دکتر فرشته امین

مرتبه علمی : استادیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی
ایمیل :
تلفن : 61117684
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • دکتری تخصصی, ---, مدیریت منابع انسانی, تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/02/06، ایران، تهران
 • نماینده علمی انجمن دانشجویی منابع انسانی، 1393/03/25، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • امین، فرشته ، عزت اله اصغری زاده و علی رمضانی. "مقدمه یی بر مدیریت پروژه." : نگاه دانش، 1390.
 • امین، فرشته ، حامد بابایی و علی رمضانی . "مروری بر مدلها و مفاهیم ارزیابی عملکرد در سازمانها ." تهران: سینه سرخ، 1390.

کتاب‌های ترجمه شده

 • امین، فرشته و مسعود تموری. "مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد متعادل." تهران: ساکو، 1395.
 • امین، فرشته و فاطمه کرمی. "مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی." تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر، .

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • amin, fereshteh, hamed babaee, and ali ramezani. "An empirical study to determine the critical success factors on customer retention: A case study of Iranian banking sector." Management Science Letters 1, no. 2 (2011): 187-194.
 • hadizadeh, akram, maryam tehrani, and fereshteh amin. "Study of the Relationship Between Emotional Intelligence (EI)." World Applied Sciences Journal 7, no. 12 (2011): 1017-1025.
 • amin, fereshteh, mahdie haghani, vahid khoshkhabar, and hamidreza nezzam. "The comparative study of different factors effect on Human." Academic journal of research in economics and management 2, no. 4 (2014): 30-21.
 • amin, fereshteh, hoda ghorbani, ali ramezani, and mahdie haghani. "study and ranking effective customers satisfaction indexes as a pre requisite of customers relationship management in banking system via ahp technique." International Journal of Economy, Management and Social Sciences 33, no. 12 (2014): 23-16.
 • amin, fereshteh, Ali Divandri, and mahdie haghani. "Alignment of Business Strategies and Human Resource Strategies in Banking Industry." European Online Journal of Natural and Social Sciences 4, no. 1 (2015): 1121-1105.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • , , fereshteh amin, and mohsen abasgholipour. "empirical study on inter organizational coordination." Iranian Journal of Management Studies 2, no. 7 (2014): -.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، فرشته امین، غلامرضا کاتب و علی رمضانی. "طراحی مدل سیستم خدمات انعطاف پذیر FSS در نظام بانکی." مدیریت فردا دارای نامه پذیرش، - (1391): -.
 • امین، فرشته و محسن پورکیانی. "بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان ." ماهنامه مهندسی مدیریت 6، 51 (1392): 34.
 • امین، فرشته ، سیدرضا سیدجوادین و علی رمضانی. "تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر مبنای فرایند توانمند سازی." مدیریت بازرگانی 6، 2 (1393): 251.
 • دیواندری ، علی ، محسن نظری، سیدمصطفی رضوی و فرشته امین. "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر همسوسازی استراتژی های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی و تکنیک الکتر." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران دوره 6، 2 (1393): 292-273.
 • امین، فرشته ، سیدرضا سیدجوادین و علی رمضانی. "تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی برمبنای فرایند توانمند سازی کارکنان." مدیریت بازرگانی 6، 2 (1393): -.
 • ستایش، سامی و فرشته امین. "راحی راهبرد اقیانوس آبی در حوزة فعالیتهای مهندسان مشاور در طرح های ملی فعال در حوزة سدسازی کشور." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 1 (1394): 71-87.
 • امین، فرشته . "بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان." دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی 7، 2 (1394): 127-105.
 • تسلیمی ، محمدسعید، فرشته امین و کاظم حسن زاده. "اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هیات های مذهبی." دو فصلنامه مدیریت اسلامی 2، 23 (1394): 83-101.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، فرشته امین و مهناز استیری. "ررسی و ارزیابی تأثیرات اقدام‌های انگیزش‌زای سامانه‌های‌کاریِ با عملکرد بالا بر عملکرد واحدهای سازمان." دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی 3، 7 (1394): 94-103.
 • امین، فرشته و فاطمه میر. "بررسی تاثیرات متغیرهای جمعیت شناختی بر چابکی نیروی انسانی." دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی سال 8 شماره 2، 24 (1395): 233-255.
 • احمدی، علی اکبر، فرشته امین و مجتبی کاتب. "همسوسازی استراتژیهای تجاری و منابع انسانی بر مبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران." مدیریت سازمانهای دولتی 5، 3 (1396): 117-124.

