دکتر آرین قلی پور

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی
ایمیل :
تلفن : 61117745
آدرس :

بیوگرافی

فعالیت‌های اجرایی

 • کمیته برنامه پنجم توسعه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1388/10/01، 1390/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو هیات تحریریه مجله سخن سمت، 1388/10/01، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو هیات تحریریه مجله مدیریت اطلاعات، 1389/10/01، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 1389/10/08، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو هیات تحریریه مجله سیاستهای کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391/10/01، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1391/10/01، 1392/10/01، کره جنوبی، کیش
 • عضو کمسیون آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی دانشگاه تهران، 1395/08/23، ایران، تهران
 • عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی غیر دولتی قشم، 1395/11/03، ایران، تهران
 • عضو کارگروه راهبری و نظارت طرح های مطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور، 1396/02/04، ایران، تهران
 • عضو شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه، 1396/05/23، ایران، تهران
 • کارشناس استاندارد، 1396/08/21، ایران، تهران

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

 • انتخاب به عنوان یکی از 20 دانشمند برتر علوم انسانی کشور، ملی، سایر، 1392/06/17

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • قلی پور، آرین . "نهادها و سازمانها (اکولوژی نهادی سازمانها)." : سمت، 1384.
 • قلی پور، آرین . "مدیریت رفتار سازمانی." : سمت، 1386.
 • قلی پور، آرین . "مدیریت منابع انسانی (مفاهیم ، تئوریها و کاربردها)." : سمت، 1390.
 • قلی پور، آرین و عسل آغاز . "مدیریت منابع انسانی پیشرفته (طراحی، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل)." : سازمان مدیریت صنعتی، 1390.
 • قلی پور، آرین . "مدیریت منابع انسانی در بیمارستانها." تهران: نشر مهربان، 1392.
 • قلی پور، آرین و ندا محمداسماعیلی. "منشور شهروندی خانواده بزرگ اقتصاد نوین." : بانک اقتصاد نوین، 1393.
 • قلی پور، آرین و ندا محمداسماعیلی. "مباحث منتخب در مدیریت منابع انسانی." : سازمان مدیریت صنعتی، 1393.
 • قلی پور، آرین و عسل آغاز . "مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2) سیستم حقوق و مزایا." : سازمان مدیریت صنعتی، 1393.
 • قلی پور، آرین و ندا محمداسماعیلی. "استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی." تهران: کتاب مهربان، 1393.
 • قلی پور، آرین و الهام ابراهیمی. "مدیریت ریسک منابع انسانی." تهران: کتاب مهربان، 1394.
 • قلی پور، آرین و ندا محمداسماعیلی. "کدهای رفتاری گروه مپنا." : گروه مپنا، 1394.
 • قلی پور، آرین . "استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی در عمل(مدیریت منابع انسانی پیشرفته)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • قلی پور، آرین و اصغر اسدی. "فرهنگ ریسک جنبه انسانی مدیریت ریسک (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • قلی پور، آرین و الهام ابراهیمی. "طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایا(مدیریت منابع انسانی پیشرفته)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • قلی پور، آرین و ندا محمداسمعيلي. "اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی(EVC)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1396.
 • قلی پور، آرین و ندا محمداسمعیلی. "مدل 34000 منابع انسانی(جایزه استاندارد 34000)." : موسسه کتاب مهربان نشر، 1396.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Gholipour, Arian, Samira Fakheri Kozekanan , and Mona Zehtabi . "Utilizing gossip as a strategy to construct organization reality." Business Strategy Series 12, no. 2 (2007): 62-56.
 • Gholipour, Arian, , taebbeh Amirkabi, and عسل آغاز . "The consequences of women’s empowerment in Iran." Problems and Perspectives in Management 7, no. 4 (2009): 100.
 • Gholipour, Arian, and badri abbasi. "University management challenges: unanticipated consequences of commercialization in Iranian higher education." Problems and Perspectives in Management 7, no. 2 (2009): 13.
 • Gholipour, Arian, Ashraf Rahimian , Azam Mirzamani , and Mona Zehtabi . "impact model of women's empowerment." international business resarch 3, no. 1 (2010): 57-65.
 • , Mahdieh Bod, Arian Gholipour, Seyed Setare Sanjari , and Samira Fakheri Kozekanan . "Organizational Bullying and Women Stress in Workplace." International Journal of Business and Management 6, no. 6 (2010): 241-234.
 • Gholipour, Arian, and Ali Pirannejad. "The Feasibility of Job Sharing as a Mechanism to Balance Work and Life of Female Entrepreneurs." international business resarch 3, no. 3 (2010): 25.
 • Gholipour, Arian, Neda Mohammadesmaeili , and Babak Sohrabi . "Effect of Personality and Information Technology on Plagiarism : An Iranian Perspective." Ethics and Behavior 21, no. 5 (2010): 379-367.
 • , Rasoul Sadi, Hassan Ghalibaf Asl , Mohammad Reza Rostami , Arian Gholipour, and Fattaneh Gholipour . "Behaviroal Finance :The Explanation of Investors personality and perceptual Biases ffects on Finacial Decisions." International Journal of Finance and Economics 3, no. 5 (2011): 241-234.
 • , , , and Arian Gholipour. "How does Personality Affect on Job Burnout." International Journal of Trade, Economics and Finance 2, no. 2 (2011): 115.
 • Gholipour, Arian, Ali Pirannejad , Samira Fakheri Kozekanan , and Fattaneh Gholipour  . "Designing Motivation System to Produce Creativity and Entrepreneurship in Petrochemical Company." International Journal of Business and Management 6, no. 5 (2011): 145-137.
 • Gholipour, Arian, Ali Pirannejad, Samira Fakheri, and فتانه قلی پور . "Designing Motivation System to Produce Creativity and Entrepreneurship in Petrochemical Institutions." International Journal of Business and Management 6, no. 5 (2011): 54.
