دکتر فرشته امین

مرتبه علمی : استادیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی
ایمیل :
تلفن : 61117684
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, ---, مدیریت دولتی, دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد, ---, مدیریت دولتی, گرایش منابع انسانی
 • دکتری تخصصی, ---, مدیریت منابع انسانی, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/02/06، ایران، تهران
 • نماینده علمی انجمن دانشجویی منابع انسانی، 1393/03/25، ایران، تهران
 • مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران، 1396/04/28، ایران، تهران

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , , hamed babaee, and ali ramezani. "An empirical study to determine the critical success factors on customer retention: A case study of Iranian banking sector." Management Science Letters 1, no. 2 (2011): 187-194.
 • hadizadeh, akram, maryam tehrani, and . "Study of the Relationship Between Emotional Intelligence (EI)." World Applied Sciences Journal 7, no. 12 (2011): 1017-1025.
 • , , mahdie haghani, vahid khoshkhabar, and hamidreza nezzam. "The comparative study of different factors effect on Human." Academic journal of research in economics and management 2, no. 4 (2014): 30-21.
 • , , hoda ghorbani, ali ramezani, and mahdie haghani. "study and ranking effective customers satisfaction indexes as a pre requisite of customers relationship management in banking system via ahp technique." International Journal of Economy, Management and Social Sciences 33, no. 12 (2014): 23-16.
 • , , Ali Divandri, and mahdie haghani. "Alignment of Business Strategies and Human Resource Strategies in Banking Industry." European Online Journal of Natural and Social Sciences 4, no. 1 (2015): 1121-1105.

کتاب‌های ترجمه شده

 • امین، فرشته و مسعود تموری. "مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد متعادل." تهران: ساکو، 1395.

کارنامه پژوهشی

همایش‌های بین المللی

 • , , and . "performance Evaluation of companies in the parts maker automotive on AHP model." The International Conference of Quality Managers , Tehran.
 • , , mahdie haghani, vahid khoshkhabar, and hamidreza nezam. "The comparative study of different factors effect on Human Resource performance evaluation systems in governmental organizations of Iran, Japan and USA." First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences, Rasht.
 • , , hoda ghorbani, ali ramezani, and mahdie haghani. "study and ranking effective customers satisfaction indexes as a pre requisite of customers relationship management in banking system via ahp technique." International Journal of Economy, Management and Social Sciences,.
 • , , Ali Divandri, mahdie haghani, and mohsen ezadi. "allignment of business strategy with human resource management strategies in banking industry." INTERNATIONAL Conference on economics,management and social science, Barcelona.
 • , , and maryam daneshpazhooh. "the impact of strategic human resource management on organizational effectiveness in educational organizations." international conference on new challenges in management and business,.
 • , , and shokoh zahiri. "The Impact of Human Resource Management Practices on Organizational Innovation and Learning: The Mediating Role of Knowledge Management Capabilities." international conference on new challenges in management and business,.
 • , , and pone danaee. "Study of the causal relationship between perceptions of organizational justice and components of pay satisfaction." 3th international conference on management and economics, Tehran.
 • masaeli, maryam, Abbas Nargesian, and . "the relationship betwween organizational socialization and organizational behavior :the mediating role of person-environment fit." international conference on reaserch achievements in management,accounting@economics, Tehran.
 • امین، فرشته و علی رمضانی. "مدیریت روابط با مشتری(CRM) براساس نظام ارزشیابی مشتری ." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران.
 • امین، فرشته و علی رمضانی. "توانمندسازی راهبرد مدیریت بر مدیریت ناپذیرها." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.

