دکتر حسین صفری

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی
ایمیل :
تلفن : 61117653
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1379, مدیریت صنعتی, دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • کارشناسی ارشد, 1381, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1387, مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر گروه مدیریت در دانشگاه تهران 2، 1391/05/10، 1393/04/07، ايران، تهران
 • عضویت وابسته در پردیس فارابی قم، 1392/03/01، 1395/09/04، ایران، تهران
 • معاون اجرایی و دانشجویی، 1392/12/27، 1394/10/12، ایران، تهران
 • عضویت در کارگروه رفاهی دانشگاه، 1393/05/12، 1394/04/29، ایران، تهران
 • مدیرر گرایش مدیریت صنعتی پردیس البرز، 1393/10/17، 1395/09/04، ایران، تهران
 • عضویت وابسته در گروه MBA، 1393/11/12، 1395/09/04، ایران، تهران
 • فرصت مطالعاتی - دانشگاه لیسبون - دانشکده علم و تکنولوژی - دپارتمان مهندسی صنایع و مکانیک، 1394/10/13، 1395/05/08، پرتغال، لیسبون
 • مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز، 1395/10/17، ایران، تهران
 • عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی، 1395/11/12، ایران، تهران

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

 • پژوهشگر نمونه در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، ملی، سایر، 1394/09/15
 • برگزیده چهارمین جشنواره آموزشی، ملی، سایر، 1396/02/12

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • صفری، حسین، احمد رضا قاسمی ، مجیده عینیان ، عبدالکریم پهلوانی و مسعود منوچهری . "نگاهی جامع بر نظام های سنجش عملکرد." : موسسه کتاب مهربان نشر، 1391.
 • مهرگان ، محمدرضا، عزت اله اصغری زاده و حسین صفری. "اندازه گیری توان رقابتی بنگاه." تهران: نشر مهربان، 1392.
 • صفری، حسین و محسن مرادی مقدم. "بلوغ فرآیندهای کسب و کار." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1393.
 • صفری، حسین. "مدیریت ایران: مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت." تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1394.
 • صفری، حسین، سهیلا اعتضادی و محسن مرادی مقدم. "بلوغ فرآیندهای زنجیره تأمین." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1394.
 • صفری، حسین و مهدی اجلی. "تحقیق در عملیات (نکات و مفاهیم)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1394.
 • صفری، حسین و احسان خان محمدی. "روشهای تصمیم گیری چندشاخصه فازی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
 • صفری، حسین، مجتبی محمدنژاد شورکایی، فاطمه میرزایی رابر، اسماعیل شعبانی، مهرداد مرادی و محسن مرادی مقدم. "رهبری در مدلهای تعالی سازمانی." تهران: موسسه مهربان نشر، 1395.
 • ابراهیمی، مهران، احمد جعفرنژادچقوشی ، حسین صفری و محمد رضا صادقی مقدم. "مدیریت تداوم زنجیره تأمین." تهران: موسسه مهربان نشر، 1395.
 • صفری، حسین و عباس ابراهیمی. "مدیریت استراتژیک (با رویکرد ریسک)." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • صفری، حسین و جلیل حسن قاسمی. "ًِّQFD در صنعت و خدمات (تئوری تا عمل)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
 • صفری، حسین و احسان خان محمدی. "روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
 • صفری، حسین، محسن مرادی مقدم و علی عبادی ضیایی. "جایگاه استانداردهای بین المللی ایزو در مدل تعالی سازمانی EFQM." تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395.
 • صفری، حسین و حسن محمد قاسمی. "کیو اف دی در صنعت و خدمات از تئوری تا عمل." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.
 • صفری، حسین، علی عبادی ضیایی و محسن مرادی مقدم. "تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1396.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Razavi, Seyed mostafa, Hossein Safari, حسام شفیع , and هادی رضایی . "How Customer Satisfaction Corporate Image and Customer Loyalty Are Related." European Journal of Scientific Rsearch 78, no. 4 (1954): 588-596 .
 • Mehregan, Mohammad Reza, and Hossein Safari. "Combination of Fuzzy TOPSIS and Fuzzy Ranking for Muti Attribute decision Making." Artificial Intelligence and Soft Computing -ICAISC 4029, no. --- (2006): 260-267 .
 • Esmaeili Givi, Hamid, Mohammad Nasrabadi, Abbas Ebrahimi, and Hossein Safari. "Providing Competitiveness Assessment Model for State and Private Banks of Iran." The International Journal of Applied Economics and Finance 4, no. 4 (2010): 202-219.
 • , Ezatollah Asghari Zade, Hossein Safari, Behzad Abdollahi , and Rohollah Ghasemi . "Canonical Correlation Analysis between Enabler and Results in EFQM Model a Case Study in TAVANIR Company in Iran." European Journal of Social Sciences 21, no. 3 (2011): 483-493.