 • Sohrabi Yourtchi, Babak, Arian Gholipour, and Kuzekanan Samira Fakheri . "Impact of Professors' Behavioral Variables on Performance and Ranking of Universities." New Educational Review 25, no. 3 (2011): 65-42.
 • Khanifar, Hosein, Hasan Zarei Matin, Gholamreza Jandaghi, and Arian Gholipour. "Identifying the Dimensions and Components of Islamic Work Values (IWV) for Public services sector of Iran." European Journal of Social Sciences 22, no. 2 (2011): 246.
 • , Masoud Mohammadi Dehcheshmeh, Ali asghar Pour ezzat, and Arian Gholipour. "Students' Perceptions about School Safety in Doroodzan Middle School, Marvdasht City, Fars Province, Iran." Journal of Occupational and Environmental Hygiene 4, no. 2 (2012): 1-6.
 • , Masoud Mohammadi Dehcheshmeh, Ali asghar Pour ezzat, and Arian Gholipour. "Critical Success Factors of Safety in Tehran Governmental High Schools." Journal of Occupational and Environmental Hygiene 4, no. 1 (2012): 41-46.
 • nejati, mostafa, Ali asghar Pour ezzat, and Arian Gholipour. "POVERTY ERADICATION: THE ROLE OF YOUTH PARTICIPATION AS A CATALYST FOR SOCIAL CHANGE." Society and Economy 35, no. 3 (2013): 411.
 • mehrtak, mohamad, soodabe vatankhah, bahram delgoshayi, and Arian Gholipour. "Succession Planning in the Iranian Health System: A Case Study of the Ministry of Health and Medical Education." Global Journal of Health Sciences 6, no. 5 (2014): 174.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • mahbanoyi, bahare, Arian Gholipour, and mohammad abooyee Ardakan. "A competency model for general health managers (Case: Iran medical of health and education)." Iranian Journal of Management Studies 9, no. 2 (2016): 217.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرین قلی پور. "بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان." برداشت دوم (مرکز استراتژیک ریاست جمهوری) -، --- (1111): -.
 • قلی پور، آرین . "تبیین سبک رهبری به عنوان عامل تعیین کننده ساختار سازمانی رسمی." دانش مدیریت 14، 53 (1380): 75.
 • قلی پور، آرین . "جامعه شناسی مدیریت دولتی." دانش مدیریت 57، 57 (1381): 51.
 • تسلیمی ، محمدسعید، حسن میرزائی اهرنجانی ، منوچهر محسنی و آرین قلی پور. "طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان." دانش مدیریت 63، 63 (1382): 3.
 • قلی پور، آرین . "جامعه شناسی چشم انداز : فرهنگ گذشته نگر و ساختار آینده نگر." کتاب ماه (کلیات) -، 8-9 (1384): -.
 • قلی پور، آرین و علی پیران نژاد . "دولت الکترونیک پویایی نهادی و بحران اعتمادسازی." فرهنگ مدیریت 12، 12 (1385): 6-30.
 • منوریان ، عباس، آرین قلی پور و حمیدرضا یزدانی . "نقش سرمایه های فکری در بقا یا فنای سازمانها : تحقیقی پیرامون بانک ملت." فصلنامه علوم مدیریت ایران 1، 3 (1385): 37-64.
 • قلی پور، آرین و علی پیران نژاد . "بررسی اثرات الماس عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری در نهادهای آموزشی." پژوهشنامه علوم انسانی 51، 51 (1385): 99-118.
 • قلی پور، آرین و طاهر روشندل اربطانی. "نهادهای رسانه ای توسعه محور - محور توسعه روستایی." فصلنامه روستا و توسعه 36، 4 (1385): 137-177.
 • قلی پور، آرین . "هیدروکراسی یا بوروکراسی." دانش مدیریت 19، 1 (1385): 103-125.
 • قلی پور، آرین و طاهر روشندل. "نهادهای رسانه ای توسعه محور، محور توسعه روستایی: بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه های تلویزیونی شبکه استانی و توسعه روستایی در استان اردبیل." فصلنامه روستا و توسعه 9، 4 (1385): 137.
 • قلی پور، آرین ، علی اصغر پورعزت و علی پیران نژاد . "«اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی : ره آورد دولت الکترونیک." دانشور رفتار -، --- (1386): -.
 • قلی پور، آرین ، مهدی فتاحی و علی پیران نژاد . "تاثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان." فصلنامه رهیافت ، 40 (1386): 35-45.
 • قلی پور، آرین ، مهدی فتاحی و علی پیران نژاد . "عدالت اجتماعی و مهاجرت نخبگان." فصلنامه رهیافت -، 40 (1386): 35-45.
 • ، احمد حسنی کاخکی و آرین قلی پور. "رفتار شهروندی سازمانی گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان." پژوهشنامه بازرگانی -، 45 (1386): 115-146.
 • فرهنگی ، علی اکبر، باقر ساروخانی ، آرین قلی پور و طاهر روشندل اربطانی. "طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه های راهبردی جامعه از طریق رسانه های جمعی: مورد سند چشم انداز بیست ساله (ایران 1404." دانش مدیریت 20، 79 (1386): 53.
 • قلی پور، آرین ، علی اکبر فرهنگی ، مهدی فراحی و تهمینه ناطق . "رابطه میان رقابتی و راهبردی منابع انسانی وتاثیر ان برعملکرد شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران 1385." دانش و توسعه 12، 21 (1386): -.
 • قلی پور، آرین . "نقش دولت در نهادینه سازی حجاب." مطالعات راهبردی زنان 10، 38 (1386): -.
 • ، بدری عباسی، آرین قلی پور و علی پیران نژاد. "پیامدهای ناخواسته تجاری سازی در آموزش عالی." پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی 13، 4 (1386): 154-182.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرین قلی پور. "عدالت اجتماعی، بن مایه مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی ایران." حقوق و مصلحت -، 1 (1387): 57-73.