همایش‌های داخلی

 • امین، فرشته و علی رمضانی. "توانمند سازی منابع انسانی راهکار کارآفرینی سازمانی." اولین کنفرانس ملی مدیریت کارآفرینی، تهران.
 • جواهری، حدیث و فرشته امین. "شناسایی و اولویت بندی شاخص های سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی با روش خوشه بندی و تکنیک ahp." کنفرانس بین المللی مدیریت خدمات، تهران.
 • نقدی، اعتبار، محمدرضا شهبازمرادی و فرشته امین. "بررسی اثر آمادگی فناوری بر پذیرش فناوری در منابع انسانی الکترونیک در سازمانهای ایرانی." سومین کنفرانس بین المللی حسبداری و مدیریت، تهران.
 • امین، فرشته و هانیه طاهر رفتار. "رابطه ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در بانک تجرات در شهر تهران." سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، تهران.
 • امین، فرشته و علی رمضانی. "ارزشیابی مدیران مراکز تحقیقاتی براساس نقشهای دهگانه مینتزبرگ با بکارگیری تکنیک topsis." اولین همایش ملی مدیریت صنعتی، تهران.
 • امین، فرشته . "توانمند سازی مدیران سازمان براساس نقش های مدیریتی آنها راهکار توسعه کسب وکار سازمانی." اولین کنفرانس ملی تعالی کسب و کار، تهران.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • , , , and mohsen abasgholipour. "empirical study on inter organizational coordination." Iranian Journal of Management Studies 2, no. 7 (2014): -.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، فرشته امین، غلامرضا کاتب و علی رمضانی. "طراحی سیستم انعطاف پذیر خدمات بانکی." مدیریت فردا 3، 6 (1390): 34.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، فرشته امین، غلامرضا کاتب و علی رمضانی. "طراحی مدل سیستم خدمات انعطاف پذیر FSS در نظام بانکی." مدیریت فردا دارای نامه پذیرش، - (1391): -.
 • امین، فرشته و محسن پورکیانی. "بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان ." ماهنامه مهندسی مدیریت 6، 51 (1392): 34.
 • امین، فرشته و غلامرضا کاتب. "شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر رضایت مشتریان." مدیریت فردا دارای نامه پذیرش، - (1392): -.
 • امین، فرشته ، سیدرضا سیدجوادین و علی رمضانی. "تدوین برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمندسازی کارکنان." مدیریت بازرگانی 6، 2 (1393): 251.
 • امین، فرشته ، سیدرضا سیدجوادین و علی رمضانی. "تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمند سازی." مدیریت بازرگانی 6، 2 (1393): 251.
 • امین، فرشته ، سیدرضا سیدجوادین و علی رمضانی. "تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی برمبنای فرایند توانمند سازی کارکنان." مدیریت بازرگانی 6، 2 (1393): -.
 • دیواندری ، علی ، محسن نظری، سیدمصطفی رضوی و فرشته امین. "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر همسوسازی استراتژی های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی و تکنیک الکتر." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران دوره 6، 2 (1393): 292-273.
 • ستایش، سامی و فرشته امین. "راحی راهبرد اقیانوس آبی در حوزة فعالیتهای مهندسان مشاور در طرح های ملی فعال در حوزة سدسازی کشور." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 1 (1394): 71-87.
 • امین، فرشته . "بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان." دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی 7، 2 (1394): 127-105.
 • تسلیمی ، محمدسعید، فرشته امین و کاظم حسن زاده. "اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هیات های مذهبی." مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) 2، 23 (1394): 83-101.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، فرشته امین و مهناز استیری. "ررسی و ارزیابی تاثیرات اقدام های انگیزش زای سامانه های کاریِ با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان." دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی سال 7 دوره 21، 3 (1394): 79-104.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، فرشته امین و مهناز استیری. "ررسی و ارزیابی تأثیرات اقدام‌های انگیزش‌زای سامانه‌های‌کاریِ با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان." دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی 3، 7 (1394): 94-103.
 • امین، فرشته و فاطمه میر. "بررسی تاثیرات متغیرهای جمعیت شناختی بر چابکی نیروی انسانی." دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی سال 8 شماره 2، 24 (1395): 233-255.
 • احمدی، علی اکبر، فرشته امین و مجتبی کاتب. "همسوسازی استراتژیهای تجاری و منابع انسانی بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران." مدیریت سازمانهای دولتی 5، 3 (1396): 117-124.
 • احمدی، علی اکبر، فرشته امین و مجتبی کاتب. "تدوین استراتژی منابع انسانی بر مبنای گروه بندی مشاغل در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران." مدیریت فردا 6، 51 (1396): 110.
 • امین، فرشته ، عزيزاله واحد و علیرضا نادری . "بررسی فرایند جانشین پروری در شرکت مدیریت اب ایران." فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 9، 3 (1396): نامه پذیرش.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی تاثیر نقش های منابع انسانی بر پذیرش مدیریت منابع انسانی الکترونیک با تعدیلگری متغیرهای دموگرافیک، سمانه اخگری، دانشگاه تهران، 1393/12/12
 • بررسی تاثیر ویژگیهای وب سایت کاریابی بر قصد متقاضی شغل به اقدام با میانجی گری نگرش متقاضی شغلی (مورد مطالعه: دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران)، وحید فرجی جبه دار، دانشگاه تهران، 1394/06/28
 • بررسی تاثیر اقدامات انگیزش زای منابع انسانی با عملکرد بالا بر پیامدهای رفتاری کارکنان با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده : (مورد مطالعه: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو))، نرگس سلیمانی روزبهانی، دانشگاه تهران، 1394/08/19
 • سنجش مولفه های سازمان یادگیرنده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی تاثیر آن بر آمادگی برای تغییر در این سازمان، مرضیه جدیدی اصفهانی، دانشگاه تهران، 1394/09/02
 • بررسی تاثیر جذابیت برند کارفرما بر تعهد کارمندان با میانجی گری هویت سازمانی (مورد مطالعاتی بانک پارسیان)، ایدا بیات ماکو، دانشگاه تهران، 1394/11/06
 • بررسی نقش اجتماعی سازی در رابطه بین منبع کنترل افراد و هویت سازمانی آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان)، زهرا عنبرستانی، دانشگاه تهران، 1394/11/06
 • بررسی تاثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار سازمانی مثبت (سرمایه روان شناختی) با میانجی گری توانمندسازی روان شناختی (مورد مطالعه: شرکت ره شهر)، مریم خورشیدی اقدم، دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • تاثیر منابع شغلی بر روی هنرمندی شغلی با نقش میانجی گری مشغولیت شغلی و نقش تعدیل کنندگی شخصیت بیش فعال، حمیدرضا نظام، دانشگاه تهران، 1394/11/27