 • Safari, Hossein, محمدرضا فتحی , and علیرضا فقیه . "Applying Fuzzy AHP anf Fuzzy TOPSIS to Machine Selection." American Journal of Science 7, no. 9 (2011): 755-765.
 • Jafar nezhad chaghoushi, Ahmad, Hossein Safari, and Mohammad Reza Fathi . "Location Selection of Gas Stations Using of Fuzzy GTMA and Fuzzy Prioritization Method ( Case Study:Tehran Province Gas Company )." American Journal of Science 8, no. 5 (2012): 749-741.
 • Safari, Hossein, and داوود برزگری . "Presenting a Model to Asess the Situation of Human Resource in Iranian Companies Regarding the Requirements of Excellence Model ( with a Case Study )." Report and Opinion 4, no. 2 (2012): 27-33.
 • Safari, Hossein, Mehdi Ajalli , and SayedRahim Safavi Mirmahalleh . "The New Method for Ranking of Corporations Based on EFQM." Research Journal of Environmental Science 10, no. 10 (2012): 70-79.
 • Moradi-Moghadam, Mohsen , Hossein Safari, and Meysam Maleki. "A novel model for business process maturity assessment through combining maturity models with EFQM and ISO 9004:2009." International Journal of Business Process Integration and Management 6, no. 2 (2013): 167-184.
 • Safari, Hossein, Abdol Hossein Jafarzadeh, Alireza Faghih, and Mohammad Reza Fathi. "Ranking of Iran's Informatics Companies Based on EFQM and Fuzzy System." World Applied Programming 3, no. 3 (2013): 101-107.
 • Safari, Hossein, Tahereh Keshavarzi, Abdol Hossein Jafarzadeh, and Mehdi Ajalli Gheshlajoughi. "Examination of the Lifespan of Unknown Complicated Systems." New York Science Journal 6, no. 4 (2013): 74-84.
 • Safari, Hossein, Samira Maghsoudi, Tahereh Keshavarzi, and Amirhesam Behrooz. "A Conceptual Model for Agility Strategy and Work Organization by Structural Equation Modeling: A Case Study in the Iranian Textile Industry." Journal of Business & Economics Research 3, no. 1 (2013): 369-387.
 • Mirzaei Rabor, Fatemeh, Hossein Safari, Tahereh Keshavarzi, and Abdol Hossein Jafarzadeh. "Presenting a Conceptual Model for Corporate Innovation in the Insurance Industry by Structural Equation Modeling: A Case Study in the Iranian Insurance Industry." Journal of Business & Economics Research 3, no. 1 (2013): 356-368.
 • Safari, Hossein, Abdol Hossein Jafarzadeh, and Mohammad Reza Fathi. "Applying Interval GTMA Method for Technology Selection in the Presence of both Cardinal and Ordinal Data." World Applied Programming 3, no. 4 (2013): 142-149.
 • Safari, Hossein, Amirhesam Behrooz, Hossein Bazargani, and Mohammad Hosein Soleimani-Sarvestani. "Proposing a Framework for Strategic Positioning Using an Integrated Method." World Applied Programming 3, no. 4 (2013): 150-163.
 • Asgharizadeh, Ezzatollah, Hossein Safari, and ahmadreza ghasemi. "Assessing Impact of Cultural Values on Global Occupational Accidents across the World; A Secondary Analysis of GLOBE and." Journal of Basic and Applied Scientific research 3, no. 7 (2013): 207-215.
 • Safari, Hossein, Fatemeh Mirzaei Rabor, Raziyeh Amirtaimouri, and Mehdi Ajalli Gheshlajoughi. "The New Method for Ranking of Corporations Based on "EFQM"." International Journal of Economy, Management and Social Sciences 2, no. 6 (2013): 448-454.
 • Safari, Hossein, Ehsan Khanmohammadi, Alireza Hafezamini, and Saiedeh Sadat Ahangari. "A New Technique for Multi Criteria Decision Making Based on Modified Similarity Method." Middle- East Journal of Scientific Research 14, no. 5 (2013): 712-719.
 • Safari, Hossein, Abdol Hossein Jafarzadeh, Mohsen Moradi-Moghadam, and Meysam Molavi. "A New Decision Model Based on the Common Set of Weights DEA and Liner Goal Programming." Report and Opinion 5, no. 5 (2013): 54-61.
 • Safari, Hossein, Mohsen Moradi-Moghadam, Mohammad Hosein Soleimani- Sarvestani, and Mohammad Reza Fathi. "Assessing Process Maturity by EFQM and Maturity Models and Ranking by Similarity- Based Approach." Journal of Applied Sciences Research 9, no. 3 (2013): 1875-1883.
 • Safari, Hossein, Abdol Hossein Jafarzadeh, Mohsen Moradi-Moghadam, and Mohammad Hosein Soleimani- Sarvestani. "A New Goal Programming Approach to Data Envelopment Analysis." Researcher 5, no. 6 (2013): 65-71.