 • قلی پور، آرین ، علی پیران نژاد، بد مهدیه و ناصرشریعتی فرناز . "تسهیم شغل : پاسخی به چالشهای کاری زنان دانشور." مجله تحقیقات زنان 2، 3 (1387): 100-86.
 • قلی پور، آرین ، حسین خنیفر و سمیرا فاخری کوزه کنان . "اثرات خودشیفتگی مدیران بر سازمان ها." فرهنگ مدیریت 6، 18 (1387): 79.
 • قلی پور، آرین ، علی پیران نژاد ، سمیرا فاخری کوزه کنان و فتانه قلی پور . "تبیین عوامل شناختی ( کانون کنترل درماندگی اکتسابی و اثر گلم در نهادهای آموزشی )." دانشور رفتار -، 33 (1387): 15-28.
 • قلی پور، آرین ، بد مهدیه ، سمیرا فاخری کوزه کنان و حوریه باغستانی برزکی . "رابطه قلدری سازمانی ادراک شده با فشار روانی زنان." رفاه اجتماعی 9، 34 (1388): 187-206.
 • قلی پور، آرین و محمود حضرتی . "تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمانهای دولتی ایران." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 2، 3 (1388): 5-27.
 • تسلیمی ، محمدسعید، آرین قلی پور، فریدون وردی نژاد و میترا من آل آقا . "ارائه راهکارهایی برای ارتقا هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بین المللی." پژوهشهای مدیریت در ایران 2، 4 (1388): 57-29.
 • قلی پور، آرین ، علی اصغر پور عزت و علی پیران نژاد . "عدالت و اعتماد عمومی ره آورد حکومت الکترونیک." دانشور رفتار 1، 38 (1388): -.
 • ، علی ابراهیمی ، مسلم امیری طیبی ، غلام رضا سلیمی ، آرین قلی پور و سیدعلی کوشازاده . "واکاوی بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی - پژوهشی در دانشگاه ها ( مطالعه چند موردی : دانشگاه های تهران )." اندیشه مدیریت راهبردی 3، 2 (1388): 74-41.
 • ، محمد سعید تسلیمی، آرین قلی پور و سمیرا اسمعیلی شهمیرزادی . "طراحی مدلی بر اساس کارکردهای مرشد - مریدی در راستای توسعه مدیریت." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 3، 7 (1389): 5-37.
 • ، نسترن سیماراصل، مرجان فیاضی و آرین قلی پور. "تبیین پیامدهای عوامل روان شناختی مثبت در سازمان." فصلنامه علوم مدیریت ایران 5، 17 (1389): 23-46.
 • قلی پور، آرین ، عباس منوریان و رضا طهماسبی . "اثرات محیط سیاسی بخش دولتی بر رفتار سازمانی کارکنان و مدیران." فصلنامه علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی 39، 4 (1389): 191-207.
 • پورعزت ، علی اصغر، غزاله طاهری عطار ، آرین قلی پور و مصطفی نجاتی آجی بیشه . "نقش زنان در فقر زدایی بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد." مجله تحقیقات زنان 4، 1 (1389): 99-118.
 • قلی پور، آرین ، رضا طهماسبی و عباس منوریان . "بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی." مدرس علوم انسانی 14، 2 (1389): 147-123.
 • قلی پور، آرین ، مژگان روشن نژاد و شرافت شاپور . "تبیین تناسب فرد - سازمان به عنوان عاملی اثرگذار در بیگانگی از کار و پیوند کاری." اندیشه مدیریت راهبردی 4، 1 (1389): 229-209.
 • قلی پور، آرین و طاهر روشندل اربطانی. "مدیریت استعدادها : کژکارکردهای رسانه های جمعی در تشدید روند مهاجرت نخبگان." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 3، 8 (1389): 35-19.
 • سعدی، رسول ، آرین قلی پور و فتانه قلی پور . "بررسی اثرات شخصیت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه گذاری آن ها در بورس اوراق بهادار تهران." تحقیقات مالی 12، 29 (1389): 41.
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت . "پیامدهای احساس بی عدالتی سازمانی." برداشت دوم (مرکز استراتژیک ریاست جمهوری) 1، 8 (1389): 71.
 • ، روجا امینی نژاد ، آرین قلی پور و غلامرضا اسلامی بیدگلی . "سرمایه های اجتماعی کارآفرینان نوپا و تامین مالی غیر رسمی." توسعه کارافرینی 3، 10 (1389): 49-70.
 • ،  حکیمه حسنقلی‎پور ، آرین قلی پور،  مهدی محمدی قاضی محله  و طاهر روشندل اربطانی. "الزامات ضرورت ها و مکانیزم های تجاری سازی دانش در دانشکده های مدیریت." مدیریت بازرگانی 2، 6 (1389): 41-60.
 • غفاری، رحمان و آرین قلی پور. "بررسی تاثیر محتوای دروس مدیریت بر سبک یادگیری و اثر آن بر هوش معنوی دانشجویان مدیریت." مدیریت فرهنگ سازمانی 22، 22 (1389): 115.
 • قلی پور، آرین ، علی اصغر پورعزت و علی رضا نقوی. "شناسایی عوامل موثر بر تصویر سازمانی پلیس." فصلنامه دانش انتظامی 49، 49 (1389): 143.
 • ، داوود عباسی ، علی اصغر پورعزت ، آرین قلی پور و مصباح‌ الهدی باقری ‌کنی . "مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 4، 12 (1390): 53-70.
 • قلی پور، آرین و اشرف رحیمیان . "رابطه عوامل اقتصادی فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار." رفاه اجتماعی 11، 40 (1390): 29-62.
 • قلی پور، آرین ، طیبه امیرخانی و آغاز عسل . "پیامدهای نهادی توانمند سازی روانشناختی زنان در آموزش عالی." مجله تحقیقات زنان 5، 1 (1390): 5-27.
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت . "تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران." مدرس علوم انسانی 15، 2 (1390): 133-150.