همایش‌های بین المللی

 • amin, fereshteh, and . "performance Evaluation of companies in the parts maker automotive on AHP model." The International Conference of Quality Managers , Tehran, July 17-20, 2006 .
 • amin, fereshteh, mahdie haghani, vahid khoshkhabar, and hamidreza nezam. "The comparative study of different factors effect on Human Resource performance evaluation systems in governmental organizations of Iran, Japan and USA." First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences, Rasht, July 21-22, 2014 .
 • amin, fereshteh, hoda ghorbani, ali ramezani, and mahdie haghani. "study and ranking effective customers satisfaction indexes as a pre requisite of customers relationship management in banking system via ahp technique." International Journal of Economy, Management and Social Sciences,, December 1-2, 2014 .
 • amin, fereshteh, Ali Divandri, mahdie haghani, and mohsen ezadi. "allignment of business strategy with human resource management strategies in banking industry." INTERNATIONAL Conference on economics,management and social science, Barcelona, April 14-15, 2015 .
 • amin, fereshteh, and shokoh zahiri. "The Impact of Human Resource Management Practices on Organizational Innovation and Learning: The Mediating Role of Knowledge Management Capabilities." international conference on new challenges in management and business,, September 9-10, 2015 .
 • amin, fereshteh, and maryam daneshpazhooh. "the impact of strategic human resource management on organizational effectiveness in educational organizations." international conference on new challenges in management and business,, September 9-10, 2015 .
 • amin, fereshteh, and haneih taherraftar. "the evaluation relationship between Organizational citizenship behavior and Psychological empowerment emploee on tejarat bank in tehran." 3th international conference on management and economics, Tehran, September 8-8, 2016 .
 • amin, fereshteh, and pone danaee. "Study of the causal relationship between perceptions of organizational justice and components of pay satisfaction." 3th international conference on management and economics, Tehran, September 18-18, 2016 .
 • masaeli, maryam, Abbas Nargesian, and fereshteh amin. "the relationship betwween organizational socialization and organizational behavior :the mediating role of person-environment fit." international conference on reaserch achievements in management,accounting@economics, Tehran, September 30-30, 2016 .
 • امین، فرشته و علی رمضانی. "مدیریت روابط با مشتری(CRM) براساس نظام ارزشیابی مشتری ." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران، شهريور 14-15، 1385.
 • امین، فرشته و علی رمضانی. "توانمندسازی راهبرد مدیریت بر مدیریت ناپذیرها." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، آذر 29-30، 1385.

همایش‌های داخلی

 • امین، فرشته و علی رمضانی. "توانمند سازی منابع انسانی راهکار کارآفرینی سازمانی." اولین کنفرانس ملی مدیریت کارآفرینی، تهران، بهمن 25-26، 1385.
 • جواهری، حدیث و فرشته امین. "شناسایی و اولویت بندی شاخص های سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی با روش خوشه بندی و تکنیک ahp." کنفرانس بین المللی مدیریت خدمات، تهران، بهمن 7-8، 1393.
 • نقدی، اعتبار، محمدرضا شهبازمرادی و فرشته امین. "بررسی اثر آمادگی فناوری بر پذیرش فناوری در منابع انسانی الکترونیک در سازمانهای ایرانی." سومین کنفرانس بین المللی حسبداری و مدیریت، تهران، مهر 30-30، 1394.
 • امین، فرشته و علی رمضانی. "ارزشیابی مدیران مراکز تحقیقاتی براساس نقشهای دهگانه مینتزبرگ با بکارگیری تکنیک topsis." اولین همایش ملی مدیریت صنعتی، تهران، آبان 27، 1385.
 • امین، فرشته . "توانمند سازی مدیران سازمان براساس نقش های مدیریتی آنها راهکار توسعه کسب وکار سازمانی." اولین کنفرانس ملی تعالی کسب و کار، تهران، اسفند 2، 1385.