 • Karimi, Amir, Hossein Safari, Seyed Hamid Hashemi, and Payam Kalantar. "A study of the Baldrige Award framework using the applicant scoring data." Total Quality Management and Business Excellence 25, no. 5-6 (2013): 461-477.
 • Safari, Hossein, Faraji Zahra, and Majidian Setareh. "Identifying and evaluating enterprise architecture risks using FMEA and fuzzy VIKOR." JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING 26, no. 142 (2014): 1-12.
 • Safari, Hossein, Alireza Naderi, Mojtaba Mohammadkhani, and Nahid Zamani. "Developing and analyzing the customer pyramid via data envelopment analysis." Asian Journal of Research in marketing 3, no. 1 (2014): 149 - 162.
 • Safari, Hossein, Virgilio Cruz-Machado, Amin Zadeh Sarraf, and Meysam Maleki. "MULTIDIMENSIONAL PERSONNEL SELECTION THROUGH COMBINATION OF TOPSIS AND HUNGARY ASSIGNMENT ALGORITHM." Management and Production Engineering Review 5, no. 1 (2014): 42-50.
 • Safari, Hossein, and Mahdi Ajalli. "A Fuzzy TOPSIS Approach for Ranking of Supplier: A Case Study of ABZARSAZI Company." Social and Basic Sciences Research Review 2, no. 10 (2014): 429-444.
 • Safari, Hossein, Mansour Soufi, and Ermia Aghasi. "SELECT A HYPERMARKET LOCATION BASED ON FUZZY MULTI CRITERIA DECISION MAKING (F-MCDM) TECHNIQUES (HYBRID OF F-DELPHI, F-AHP, F-LLSM and F-PROMETHEE)." kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review 4, no. 1 (2014): 95 - 76.
 • Razavi, Seyed mostafa, آذر عادل , Hossein Safari, and Saeed jafari Titkanloo. "Designing a Cleaner Production Excellence Model with the Application of Interpretive Structural Modeling." applied mathematics in engineering management and technology 2, no. 4 (2014): 7-18.
 • Dehghan Manshadi, Elham, Mohammad Reza Mehregan, and Hossein Safari. "Supplier Classification Using UTADIS Method Based on Performance Criteria." International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 5, no. 2 (2015): 31-45.
 • Safari, Hossein, and Mansour soufi. "PRIORITIZE BARRIERS OF E-FACTORIES IN IRAN'S INDUSTRIES WITH HYBRID MULTI CRITERIA DECISION MAKING (MCDM) TECHNIQUES; (AHP-LLSM)." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 5, no. 1 (2015): 1703-1717.
 • Sadat, Mir Mahmoud, Hossein Safari, Hesam Nazari, and Ali Asghar Sadabadi. "Application of Judo Strategy in BSC Model to Develop Strategies in the Strategic Management Process." International Journal of Economy, Management and Social Sciences 4, no. 2 (2015): 175-181.
 • Safari, Hossein, and Mansour Soufi. "Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences." Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 5, no. 1 (2015): 1703-1717.
 • Jafar nezhad chaghoushi, Ahmad, Hossein Safari, and Ermia Aghasi. "An Integration between Fuzzy PROMETHEE and Fuzzy Linear Program for Supplier Selection Problem: Case Study." Advances in industrial engineering and management 4, no. 1 (2015): 88 - 79.
 • Asgharizadeh, Ezzatollah, Hossein Safari, and Mehdi Ajali. "Identification and Ranking the Implementation Barriers of TPM Using Fuzzy AHP: A Case Study of Gas Industry in Iran." international journal of management accounting and economics 2, no. 12 (2015): 1419 - 1403.
 • قاسمی، روح اله، علی محقر، حسین صفری و محمدرضا اکبری جوکار . "اولویت بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در بخش بهداشت و درمان ایران: محرکی برای توسعه پایدار." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 8، 1 (1395): 176 - 155.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Mohaghar, Ali, Hossein Safari, Rohollah Ghasemi , Behzad Abdullahi , and Mohammad Hasan Maleki . "Canonical Correlation Analysis between Supply Chain Relationship Quality and Supply Chain Performance: A Case Study in the Iranian Automotive Industry." International Bulletin of Business Administration 10, no. --- (2011): 122-134.
 • Razavi, Seyed mostafa, Hossein Safari , Hossein Safari, and Kobra khoram . "Relationships among Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Perceived Value : Evidence from Iran's Software Industry." Journal of Management and Strategy 3, no. 3 (2012): -.
 • Jafar nezhad chaghoushi, Ahmad, Hossein Safari, and Mohammad Reza Fathi . "Integration of Fuzzy AHP and Fuzzy GTMA for Location Selection of Gas Pressure Reducing Stations : A Case Study." journal of management research 4, no. 3 (2012): 169-152.