 • قلی پور، آرین و هاتف رسولی . "اثر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی : تاثیر پست الکترونیکی بر ارزیابی استادان از دانشجویان." مدیریت فناوری اطلاعات 3، 7 (1390): 115-132.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور و طاهره علیدادی. "تصویرپردازی از جامعه مطلوب و آرمانی، بر اساس آراء کارگزاران شهید در قوای سه گانه." دانشور رفتار 47، 47 (1390): 463.
 • قلی پور، آرین ، رضا طهماسبی و عباس نرگسیان. "بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر احساسات در سازمان های دولتی بر اساس مدل مطالعات فرهنگی گلوب (GLOBE)." دانشور رفتار 47، 47 (1390): 113.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور، باقری کنی و داوود عباسی . "مطالعه اکتشافی آیین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 4، 12 (1390): 70-53.
 • قلی پور، آرین ، اردکان محمد ابویی و الهه پیدایش . "بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری.." معماری و شهرسازی 3، 45 (1390): 39-49.
 • حجاریان، عفیفه ، علی اصغر پورعزت و آرین قلی پور. "بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت.." مطالعات مدیریت بهبود و تحول 64، 64 (1390): 19-30.
 • قلی پور، آرین و میلاد بختی . "تبیین سرمایه اجتماعی به عنوان اهرمی کلیدی در ارتقای اثربخشی تیمی." فصلنامه علوم مدیریت ایران 6، 22 (1390): 61-79.
 • قلی پور، آرین ، علی اصغر پورعزت و فرشته محمدی . "تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمانهای دولتی." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 7 (1390): 149-166.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور، مصباح الهدی باقری و مهدی نداف . "برسی تاثیر جهانی شدن بر سیستم خط مش گذاری تجاری." مدیریت بازرگانی 3، 10 (1390): 35-54.
 • بختی، میلاد، محسن ترابی و آرین قلی پور. "رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی." مطالعات مدیریت بهبود و تحول 66، 66 (1390): 25-37.
 • ، میلاد بختی، آرین قلی پور و ساجد گودرزی . "تبیین رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی به عنوان اهرم هی ارتقا اثربخشی تیمی." چشم‌انداز مدیریت دولتی 2، 6 (1390): 135-149.
 • قلی پور، آرین ، حکیمه حسنقلی پور و طاهر روشندل اربطانی. "موانع تجاری سازی دانش در کارآفرینی دانشگاهی." توسعه کارافرینی 4، 14 (1390): 183-165.
 • منوریان ، عباس، آرین قلی پور، حیدر احمدی و اسماعیل شعبانی. "شناسایی فرهنگ سازمانی در چارچوب ارزشهای رقابتی کوئین و تاثیر آن بر فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی." پژوهشنامه بیمه 27، 1 (1391): 25-48.
 • قلی پور، آرین ، علی اصغر صارم و جواد امانی ساری بگلو. "محیط های حامی استقلال و عجین شدن با شغل در بین کارمندان دانشگاه تهران: نقش واسطه ای نیازهای روانی اساسی." پژوهش های مدیریت منابع سازمانی(دانشگاه تربیت مدرس) 2، 1 (1391): 91-112.
 • کشتکاران، علی، زهرا کاوسی، آرین قلی پور، ساناز سهرابی زاده و زهرا شرفی. "دلبستگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران بیمارستان های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز." مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 6، 2 (1391): 147-156.
 • قلی پور، آرین ، علی اصغر پورعزت و مهدی سبک رو. "کاربست مدل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین پروری." پژوهش های مدیریت منابع انسانی(دانشگاه امام حسین ع)) 9، 9 (1391): 119.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور و الهام حیدری. "شناسایی عوامل موثر و پیامدهای رفتارهای غیر دانشگاهی در میان استادان دانشگاه.." اخلاق در علوم و فناوری 20، 20 (1391): 1.
 • قلی پور، آرین ، سعیده محمد پور و نرگس ایمانی پور . "نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی." توسعه کارافرینی 14، 16 (1391): 87-107.
 • قلی پور، آرین و سحر یزدان فر. "شناسایی چالش های جانشین پروری در کسب و کارهای خانوادگی: مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی استان تهران." سلامت کار ایران 149، 149 (1391): 4-15.
 • تجری، کژال و آرین قلی پور. "عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی کاربران بانکداری الکترونیک." مدیریت فناوری اطلاعات 81، 81 (1391): 80-92.
 • قلی پور، آرین ، مجید سعیدی نژاد و حکیمه حسنقلی پور. "بررسی تاثیر روزه ماه مبارک رمضان بر بروز رفتار شهروندی سازمانی." نشریه علمی-پژوهشی مهندسی مدیریت انرژی (دانشگاه کاشان) 20، 2 (1391): 55-74.
 • ، مژگان روشن نژاد، شاپور شرافت و آرین قلی پور. "بررسی رابطه بین منابع شغلی و پیوند کاری در نهادهای آموزشی." فصلنامه مدیریت دولتی 11، 11 (1391): 107-122.
 • طهماسبی، رضا ، آرین قلی پور و ابراهیم جواهری زاده. "مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 5، 17 (1391): 5-26.
 • سبک رو، مهدی، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت و سحر باغبانی. "تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین شرکت ایتوک." مدیریت فرهنگ سازمانی 26، 26 (1391): 155-162.
 • رضوی، بهزاد و آرین قلی پور. "مهندسی فرهنگی، ضرورت نهادی شدن فرهنگ مشارکت سیاسی زنان." فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 40، 40 (1392): 20.
 • معتمدی جورابی، مریم، آرین قلی پور و جمشید یزدانی .... "بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی و فن آوری اطلاعات در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1391." مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 102، 102 (1392): 65-69.
 • اسدی، اصغر، بهارک سفید گران و آرین قلی پور. "نقش فرهنگ در شکل گیری نوروتیک سازمانی." فصلنامه علوم مدیریت ایران 8، 29 (1392): 45.