مشاوره پایان نامه

 • بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریت زمان کارکنان با تنش و رضایت شغلی آنها (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی)، محمدرضا بیات سرمدی، دانشگاه تهران، 1391/11/30
 • بررسی نقش میانجی گیری سرمایه روانشناختی در رابطه بین منابع جامعه پذیری سازمانی و عملکردشغلی(مطالعه موردی :شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند)، اباذر کمالی چمتوکش، دانشگاه تهران، 1392/06/31
 • بررسی تاثیر یادگیری غیررسمی بر خلاقیت کارکنان با متغیر وایطه ای توانمندسازی روانشناختی کارکنان، مرتضی خسروی بابایلو، دانشگاه تهران، 1393/07/29
 • بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکردمدیران با میانجی گری متغیر تعادل کار و زندگی، محمدرضا شهبازمرادی، دانشگاه تهران، 1393/08/20
 • بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر نگرش های شغلی، مهسا رشیدیان، دانشگاه تهران، 1393/11/28
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد تعهد بالا بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان با تعدیلگری ادراک از حمایت سازمانی و عدالت (مورد مطالعه بانک رفاه کارگران)، فرناز فرهنگی، دانشگاه تهران، 1393/12/25
 • بررسی تاثیر نگرش های شغلی کارکنان بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با تعدیل گری متغیر عزت نفس، سعیده استخر، دانشگاه تهران، 1394/03/26
 • بررسی تاثیر فلات شغلی بر تعهد سازمانی و عجین شدن با کار با نقش میانجی گر استرس شغلی (مورد مطالعه: کارکنان گروه خودروسازی سایپا)، مهسا هنرمندی، دانشگاه تهران، 1394/11/13
 • بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان بانک مسکن با نقش میانجی گری دلبستگی شغلی، زهراسادات اعجازی، دانشگاه تهران، 1394/11/19
 • بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر پیامدهای شغلی کارکنان با نقش میانجی گری هویت سازمانی، زهرا شیخی، دانشگاه تهران، 1394/11/19
 • تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)، پرستو رحیم زاده، دانشگاه تهران، 1394/11/20
 • تدوین استراتژی شرکت ملی ساختمان با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی، علی اصیلی، دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • تاثیر رهبری اخلاقی بر ترک خدمت کارکنان با میانجی گری تعهد سازمانی و هویت سازمانی مورد مطالعه : سازمان خانه عمران، نسرین محمدی، دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • بررسی رابطه اعتیاد به کار و بهره وری کارکنان در بانک شهر، فاطمه مقدمی، دانشگاه تهران، 1394/12/04
 • بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری تناسب فرد - محیط (مورد مطالعه: کارکنان شرکت آسان پرداخت شهر تهران)، مریم مسائلی، دانشگاه تهران، 1395/06/15
 • بررسی ترجحیات مشتریان برای انتخاب یک بانک تجاری بمنظور ارائه راه حل های جامع به مشتریان بر مبنای مدل دلتا ( بازآفرینی استراتژی کسب وکار) مطالعه تطبیقی : بانک سامان و اچ اس بی سی بانک، مرتضی فرهمند، دانشگاه تهران، 1395/06/30

کتاب‌های تالیفی

 • امین، فرشته ، عزت اله اصغری زاده و علی رمضانی. "مقدمه یی بر مدیریت پروژه." : نگاه دانش، 1390.
 • امین، فرشته ، حامد بابایی و علی رمضانی . "مروری بر مدلها و مفاهیم ارزیابی عملکرد در سازمانها ." تهران: سینه سرخ، 1390.

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018