 • Safari, Hossein, Alireza Faghih, and Mohammad Reza Fathi. "Integration of graph theory and matrix approach with fuzzy AHP for equipment selection." Journal of Industrial Engineering and Management 6, no. 2 (2013): 477-494.
 • Safari, Hossein, and Elham Ebrahimi. "Using Modified Similarity Multiple Criteria Decision Making technique to rank countries in terms of Human Development Index." Journal of Industrial Engineering and Management 7, no. 1 (2014): 254-275.
 • Safari, Hossein, and Mansour Soufi. "A Game Theory Approach for Solving the Knowledge Sharing Problem in Supply Chain." International Journal of Applied Operational Research 4, no. 3 (2014): 24 - 13.
 • Sadat, Mir Mahmoud, Hossein Safari, Ali Asghar Sadabadi, and Ehsan Khanmohammadi. "An application of logarithmic fuzzy preference programming-based AHP and FRS techniques to develop and prioritize strategic objectives." Iranian Journal of Management Studies 9, no. 1 (2016): 174 - 149.
 • Afshar-Bakeshloo, Mohammad, Ali Mehrabi, Hossein Safari, Meysam Maleki, and fariborz Jolai. "A green vehicle routing problem with customer satisfaction criteria." Journal of Industrial Engineering International 12, no. 4 (2016): 529-544.
 • Bahrami, Farzad, Hossein Safari, Reza Tavakkoli-Moghaddam, and mohammad modaress yazdi. "On modeling door-to-door parcel delivery services in Iran." Iranian Journal of Management Studies 9, no. 4 (2017): 906 - 883.
 • مهرگان ، محمدرضا، حسین صفری و فریدون قاسم زاده . "به کارگیری تکنیک دلتا با رویکرد فازی جهت شناسایی موقعیت راهبردی بنگاه ها مطالعه موردی شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی." دانش مدیریت 15، 57 (1381): -.
 • صفری، حسین، عباس ابراهیمی و علی جمالی . "بکارگیری مدل کارت امتیازی متوازن بر مبنای تکنیک TOPSIS جهت تحلیل عملکرد شرکتهای واگذار شده توسط بانک صنعت و معدن." دانشور رفتار 18، 44 (1387): 61-78.
 • صفری، حسین، خسرو آریان فر و عباس ابراهیمی. "عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر." تعاون و کشاورزی 20، 212 (1388): 33-51.
 • صفری، حسین. "طراحی مدلی برای شناسایی عوامل نرم سازمانی - مطالعه موردی شرکت نفت ایران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 5، 17 (1389): 40-20.
 • مهرگان ، محمدرضا، حسین صفری و عزت‌الله اصغری زاده . "اندازهگیری توان رقابتی پتروشیمی متانول با استفاده از سیستم فازی." مدیریت بازرگانی 2، 1 (1389): 165-184.
 • ، مهدی اجلی، حسین صفری و علی مدقالچی . "بررسی نتایج اجرای طرح آموزش ایمنی در سطح مدارس کشور ( مطالعه موردی : دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر زنجان )." فصلنامه تعلیم و تربیت 102، 102 (1389): 43-23.
 • مهرگان ، محمدرضا، عزت اله اصغری زاده و حسین صفری. "شناسایی رویکرد شرکت صنایع پتروشیمی ایران در حوزه توان رقابتی با استفاده از روش ترکیبی مدلسازی معادلات ساختاریافته و منطق مقایسات روجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی." دانشور رفتار 2، 47 (1389): 225-240.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، حسین صفری، فرشید حسینی طولی و مهدی اجلی قشلاجوقی . "اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده از مدلسازی شبکه های بیزین." پژوهشنامه بازرگانی 65، 65 (1391): 1-25.
 • صفری، حسین، محمد هادی خلوصی و سمیه خلوصی. "ارزیابی و انتخاب پروژه های توسعه ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیتسمهای خاکستری، تئوری مجموعه های مبهم و برنامه ریزی آرمانی صفر و یک." مدیریت فردا 11، 31 (1391): 83-100.
 • صفری، حسین، سیدمصطفی رضوی و محمد هادی علی احمدی. "اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) وترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی: شرکت نفت سپاهان)." مدیریت فردا 12، 34 (1392): 71-87.
 • میرزایی رابر، فاطمه، رضا زعفریان و حسین صفری. "مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه‌های بیزین در صنعت بیمه." چشم انداز مدیریت بازرگانی بهار 1392، 13 (1392): 61-78.
 • میرزایی رابر، فاطمه، رضا زعفریان و حسین صفری. "مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه‌های بیزین در صنعت بیمه." چشم انداز مدیریت بازرگانی ---، 13 (1392): 61-78.
 • مهرگان ، محمدرضا، طهمورث حسنقلی پوریاسوری ، محمد مدرس یزدی، حسین صفری و محمود دهقان نیری. "تحلیل چند معیاره رضایت: به کارگیری و موارد ضعف MUSA در عمل (مطالعه صنعت بانکداری)." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 5، 1 (1392): 139-162.