 • سعدآبادی، علی اصغر، علی اصغر پورعزت و آرین قلی پور. "تدوین الگوی توسعه و پیشرفت در پرتو رهنمود های امام علی(ع)." اسلام و مدیریت 2، 3 (1392): 43.
 • بیات، سوده، آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت . "شناسایی عوامل موثر در شکل گیری شهر یادگیرنده در منطقه 6 شهرداری تهران." مدیریت شهری - پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی 31، 31 (1392): 139-156.
 • سعد ابادی، علی اصغر و آرین قلی پور. "بررسی رفتارهای نامتعارف دانشجویان در محیط های دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)." مطالعات رفتار سازمانی 2، 2 (1392): 61.
 • پیران نژاد، علی ، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت و پیام حنفی زاده. "تبیین تأثیرات گسترش نفوذ ICT بر توسعه اجتماعی." مدیریت فناوری اطلاعات 5، 3 (1392): 1-24.
 • ایمانی، جاوید، رضا نجف بیگی و آرین قلی پور. "الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون." مطالعات رسانه ای 8، 22 (1392): 59.
 • عبادی، نغمه و آرین قلی پور. "شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری شبکه های سیاسی در جهت حکمرانی خوب." فصلنامه علوم مدیریت ایران 8، 30 (1392): 1.
 • نجف بیگی، رضا، آرین قلی پور، علی اکبر فرهنگی و جاوید ایمانی. "مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون." مطالعات رسانه ای 129، 8 (1392): 23.
 • ندیمی، بنفشه و آرین قلی پور. "بررسی تأثیر انعکاس گری تیمی بر عملکرد تیمی در تیم های پروژه ای." مدیریت فرهنگ سازمانی 11، 4 (1392): 63.
 • یوسفی امیری، مظاهر، آرین قلی پور، سیدرضا سیدجوادین و محمد مسعود وکیلی. "بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی پرستاران با رفتار شهروندی در بیمارستانهای زنجان." مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 3، 2 (1392): 70.
 • قلی پور، آرین ، مظاهر یوسفی امیری و حسین ایمانی. "بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی." فصلنامه مدیریت دولتی 6، 2 (1393): 374.
 • قلی پور، آرین . "عارضه‌یابی، آسیب‌شناسی و ممیزی مدیریت منابع انسانی شرکت‌ها بر اساس استاندارد 34000." ماهنامه تدبیر 24، 254 (1393): 43.
 • منوریان ، عباس، آرین قلی پور و حیدر احمدی. "تجزیه‎وتحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزش‏های مطلوب فرهنگی در شرکت سهامی بیمۀ ایران." فصلنامه مدیریت دولتی 6، 3 (1393): 583.
 • شرافت، شاپور، مژگان روشن نژاد، اسلام کریمی و آرین قلی پور. "بررسی آثار تکتیک‌های مدیریت تاثیر روی موفقیت در مسیر حرفه‌ای." مدیریت و توسعه 4، 3 (1393): 99.
 • مقیمی ، سیدمحمد، آرین قلی پور و ابراهیم جواهری زاده. "شناسایی و رتبه بندی شاخص های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی." پژوهش های مدیریت منابع انسانی(دانشگاه امام حسین ع)) 6، 3 (1393): 165.
 • شرافت، شاپور، مژگان روشن نژاد ، اسلام کریمی و آرین قلی پور. "بررسی آثار تاکتیک های مدیریت تأثیر روی موفقیت در مسیر حرفه ای." فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 4، 3 (1393): 99.
 • شیخ الاسلامی، وحید، ندا محمداسماعیلی و آرین قلی پور. "سنجش اثربخشی به کارگیری تلفن همراه در آموزش‌های رفتاری." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 7، 25 (1393): 35.
 • رجبانی، ندا، آرین قلی پور و محمد غفاری. "ارتباط نهادینه سازی اخلاق با کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی." مدیریت و توسعه 4، 2 (1393): 25.
 • لبافی، سمیه و آرین قلی پور. "ارائه مدل زمینه ای پنهان سازی دانش در شرکت های تولید نرم افزار." فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 5، 1 (1394): 1.
 • قلی پور، آرین و قاسم برغمدی. "بررسی تاثیر برندسازی کارفرما بر جذب استعدادها در بانک رفاه." مدیریت فرهنگ سازمانی 13، 1 (1394): 207.
 • قلی پور، آرین و عطیه رسولی. "بررسی تاثیر برنامه‌های آموزشی کارمندیاری بر تعادل کار خانواده در بانک رفاه." فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2، 5 (1394): 145.
 • ابراهیمی، الهام، آرین قلی پور، سیدمحمد مقیمی و حسن قالیباف اصل. "طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی." پژوهش های مدیریت منابع انسانی(دانشگاه امام حسین ع)) 7، 2 (1394): 1.
 • یوسفی امیری، مظاهر، آرین قلی پور، داوود عباسی و محسن قربانلو. "بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در تسهیم دانش." مدیریت فرهنگ سازمانی 13، 3 (1394): 647.
 • محمداسماعیلی، ندا و آرین قلی پور. "شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آنها در شرکت های هلدینگ." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 8، 29 (1394): 43.
 • قلی پور، آرین ، عاطفه سیف و مظاهر یوسفی امیری. "بررسی تاثیرات تنوع تیمی بر تعهد و هویت تیمی و اهمیت تعدیل کننده اندازه تیم." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 3 (1394): 547.
 • افتخار، نیره و آرین قلی پور. "مدیریت استعداد، دروازه ارزش آفرینی مدیریت منابع انسانی." ماهنامه تدبیر 26، 278 (1394): 20.
 • شاطری، کریم ، خدایار ابیلی ، علی رضاییان و آرین قلی پور. "شناسایی سازوکارهای توسعه استعدادها در صنعت برق ایران." فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال 2، 7 (1394): 1-26.
