حقیقی ، محمد، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و زهرا محمودزاده. "رابطه ملی گرایی مصرفی و اثر کشور مبداء در ادراک افراد از کیفیت طبقات کالایی مختلف در شهر مشهد." بررسی های بازرگانی 1، 59 (1392): 54.
 • موسی خانی ، محمد، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، محمد زاهدی اصل و زهرا وظیفه . "ارائه الگوی تبیین رابطه مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 3، 14 (1392): 24-35.
 • مانیان ، امیر، بابک سهرابی یورتچی ، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، سیدمحمدرضا ناصرزاده و بابک اخگر. "تبیین مدل پویای رفتار مصرف کننده آنلاین : ترکیبی از پدیدار شناسی و نگاشت های شناختی فازی." چشم انداز مدیریت بازرگانی -، 15 (1392): 34.
 • وارث، سیدحامد، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و مرضیه حبیبی. "بررسی عوامل موثر بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک." مدیریت بازرگانی 5، 4 (1392): 141.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، کبری خرم و علی درستی. "بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی مطالعه موردی ( بانک پارسیان)." فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 19، 27 (1392): 19.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، سعید شهباز مردای، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و ناصر میرسپاسی . "چهرچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد راهبردی( پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران)." مدیریت بازرگانی 6، 1 (1393): 89.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، مرتضی انوشه، سید مجتبی موسوی و سید علی حسینی. "بازاریابی اجتماعی،رهیافتی جهت تغییر نگرش ها نسبت به دوره نظام وظیفه عمومی." راهبرد اجتماعی و فرهنگی سوم، 12 (1393): 69.
 • بردبار، بهنام و طهمورث حسنقلی پوریاسوری . "اخلاق، یازدهمین کلمه کلیدی بازاریابی چریکی در رقابت های دانشگاهی." فرهنگ در دانشگاه اسلامی 4، 4 (1393): 539.
 • بلوچی، حسین، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، مرتضی ملکی مین باش زرگاه و محمد علی سیاه سرانی کجوری. "بررسی تاثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند." کاوش های مدیریت بازرگانی 7، 14 (1394): 59-80.
 • جعفري، طوفان، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و حسین علایی کرهرودی. "رهبری اخلاقی در محیط های پروژه محور." فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 11، 3 (1394): 116.
 • فراست، فرشید و طهمورث حسنقلی پوریاسوری . "مدل سازی اعتماد خریداران به فروشگاه های اینترنتی به وسیله ی نگاشت های شناختی فازی." کاوش های مدیریت بازرگانی 13، 13 (1394): 73-91.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و سامان آستركي. "بررسی تاثیر شادی بر سلامت اداری با اثر میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان." مطالعات رفتار سازمانی 5، 18 (1395): 1-24.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و فاطمه باقري. "تأثیر اقدامات بازاریابی مبتنی بر ارتباط متقابل آژانس‌های مسافرتی بر رفتار خرید بسته‌های ایران‌گردی مورد مطالعه: آژانس‏های مسافرتی شهر تهران." گردشگری و توسعه 2، 4 (1396): 78-98.

همایش‌های بین المللی

 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours, Seyed Reza Seyed Javadin, , and . "How Iranian Students Think A bout and Behave Toward India." International Conference,, April 21-25, 2007 .
 • Seyed Javadin, Seyed Reza, , and Tahmours Hasangholi pouryasouri. "A review of the theory and practice of managing TQM An integrative framework." TQM, Glass Gow, May 25-26, 2008 .
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours. "an explanation prophethic managerial saunian co-exitace to the other religion." the first international seminar on peaceful co-existence in islam and indian religion, New Delhi, March 6-7, 2010 .
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours. "exposition electronic insurance service in iran." 5 international conference on e - commerce in developing countries with focus on export, Kish, October 30-1, 2010 .
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours. "an exploration to prophetic managerial sannain co-existance to the other religion." peaceful co-existence in islam and indian religions, New Delhi, November 27-28, 2010 .
 • Hasangholi pouryasouri, Tahmours. "Evaluate the relationship between internal marketing and market orientation in business and monetary structures." ICEOS-2012,, May 24-26, 2012 .
 • آهنی امینه، زهرا، سهیلا بورقانی فراهانی، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، سید حسام الدین مدنی و محمد رضا جعفری جلوه. "نقش رسانه ها در فرهنگ علم و فناوری در جهان ( مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)." اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، خرداد 18-18، 1393.
 • بورقانی فراهانی، سهیلا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و سید حسام الدین مدنی. "مدلهای مختلف آموزش همگانی و رسانه ای فرهنگ علم و فناوری." اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، خرداد 18-19، 1393.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث . "بررسی تاثیر شخصیت برند در صنعت بانکداری." پنجمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران، مرداد 26-27، 1393.
 • لشگری، هانیه، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، محمد حقیقی و سید محمد رضا ناصر زاده. "مروری جامع بر اجزای ارزش ویژه برند در کسب و کارهای آنلاین." سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، بهمن 26-26، 1394.

همایش‌های داخلی

 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث . "ارزیابی شبکه های دانش الکترونیکی به منظور بهبود تسهیم دانش وروابط درون وبین سازمانی." شبکه های الکترونیکی، تهران، خرداد 3-3، 1382.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و سیدجابر حسینی. "ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمان جهت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری." کنفرانس ملی مدیریت ارتباط با مشتری/شهروند، تهران، دي 18-19، 1386.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، محمد تاب و مهدی شریفی. "نقش رهبری و مدیریت در مواجه با بحران." همایش پدافند غیر عامل، تهران، تير 16-16، 1388.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، محمد حسین یار احمد زهی و عبدالعزیز آبتین. "تشکیل جامعه نخبگان سازمانی زمینه ساز خلق تئوری های بومی در کشور." همایش ملی نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، گرگان، خرداد 12-13، 1389.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، یحیی توماج، عبدالعزیز آبتین و محمد حسین یار احمد زهی. "جایگاه مدیریت منابع انسانی در پیمان های استراتژیک." هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، چابهار، مهر 6-7، 1389.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث و علی دیواندری . "بررسی تطبیقی عملکرد استراتژی برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، تهران، دي 19-20، 1389.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث . "ارزیابی ارتباط بین سازه های بازاریابی داخلی و بازارگرایی در بنگاه های پولی و مالی: مطالعه موردی بانک ملت." سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات و آمار، قبرس، آبان 24-26، 1391.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، علی هاشم زهی و علی اصغر ساجدی فر. "بانکداری جامع:رویکردی استراتژیک به مشتری مداری در صنعت بانکداری." دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 3-4، 1392.

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017