 • فرزندی، عباسعلی، حسین صفری و اله بخش روشن روان. "بررسی تواناییهای مدیریتی و ویژگیهای فردی موردنیاز مدیران فرهنگی (مطالعه موردی شهید آیت الله محلاتی (ره))." مدیریت در دانشگاه اسلامی 2، 1 (1392): 21-46.
 • صفری، حسین و احسان خان محمدی. "ترسیم نقشه استراتژی با در نظر گرفتن نوع نگرش و میزان اطمینان تصمیم گیرندگان با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی." مدیریت فردا 12، 37 (1392): 35-52.
 • صفری، حسین و محمدرضا فتحی. "تدوین و اولویت بندی راهبرد های مدیریت منابع انسانی با استفاده از تکنیک های SWOT،ANP وAHP." پژوهش های مدیریت منابع انسانی(دانشگاه امام حسین ع)) 6، 1 (1393): 1-22.
 • حیدری، علی، حسین صفری و فاطمه نریمانی. "---شناسایی و اولویت بندی شاخصهای موثر در مکانیابی بنادر خشک به منظور ارتقای عملکرد رقابتی خدمات بندری با استفاده از روش DEMATEL-ANP." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 6، 1 (1393): 54 - 35.
 • صفری، حسین و سیده فاطمه سعیدی قلعه سری. "ارزیابی کارایی شبکه فروش یک شرکت بیمه در حوزه بیمه های مسئولیت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها." فصلنامه مطالعات بیمه 1، 1 (1393): 115 - 138.
 • مدرس یزدی، محمد، حسین صفری و بهنام اژدری. "نگاشت ادراکی روابط علی میان فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین، توانمندسازها و عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد فازی." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 6، 3 (1393): 615-634.
 • حیدری، علی، حسین صفری و احسان خان محمدی. "تدوین و اولویت بندی اهداف استراتژی با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی و مدل همسانی فازی و ترسیم فازی و ترسیم نقشه استراتژی." مدیریت بازرگانی 6، 3 (1393): 600 - 575.
 • مدرس یزدی، محمد، حسین صفری و بهنام اژدری. "---- نگاشت ادراکی روابط علی میان فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین، توانمندسازها عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد فازی." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 6، 3 (1393): 634 - 615.
 • صفری، حسین و احسان خان محمدی. "تدوین والویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی و مدل همسانی فازی و ترسیم نقشه استراتژیک." مدیریت بازرگانی 6، 3 (1393): 575-600.
 • جعفرزاده، عبدالحسین، حسین صفری و محمدرضا مهرگان . "ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست با در نظر گرفتن محدودیت های وزنی." مدیریت فردا 13، 41 (1393): 144 - 131.
 • جعفرنژادچقوشی ، احمد، حسین صفری، آذر عادل و سید عباس ابراهیمی. "مدیریت سفارش های زنجیره تأمین با تکیه بر رویکرد هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آنها." پژوهشهای مدیریت در ایران 18، 4 (1393): 42 - 23.
 • عابدی، بابک، ناصر عسگری، حسین صفری، احمد َاسدزاده و افشین رهنما. "نقش عوامل فردی و محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی." مدیریت بازرگانی 7، 1 (1394): 144 - 127.
 • صفری، حسین و علیرضا فقیه. "حل مسائل زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP) با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری اصلاح شده (DICA)." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 7، 2 (1394): 1- 15.
 • جعفرنژادچقوشی ، احمد، حسین صفری و مریم محسنی. "تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم های مدیریت زنجیره تأمین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری." فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 18، 18 (1394): 31 - 9.
 • اجلی، مهدی و حسین صفری. "ارزیابی و اولویت بندی موانع بکارگیری موفق تولید ناب (LM) با مدل دیمتل فازی- مورد مطالعه: صنعت گاز." فصلنامه مهندسی تصمیم (دانشگاه خوارزمی) 1، 3 (1394): 183 - 147.
 • اجلی، مهدی و حسین صفری. "اولویت بندی موانع بکارگیری موفق تولید ناب (LM) با مدل دیمتل فازی - مورد مطالعه: صنعت گاز." فصلنامه مهندسی تصمیم (دانشگاه خوارزمی) 1، 3 (1394): 147-183.
 • جعفرنژادچقوشی ، احمد، حسین صفری، آذر عادل و سید عباس ابراهیمی. "مدیریت بهینه سفارشهای زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت، بهینه سازی استوار و شبیه سازی دینامیکی." مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن 2، 45 (1394): 36 - 19.
 • صادقی مقدم، محمد رضا، حسین صفری و مجتبی احمدی نوذری. "اندازه‌گیری پایداری زنجیره تامین خدمات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چند مرحله‌ای/چند بخشی (مورد مطالعه: بانک پارسیان)." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 7، 3 (1394): 562 - 533.