 • ، بهزاد رضوی الهاشم و آرین قلی پور. "نهادگرایی هنجاری، ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان." زن در فرهنگ و هنر 7، 4 (1394): 537.
 • قلی پور، آرین ، ابراهیم مرادی و حمیده غریبی یامچی. "تاثیر نهادینه سازی اخلاق بر شادی و نشاط کارکنان." مطالعات رفتار سازمانی 4، 4 (1394): 97.
 • ایمانی، حسین، آرین قلی پور و سیدرضا سیدجوادین . "بررسی تأثیر مدل ویژگی‏ های شغلی بر کامیابی در کار (مطالعۀ موردی: بانک رفاه)." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 4 (1394): 782.
 • فقیهی، ابوالحسن، آرین قلی پور، سیدمحمد مقیمی و ندا محمداسماعیلی. "طراحی و اجرای ساز و کارهای نهادینه سازی ارزش ها در شرکت های هولدینگ." فصلنامه علوم مدیریت ایران 10، 37 (1394): 1.
 • ، سیده طاهره میر مولایی، می نور لمیعیان، معصومه سیمبر، ابوعلی ودادهیر و آرین قلی پور. "موانع و تسهیل کننده های کار تیمی در مراقبت های بخش زایمان: یک مطالعه کیفی." حیات 21، 4 (1394): 1.
 • آذرپور، سمانه ، محمد ابویی اردکان و آرین قلی پور. "ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان‌های ‌رسانه‌ای." فصلنامه علوم مدیریت ایران 10، 40 (1394): 45.
 • محمد اسمعيلي، ندا و آرین قلی پور. "شناسایی موانع جاری سازی ارزش ها در شرکت های هلدینگی." فرایند مدیریت و توسعه 29، 1 (1395): 119-152.
 • ، علی اصغری صارم ، حسن دانایی فرد، علی اصغر فانی و آرین قلی پور. "واکاوی نقش داستان سرایی سازمانی در توسعه منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی." فصلنامه مدیریت دولتی 8، 1 (1395): 181.
 • محمداسماعیلی، ندا، شهداد قائدی، مظاهر یوسفی امیری و آرین قلی پور. "پدیده پرزنتیسم: بررسی پیامدها و راهکارهای مقابله با آن." چشم‌انداز مدیریت دولتی 25، 25 (1395): 67.
 • بیگی، وحید و آرین قلی پور. "توسعۀ منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعۀ فردی در سازمان‌های پروژه‌محور." فصلنامه مدیریت دولتی 8، 1 (1395): 15.
 • دهقانی، پریسا و آرین قلی پور. "بررسی رابطه بین ارزیابی سیاسی، شاخص های ذهنی و اثر ملایمت در ارزیابی عملکرد ارزیابان در بانک رفاه." مدیریت فرهنگ سازمانی 14، 2 (1395): 611-624.
 • ابراهیمی، الهام و آرین قلی پور. "گونه شناسی ریسک های منابع انسانی بر اساس نقاط مراجع استراتژیک." فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 6، 2 (1395): 1.
 • نجفی، تکتم و آرین قلی پور. "پیاده سازی ساختار درجه بندی شغل و شاغل (شرکت تأمین سرمایه امین)." ماهنامه تدبیر سال 27، 286 (1395): 36-41.
 • ، حسین ایمانی، آرین قلی پور و سیدرضا سیدجوادین . "بررسی تاثیر کامیابی در کار بر عملکرد شغلی و سلامت روانی کارکنان (مورد مطالعه: بانک رفاه)." مدیریت فرهنگ سازمانی 14، 3 (1395): 829-847.
 • قلی پور، آرین و الهام ابراهیمی. "مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته." مجله پژوهش های مدیریت عمومی سال نهم، 32 (1395): 73-96.
 • قلی پور، آرین ، سيدجواد موسوي و محمد هاشمی. "تبیین نقش های مثبت و منفی منتورینگ در بهبود تسهیم دانش: موانع و راهکارهای پیاده سازی منتورینگ." فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 3، 10 (1395): 51-72.
 • ایمانی، حسین، آرین قلی پور و سیدرضا سیدجوادین . "بررسی تأثیر کامیابی در کار بر عملکرد شغلی و سلامت روانی کارکنان (مورد مطالعه: بانک رفاه)." مدیریت فرهنگ سازمانی 14، 3 (1395): 829-847.
 • قلی پور، آرین ، مهدیه بد و سوده بیات. "بررسی علل و پیامدهای خشم در سازمان‌ها و ارائه راهکارهای مدیریتی." مطالعات رفتار سازمانی سال پنجم، 4 (1395): 123-149.
 • قلی پور، آرین و نیره افتخار. "ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه)." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 9، 34 (1395): 55-84.
 • دبیری، افشین، آرین قلی پور و محمد ابویی اردکان. "کاربرد روش تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی." فصلنامه علوم مدیریت ایران سال یازدهم، 43 (1395): 29-56.
 • ذاکری نیا، سمیه و آرین قلی پور. "سنجش بلوغ منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000 (مورد مطالعه: یک مرکز تحقیقاتی)." ماهنامه تدبیر 27، 291 (1395): 47-52.
 • نجفی، تکتم و آرین قلی پور. "آسیب شناسی سیستم مدیریت عملکرد در شرکت های کوچک و متوسط(SMEs) بازار سرمایه ایران (مطالعه موردی تامین سرمایه امین)." بهبود مدیریت 10، 4 (1395): 159-179.
 • ابراهیمی، الهام، آرین قلی پور، سیدمحمد مقیمی و حسن قالیباف اصل. "تحلیل و سنجش ریسک های منابع انسانی با به کارگیری تکنیک های دیمتل فازی و مشابهت فازی." مدیریت فرهنگ سازمانی 15، 1 (1396): 1-23.
 • اصغری صارم، علی ، حسن دانایی فرد، آرین قلی پور و علی اصغر فانی . "ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی." فصلنامه مدیریت دولتی 9، 1 (1396): 137-168.