راهنمایی پایان نامه

 • طراحی استراتژی اقیانوس آبی در حوزه فعالیتهای مهندسین مشاور در طرحهای ملی، سامی ستایش، کاربردی، پردیس بین المللی کیش، 1393/02/15
 • بررسی تاثیر نقش های منابع انسانی بر پذیرش مدیریت منابع انسانی الکترونیک با تعدیلگری متغیرهای دموگرافیک، سمانه اخگری، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1393/12/12
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیری منابع انسانی بر نوآوری و یادگیری سازمانی با میانجی گری قابلیت های مدیریت دانش، شکوه ظهیری پور، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • بررسی تاثیر ویژگیهای وب سایت کاریابی بر قصد متقاضی شغل به اقدام با میانجی گری نگرش متقاضی شغلی (مورد مطالعه: دانشکده های مدیریت دانشگاه های دولتی تهران)، وحید فرجی جبه دار، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/06/28
 • بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر سکوت کارکنان با میانجی گری سرمایه شناختی، سعید لقمان، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/07/06
 • بررسی تاثیر اقدامات انگیزش زای منابع انسانی با عملکرد بالا بر پیامدهای رفتاری کارکنان با میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده : (مورد مطالعه: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو))، نرگس سلیمانی روزبهانی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/08/19
 • سنجش مولفه های سازمان یادگیرنده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی تاثیر آن بر آمادگی برای تغییر در این سازمان، مرضیه جدیدی اصفهانی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/09/02
 • بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر نرگش کارکنان با میانجی گری قراردادهای روانشناختی (مورد مطالعه: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)، پروین تاجیک امیر، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/10/22
 • بررسی نقش اجتماعی سازی در رابطه بین منبع کنترل افراد و هویت سازمانی آنها (مورد مطالعه: بانک پارسیان)، زهرا عنبرستانی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/06
 • بررسی تاثیر جذابیت برند کارفرما بر تعهد کارمندان با میانجی گری هویت سازمانی (مورد مطالعاتی بانک پارسیان)، ایدا بیات ماکو، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/06
 • بررسی تاثیر توانمندسازی سازمانی بر رفتار سازمانی مثبت (سرمایه روان شناختی) با میانجی گری توانمندسازی روان شناختی (مورد مطالعه: شرکت ره شهر)، مریم خورشیدی اقدم، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/25
 • تاثیر منابع شغلی بر روی هنرمندی شغلی با نقش میانجی گری مشغولیت شغلی و نقش تعدیل کنندگی شخصیت بیش فعال، حمیدرضا نظام، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/27
 • تاثیر رهبری اخلاقی بر ترک خدمت کارکنان با میانجی گری تعهد سازمانی و هویت سازمانی مورد مطالعه : سازمان خانه عمران، نسرین محمدی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/27
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر ترک خدمت کارکنان با میانجی گری درهمتنیدگی شغلی، سمیه بابایی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/15
 • بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر ترک خدمت کارکنان با میانجیگری در هم تنیدگی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت مکو)، علی زرندی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی

مشاوره پایان نامه

 • بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریت زمان کارکنان با تنش و رضایت شغلی آنها (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی)، محمدرضا بیات سرمدی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1391/11/30
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری کسب و کارهای تولید و صادرات گل و گیاه استان تهران، آسیه مشایخی، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1391/12/01
 • بررسی نقش میانجی‌گری سرمایه روانشناختی در رابطه بین منابع جامعه‌پذیری سازمانی و عملکرد شغلی، اباذر کمالی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1392/06/15
 • بررسی نقش میانجی گیری سرمایه روانشناختی در رابطه بین منابع جامعه پذیری سازمانی و عملکردشغلی(مطالعه موردی :شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند)، اباذر کمالی چمتوکش، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1392/06/31
 • بررسی تأثیر انواع فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط، ابوالفضل درخشانی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/12/15
 • تاثیر بکارگیری سیستم های کاری با مشارکت بالا بر نگرش و رفتارهای کارکنان کارگزاری های شهر تهران، حسین اوغلی، کاربردی، دانشکده مدیریت، 1393/07/15
 • شناسایی نیازمندی ها و الزامات موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در صنعت خودرو، ارزو سهرابی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/07/29
 • شناسایی موانع برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای منردم نهاد مذهبی و اولویت بندی موانع، کاظم حسن زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/07/29
 • شناسایی موانع برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای مردم نهاد مذهبی و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک، کاظم حسن زاده، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1393/07/29
 • بررسی تاثیر یادگیری غیررسمی بر خلاقیت کارکنان با متغیر وایطه ای توانمندسازی روانشناختی کارکنان، مرتضی خسروی بابایلو، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1393/07/29
 • بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکردمدیران با میانجی گری متغیر تعادل کار و زندگی، محمدرضا شهبازمرادی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1393/08/20
 • بررسی اقدامات انگیزش زای سیستم های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی، مهناز استیری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/11/20
 • بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر نگرش های شغلی، مهسا رشیدیان، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1393/11/28
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد تعهد بالا بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان با تعدیلگری ادراک از حمایت سازمانی و عدالت (مورد مطالعه بانک رفاه کارگران)، فرناز فرهنگی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1393/12/25
 • بررسی تاثیر نگرش های شغلی کارکنان بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با تعدیل گری متغیر عزت نفس، سعیده استخر، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/03/26
 • بررسی تاثیر فلات شغلی بر تعهد سازمانی و عجین شدن با کار با نقش میانجی گر استرس شغلی (مورد مطالعه: کارکنان گروه خودروسازی سایپا)، مهسا هنرمندی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/13
 • بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر پیامدهای شغلی کارکنان با نقش میانجی گری هویت سازمانی، زهرا شیخی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/19
 • بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان بانک مسکن با نقش میانجی گری دلبستگی شغلی، زهراسادات اعجازی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/19
 • تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)، پرستو رحیم زاده، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/20
 • تدوین استراتژی شرکت ملی ساختمان با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی، علی اصیلی، کاربردی، پردیس البرز، 1394/11/25
 • شناسایی وظایف مدیر اسلامی بر اساس فراتحلیل آثار موجود، ایران ابراهیم نیانجف ابادی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/25
 • بررسی رابطه اعتیاد به کار و بهره وری کارکنان در بانک شهر، فاطمه مقدمی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/12/04
 • بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر پیشرفت شغلی اعضای هیات علمی ایران و عراق (مورد مطالعه: دانشگاه تهران با دانشگاه متسنصریه)، محمد عبدالمجید، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1395/04/09
 • شناسایی ویژگی های مدیر اسلامی - فراتحلیلی بر تحقیقات موجود، وحید احمدی دستجردی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1395/06/10
 • بررسی تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری تناسب فرد - محیط (مورد مطالعه: کارکنان شرکت آسان پرداخت شهر تهران)، مریم مسایلی، کاربردی، گروه مدیریت دولتی، 1395/06/15
 • بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی اسلامی و اعتماد سازمانی در سازمان دارایی شهر تهران، الهه باقری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/18
 • بررسی تاثیر معنویت در سازمان بر بهره وری کارکنان سازمان دارایی درشهر تهران، کیانا کاراگاه، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/18
 • بررسی رایطه بین معنویت سازمانی با توانمند سازی روانشناختی و خلاقیت مطالعه مرودی: کارکنان بانک پاسارگاد شعبه مرکزی بخش بین الملل، مینا شریفی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/28
 • بررسی پدیده فلات شغلی و تاثیر آن بر پیامدهای کاری کارکنان مسن با نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی، جمال فیروزی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/28
 • شناسایی و اولویت بندی نیازهای رفاهی کارکنان در صنعت برق (مورد مطالعه شرکت توزیع برق منطقه‌ای شهرستان تهران)، سید حمید رضا خراسانی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1395/06/31
 • بررسی ارتباط دلبستگی به نقش های کاری و تمایل به بازنشستگی مرحله ای اساتید دانشگاه تهران، مریم بیگ زاده، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/31
 • بررسی ترجحیات مشتریان برای انتخاب یک بانک تجاری بمنظور ارائه راه حل های جامع به مشتریان بر مبنای مدل دلتا ( بازآفرینی استراتژی کسب وکار) مطالعه تطبیقی : بانک سامان و اچ اس بی سی بانک، مرتضی فرهمند، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1395/07/10
 • بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با میانجی گری نواوری، زهرا حیدری، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/07/10
 • بررسی تاثیر سبک رهبری بر نگهداشت استعداد در بازار سرمایه، مینا محمدی، گروه مدیریت منابع انسانی
 • بررسی تاثیر قرارداد روانشناختی بر درک سودمندی استراتژی منابع انسانی، شقایق بابائی خوجینی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی
 • بررسی رابطه علی بین در هم بافتگی شغلی و درگیری شغلی در کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، شیما لطفعلی، گروه مدیریت منابع انسانی

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017