 • مهرگان ، محمدرضا، حسین صفری و عبدالحسین جعفرزاده. "ارزیابی شرکت سهامی بیمة ایران با استفاده از نسبت های مالی و مدلسازی ریاضی." تحقیقات مالی 17، 2 (1394): 414 - 393.
 • علی احمدی، محمد هادی، سیدمصطفی رضوی و حسین صفری. "الگوی ترسیم نقشه راهبرد و هدایت راهبرد ها." مطالعات مدیریت راهبردی 23، 23 (1394): 136 - 113.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، حسین صفری و عباس ابراهیمی. "ارائه چارچوبی برای شناسایی ریسک های راهبرد در شرکت های هولدینگ سرمایه گذاری." مدیریت بازرگانی 8، 1 (1395): 89.
 • کرباسیان، سعید، سیدمصطفی رضوی و حسین صفری. "مکان یابی و تعیین ظزفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته." پژوهشنامه بازرگانی بهار 95، 78 (1395): 1-27.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، حسین صفری و عباس ابراهیمی. "چارچوبی برای شناسایی ریسکهای راهبرد در شرکتهای هولدینگ سرمایه گذاری." مدیریت بازرگانی 8، 1 (1395): 89-116.
 • صفری، حسین، مهدی اجلی و ایمن قاسمیان صاحبی. "تعیین جایگاه موقعیت استراتژیک یک موسسه آموزشی در منحنی عمر سازمانی با رویکرد فازی - مطالعه موردی دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس." پژوهش های نوین در تصمیم گیری 1، 2 (1395): 117-138.
 • صفری، حسین و امیر َالداغی. "ارائه مدلی جهت ارزش گذاری نوآوری های حوزه زیست فناوری بر پایه رتبه بندی اختراعات ثبت شده." فصلنامه سیاست علم و فناوری 8، 2 (1395): 63-78.
 • اجلی، مهدی ، عزت اله اصغری زاده و حسین صفری. "ارائه چارچوبی یکپارچه برای بهبود عملکرد صنعت گاز مبتنی بر سیستم های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و مدیریت زنجیره تأمین (SCM)." مدیریت زنجیره تامین 18، 52 (1395): 44 - 30.
 • محقر، علی ، حسین صفری، علیرضا امیرتیموری و منصور صوفی. "مدل جدید تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با ساختار شبکه ای موازی." مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن 13، 3 (1395): 9-26.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، حسین صفری، عباسعلی حاج کریمی و مریم حسان. "طراحی مدل راهبردی ممیزی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران." مطالعات مدیریت راهبردی 95، 27 (1395): 19 - 40.
 • صفری، حسین، میرمحمود سادات و علی اصغر سعدآبادی. "تدوین استراتژیهای رقابتی با استفاده ترکیبی استراتژی جودویی و استراتژی اقیانوس آبی در چارچوب کارت امتیازی متوازن." مدیریت بازرگانی 8، 3 (1395): 636 - 607.
 • صفری، حسین، محمد رضا صادقی مقدم و علی عبادی ضیایی. "مدلسازی علی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعه تعاون." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 8، 3 (1395): 446 - 423.
 • اجلی، مهدی ، عزت اله اصغری زاده ، حسین صفری و ایمن قاسمیان صاحبی. "تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره تأمین (SCQM) صنعت گاز با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری فازی (FISM) و تحلیل مسیر." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 15، 46 (1395): 55 - 27.
 • صفری، حسین، عالیه کاظمی و احمد مهرپورلايقي. "ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 1، 1 (1396): 11.
 • صفری، حسین، احمد جعفرنژادچقوشی ، احمد علی یزدان پناه و علی بیاتی. "رابطه مدیر پروژه شایسته و عملکرد پروژه ها: شایستگی مدیریت ریسک، مهم اما مغفول." فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 1، 1 (1396): 11.

همایش‌های بین المللی

 • Jafar nezhad chaghoushi, Ahmad, and Hossein Safari. "STRATEGY FORMULATION IN THE E-SUPPLY CHAINMANAGEMENT." international Conference Information systems logistics and supply chain, Lyon, May 15-17, 2006 .
 • Safari, Hossein, , , , and . "Building Material Supply Systems Based on Internet (The Review of the Irans Status and Proposing a New System." World Academy of Science Engineering and Technology, Venice, November 24-25, 2010 .
 • , , and Hossein Safari. "An Intelligent Approach for Negotiating between Chains in Supply Chain Management Systems." the 6th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2011,, March 7-9, 2011 .
 • Safari, Hossein, , , and . "Presenting a Framework for Managing the Life Cycle of Information Technology and Communication Projects." International Conference of Tourism Economic and Management, Tehran, May 4-5, 2011 .