 • سید رضایی، میر یعقوب، علی اصغر پورعزت و آرین قلی پور. "مطالعه اکتشافی عوامل موثر بر رعایت عدالت منطقه ای در خط مشی های بودجه ای ایران." مدیریت سازمانهای دولتی 5، 3 (1396): 49-66.
 • رزمی، علی و آرین قلی پور. "سایبرلوفینگ در سازمان‌‌ها: خوب، بد، زشت." ماهنامه تدبیر 27، 293 (1396): 59-63.

همایش‌های بین المللی

 • Gholipour, Arian, and dsdfd vdf. "Dynamic Tracking Control Of Nonholonomic Mobile Robot With Model Reference Adaptation For Uncertain Parameters." In the proceedings of TheEuropean Control Conference (ECC 03), Cambridge, September 1-4, 2003 .
 • Gholipour, Arian, and Aref Aziz zade. "Information technology, institutional dynamics and changes in history." beijing forum Changes in history, real, representative and imaginary,, November 16-18, 2005 .
 • Gholipour, Arian, and . "informational technology institutional dynamics and change in history." Beijing Forum, Beijing, December 8-12, 2005 .
 • Aghazade, Hashem, Arian Gholipour, and Mina Mehrnoush. "Balancing the rights of both customers and Noncustomers." marketing management, Tehran, January 21-22, 2009 .
 • Gholipour, Arian, , , and Hamid Reza Yazdani. "Investigation of the Effects of the Big Five Personality Model on Job Burnout (Survey in an Iranian Hospital)." International Conference on Economics and Finance Research,, February 26-28, 2011 .
 • akhgar, Artemis, and Arian Gholipour. "The role of socialization in Knowledge management in virtual teams." 6th international conference on Ubiquitous and Collaborative Computing,, August 4-7, 2011 .

همایش‌های داخلی

 • قلی پور، آرین و مسعود غلامپور راد. "تبیین نقش نهادهای رسانه ای در توسعه روستایی مازندران." همایش علمی - کاربردی تحول اداری و توسعه استان مازندران،، مهر 16-16، 1383.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرین قلی پور. "مولفه های سیاسی اعتماد به نفس ملی." همایش فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی، تهران، آبان 1-1، 1387.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرین قلی پور. "تبیین مدلی برای سنجش میزان حمایت از محرومین در نظام جمهوری اسلامی." درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، اسفند 11-12، 1387.
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت . "راهکارهای ارتقا و تعمیق خود باوری ملی." فرهنگ عمومی و اعتماد نفس ملی و انقلاب اسلامی، تهران، مرداد 1-3، 1389.
 • قربانی، مهسا، مژگان نوری و آرین قلی پور. "بررسی نقش عدالت و اعتماد در کاهش رفتارهای ضد شهروندی و اثر آن بر تمایل به تسهیم دانش در اجتماع مجازی." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری،، مهر 13-14، 1389.
 • قلی پور، آرین و سمیرا فاخری کوزه کنان . "ساخت واقعیت های سازمانی از طریق شایعات." کنفرانس بین المللی مدیریت،، آذر 27-28، 1389.
 • قلی پور، آرین ، ندا محمداسماعیلی و لیلا ابراری. "تاملی بر ارزشها و رفتارهای نسلهای متفاوت در بازاریابی." کنفرانس بین المللی مدیریت،، آذر 27-29، 1389.
 • قلی پور، آرین ، مژگان نوری، مهسا قربانی و محمد میرکاظمی مود. "ارائه راهکارهایی برای مقابله بااسترس ناشی از فناوری در صنایع high tech." اولین همایش ملی مدیریت،، اسفند 11-12، 1389.
 • قلی پور، آرین ، علی قنبری و ناهید زمانی . "تحلیل چالش های دورکاری با تاکید بر چالش های قانونی در ایران." همایش ملی دورکاری در نظام اداری،، آبان 11-11، 1390.
 • قلی پور، آرین و ناهید زمانی . "ررسی علل و پیامد های دورکاری و ارائه راهکارهایی برای مدیریت موثر دورکاران." کنفرانس بین المللی مدیریت،، آبان 25-26، 1390.
 • رستمی، محمد رضا، حسن قالیباف اصل و آرین قلی پور. "بکارگیری موثر مکانیزم های نظارتی در هلدینگ های مالی و اقتصادی." انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، دي 5-6، 1390.
 • قلی پور، آرین و سپیده نصیری. "بررسی اثرات رهبری زهرآگین بر بروز رفتارهای غیر مولد سازمانی." کنفرانس بین المللی مدیریت،، آذر 9-9، 1391.
 • قلی پور، آرین و مریم بامداد. "گونه شناسی ارزشهای افراد و ارتباط آن با گشت زنی اینترنتی." نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید،، آذر 19-19، 1391.
 • قلی پور، آرین و مژگان روشن نژاد . "معماری مدیریت منابع انسانی (الکترونیکی) مجازی." کنفرانس بین المللی مدیریت،، آذر 27-29، 1391.
 • قلی پور، آرین و علی مدبر. "بررسی رابطه کاربست فناوری اطلاعات با رضایت مشتری در تامین اجتماعی استان اردبیل." همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها،، آذر 26-27، 1392.
 • یوسفی امیری، مظاهر و آرین قلی پور. "بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تسهیم دانش." کنفرانس بین المللی مدیریت،، آذر 28-28، 1392.
 • تجری، کژال و آرین قلی پور. "تاثیر حضور اجتماعی ادراک شده در وب سایت بر وفاداری: مطالعه ای در حوزه بانکداری اینترنتی." نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی،، بهمن 8-9، 1392.
 • بیژنی اول، محمودرضا و آرین قلی پور. "حالات ژرفانگری و پهنا نگری مدیران در تصمیم گیری با استنباط از آیات قرآن کریم." کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،، مرداد 1-1، 1394.
 • مهدی خانی، مرتضی و آرین قلی پور. "نظام الکترونیکی منابع انسانی: تسهیل در تغییر نقش واحد منابع انسانی؛ از هدایت کنندگان اداری به شریکان استراتژیک سازمان." کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار،، آبان 6-7، 1394.
 • رزمی، علی، آرین قلی پور و محمد هاشمی. "استفاده شخصی از اینترنت: آیا عجین شدن شغلی و تعادل زندگی- کار می توانند بر سایبرلوفینگ مؤثر باشند؟." کنفرانس بین المللی مدیریت،، دي 2-3، 1394.
 • قائدی، شهداد، ندا محمداسماعیلی، آرین قلی پور و مظاهر یوسفی امیری. "شناسایی عوامل موثر بر پدیده پرزنتیسم با رویکرد تحقیق کیفی در بین پرستاران یکی از بیمارستان‌های شهر شیراز." کنفرانس بین المللی مدیریت،، دي 2-3، 1394.
 • قلی پور، آرین ، ندا محمداسماعیلی، بهرام جهانگیری شیویاری و مظاهر یوسفی امیری. "حسابرسی درونی و بیرونی منابع انسانی در راستای همسوسازی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی کل شرکت." کنفرانس بین المللی مدیریت،، دي 2-3، 1394.
 • پورامینی، زهرا، آرین قلی پور و سعید کوهی. "مدیریت شایستگی: رویکردی جدید درجذب ونگهداشت استعدادها." نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی،، ارديبهشت 30-31، 1395.
 • پورامینی، زهرا، آرین قلی پور و سعید کوهی. "مدیریت شایستگی: رویکردی جدید در جذب و نگهداشت استعدادها." نخستین کنفرانس بین‏المللی هوشمندی تجاری و سازمانی- پارادایم‎های نوین مدیریت،، خرداد 30-30، 1395.
 • قلی پور، آرین و فهیمه مسگری. "ممیزی نگرش شغلی کارکنان شرکت فرابورس ایران با استفاده از استاندارد 34000." چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،، شهريور 25-26، 1395.
 • عبدالهی، راضیه و آرین قلی پور. "شناسایی شایستگی های کارکنان در یک شرکت تولیدی." چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد،، بهمن 5-6، 1395.
 • قلی پور، آرین ، علی اصغر پورعزت و کیمیا میرزایی متین. "ارایه راهکارهایی در جهت کاهش پیامدهای منفی حاصل از کنترل احساس خشم در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان بهشت زهرا (س))." کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی،، تير 22-23، 1396.
 • قلی پور، آرین و مهناز اکبری. "مروری بر تاریخچه منتورینگ در غرب و ادبیات اسلامی – ایرانی." دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،، مهر 25-26، 1396.
 • قلی پور، آرین و محمد یاسین ولی. "چالش‌های نهادینه‌سازی مدیریت عملکرد کارکنان در نظام حقوق و مزایا در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع امام حسین (ع))." دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،، مهر 25-26، 1396.
 • قلی پور، آرین و رضا زینالی. "ارزیابی وضعیت موجود فرایندهای مدیریت منابع انسانی بانک رفاه کارگران براساس استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی." دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،، مهر 25-26، 1396.
 • قلی پور، آرین ، سهیلا طائب و حسین ایمانی. "شناسایی مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد تیم در راستای افزایش اثربخشی تیمی (مورد مطالعه: گروه بهمن)." دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،، مهر 25-26، 1396.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی اثربخشی برنامه های کارمندیاری (EAPS) بر تعادل کار - خانواده در بانک رفاه کارگران، عطیه رسولی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/08/16
 • متناسب سازی انواع بازخور با انواع مشاغل (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)، مجید دانشگر، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/09/07
 • طراحی و تبیین مدل ریسک منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران)، الهام ابراهیمی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/14
 • بررسی علل و پیامدهای تضاد کار و خانواده، در میان پرستاران بیمارستان لاله با رویکرد ABC، منا توفیقی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/25
 • ارزیابی فرآیندهاونتایج منابع انسانی شرکت اندیش پارس براساس استاندارد34000منابع انسانی، پریسا حاتمی کیان، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/11/25
 • تحلیل میدانی نیرو در فرهنگ سازمانی برای مدیریت استعداد در شرکت نصب نیرو (با تاکید بر نگهداشت)، مهناز السادات شفیعی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/27
 • بررسی ویژگی های سیستم مدیریت عملکرد مبتنی بر مدل شایستگی (مورد مطالعه: شرکت دالین مهر)، راضیه عبداللهی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/12/02
 • بررسی تناسب ساختار سازمانی با الزامات و استراتژی های معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، الهام هاشمی، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/12/15
 • بررسی تاثیر عوامل موثر بر حضورگرایی در بانک کارآفرین، حدیث کیان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1395/06/02
 • تبیین پدیده پنهان سازی دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و ارائه راهکار با استفاده از نظریه داده بنیاد، فرشته الله وردی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1395/06/23
 • بررسی عوامل موثر بر مدیریت احساسات موثر در بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل ksaos، سمیراالسادات جلالیان وشمه سرایی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1395/06/23
 • بررسی اثرات ویژگی های فردی استاد و شاگرد بر ایجاد اثر پیگمالیون و اثربخشی برنامه های استاد - شاگردی، مایده السادات موسوی خامنه، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1395/07/04
 • بررسی چالش های استقرار مدیریت ریسک منابع انسانی در بانک رفاه کارگران، زهره دست اویز، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1395/09/06

مشاوره پایان نامه

 • بررسی روابط بین پدیده ایمپاستر، ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی، مظاهر یوسفی امیری، کاربردی، دانشگاه تهران -، 1391/11/28
 • همراستاسازی استراتژی های سازمان با اقدامات و سیستم های منابع انسانی بر مبنای رویکرد RBV در شرکت فرابورس ایران، مریم یاوری، کاربردی، گروه مدیریت منابع انسانی، 1394/12/05

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017