 • , , Hossein Safari, , and . "Effects of Protfolio Management on Information Technology Projects." International Conference of Tourism Economic and Management, Tehran, May 4-5, 2011 .
 • Safari, Hossein, and Fatemeh Mirzaei Rabor. "Ranking through Technique of Order Preference by Similarity to Ideal Vector (TOPSIV)." 26th European Conference on Operational Research, Rome, June 1-4, 2013 .
 • Safari, Hossein, and Fatemeh Mirzaei Rabor. "Ranking of strategies in a strategy map based on Logarithmic Fuzzy Preference Programming." the 20th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS), Barcelona, July 13-18, 2014 .
 • Safari, Hossein, Mohammad Aghighi, Fatemeh Mirzaei Rabor, and Virgilio Antonio Cruz-Machado. "A New Approach to Job Evaluation Through Fuzzy SIR." The Eighth International Conference on Management Science and Engineering Management, Lisbon, July 25-27, 2014 .
 • Safari, Hossein, Virgilio Antonio Cruz-Machado, Alireza Faghih, Mohsen Heidari, and Fatemeh Mirzaei Rabor. "Assessment Employee Empowerment through Combination of FAHP and VIKOR Methods." The Eighth International Conference on Management Science and Engineering Management, Lisbon, July 25-27, 2014 .
 • Asgharizadeh, Ezzatollah, Hossein Safari, and Mehdi Ajali. "A Fuzzy AHP for Identification and Ranking the Implementation Obstacles of TPM (Case Study: Gas Industry of Iran)." International Conference on Modern Research in Management & Industrial Engineering, Tehran, November 30-30, 2015 .
 • Safari, Hossein, Virgilio Cruz Machado, Mojtaba Mohammadnejhad Shorkaei, and Fatemeh Mirzaeirabor. "Innovative Leaders Competencies in Excellent Organizations." The 7th International Conference on Systematic Innovation, Lisbon, July 19-22, 2016 .
 • Safari, Hossein. "Towards Open Innovation in Excellent Organizations." The 7th International Conference on Systematic Innovation, Lisbon, July 19-22, 2016 .
 • Safari, Hossein, Mohamad Reza Sadeghi Moghadam, Mahsa Soltani Neshan, and Mohsen Moradi Moghaddam. "Beyond to texts of Innovation Management by using science metrics and text mining tools." The 7th International Conference on Systematic Innovation, Lisbon, July 19-22, 2016 .
 • صفری، حسین، فرشید حسینی و علی آذری . "مدلی برای رتبه بندی شرکتهای بر مبنای مدل تعالی EFQM." کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، آذر 20-21، 1384.
 • حسینی ، سیدمحمود، حسین صفری، فرشید حسینی، علی آذری و عباس ابراهیمی. "بررسی و مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی در دوره قبل و بعد از واگذاری مطالعه موردی شرکتهای تحت پوشش بانک صنعت و معدن." کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 29-1، 1384.
 • صفری، حسین. "معرفی ساختار و اجزای سیستمهای حمل ونقل هوشمند." کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، اسفند 1-2، 1384.
 • صفری، حسین، عباس ابراهیمی و فاطمه میرزایی رابر. "شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی شرکت پایانه های نفتی ایران با استفاده از تکنیکهای مدلسازی معادلات ساختار یافته و شبکه های بیزین." هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 26-30، 1388.
 • اجلی قشلاجوقی، مهدی ، حسین صفری، سامان عبدود و پیمان سرایلی. "تاثیرات سیستمهای ES بر عملکرد سازمان: مطالعه پیاده سازی سیستم های سازمانی ERP SCM CRM." هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 28-30، 1388.

همایش‌های داخلی

 • , , , and Hossein Safari. "IMPROVING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT USING GRID." 5th International conference on E-Commerce in Developing Countries: with focus on Export (ECDC 2010, Kish Island, October 30-1, 2010 .
 • مهرگان ، محمدرضا و حسین صفری. "تحلیل پوششی داده ها: تکنیکی نوین در ارزیابی عملکرد." همایش ملی ارزیابی عملکرد، تهران، مهر 10-12، 1381.
 • سیدجوادین ، سیدرضا، فرشید حسینی طولی و حسین صفری. "ضرورت مشتری گرایی در دستگاههای دولتی." نخستین همایش علمی-کاربردی تحول اداری و توسعه استان مازندران، تهران، مهر 1-2، 1383.
 • جعفرنژادچقوشی ، احمد و حسین صفری. "تدوین استراتژی درمدیریت زنجیره تامین الکترونیکی." کنفرانس ملی لجستیک وزنجیره تامین، تهران، بهمن 27-28، 1383.
 • سیدجوادین، رضا، عباس ابراهیمی و حسین صفری. "استخراج شاخصهای کلیدی مزیت رقابتی در بین بانکهای ایرانی : رویکرد ترکیبی." چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، ارديبهشت 1-1، 1387.
 • صفری، حسین. "نخستین همایش تخصصی آموزشی مدیران پروژه های فناوری اطلاعات ITPM." نخستین همایش تخصصی آموزشی مدیران پروژه های فناوری اطلاعات، تهران، خرداد 26-27، 1387.
 • صفری، حسین. "نقطه شروع بکارگیری معماری سرویس گرا در سازمانها معیارهای انتخاب پروژه ها برای استفاده از SOA." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها، تهران، مرداد 22-23، 1387.
 • صفری، حسین. "کاربرد فناوری RFID در بانکداری الکترونیک." همایش ملی نوآوری در خدمات بانکی، تهران، دي 29-29، 1387.
 • میرزایی سروکلائی، رحمت، نغمه الوندی و حسین صفری. "اثر بکارگیری RFID در افزایش بهره وری فرآیندهای زنجیره تأمین (مطالعه موردی زنجیره تأمین خودرو." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، اسفند 7-7، 1387.
 • زمانی، ناهید و حسین صفری. "بررسی راهکار 3PLs و نقش فناوری RFID در لجستیک معکوس." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، اسفند 7-7، 1387.
 • صفری، حسین، نقی کریمی، مهدی اجلی قشلاجوقی و سیدرحیم صفوی میرحله . "برنامه ریزی خطی فازی با استفاده از متد جریمه." دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، بابلسر، خرداد 30-1، 1388.
 • صفری، حسین و عباس ابراهیمی. "استخراج شاخصهای کلیدی تعهد سازمانی کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران." چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: سیاست ها و بهترین تجربه ها، تهران، دي 27-28، 1388.
 • صفری، حسین. "نقش پورتالهای بین بنگاهی در مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی." ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، اسفند 4-5، 1388.
 • محمدی، جواد، حسین صفری و ابراهیم مبرا. "ارزیابی تیم های درون سازمانی با استفاده از سیستم فازی." دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، تهران، تير 22-24، 1389.
 • صفری، حسین، رضا جلالی و فرزانه خسروانی. "موازنه خط مونتاژ فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک." اولین همایش ملی مدیریت، شیراز، آبان 19-20، 1389.
 • صفری، حسین و مهدی اجلی قشلاجوقی. "ارزیابی ابزارهای مدیریت دانش با استفاده از AHP." کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت گردشگری، تهران، ارديبهشت 14-15، 1390.
 • صفری، حسین و سهیلا اعتضادی. "ارائه مدلی جامع جهت ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره تأمین." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، شهريور 22-23، 1392.
 • صفری، حسین. "بهره گیری از استراتژیهای ترکیبی جودو، اقیانوس آبی و BSC." دهمین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آبان 15-16، 1392.
 • پاسلارزاده، صنم، عزت اله اصغری زاده و حسین صفری. "ارزیابی عملکرد استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان براساس رویکرد ترکیبی BSC و EFQM." بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آذر 17-22، 1392.
 • قاسمی، احمدرضا، عزت اله اصغری زاده ، حسین صفری و محمدتقی جعفرزاده. "ارزیابی سطح بلوغ H3SE در شرکت‌های پتروشیمی ایران." یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، آذر 28-28، 1392.
 • صفری، حسین، محمد هادی علی احمدی و عبدالحسین جعفرزاده. "ارزیابی و تحلیل ارزش نسبی مشتریان با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده ها." اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، خرداد 31-31، 1393.
 • صفری، حسین، روح اله قاسمی و بهاره ماه بانویی. "تحلیل رقابت پذیری جهانی ایران با استفاده از رویکرد ماتریس اهمیت - عملکرد." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتزیک، تهران، آذر 4-5، 1393.
 • حسنقلی پوریاسوری ، طهمورث ، حسین صفری و چنور سجادی. "برنامه ریزی استراتژیک بنیاد ملی نخبگان با استفاده از کارت امتیازی متوازن." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، توسعه و تعالی کسب و کار، تهران، آذر 26-26، 1393.
 • سجادی، چنور، طهمورث حسنقلی پوریاسوری و حسین صفری. "برنامه ریزی استراتژیک بنیاد ملی نخبگان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC)." کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار مدیریت و اقتصاد، تهران، آذر 26-26، 1393.
 • صفری، حسین، حکیمه نصیری، حمید برازنده و میرسید محمد محسن امامت. "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت کسب‌وکارهای گردشگری در جذب گردشگر ورودی با استفاده از روش AHP (مورد مطالعه: آژانس‌‌های مسافرتی تهران)." مدیریت خدمات، تهران، بهمن 7-8، 1393.
 • رجبانی، ندا، حسین صفری و صابر خلیلی اسبویی. "مدیریت استراتژیک ارزش ادراک شده برند." اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع،، اسفند 19-19، 1393.
 • صفری، حسین و ارمیا آقاسی. "شناسایی ، ارزیابی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر فرایند اثربخشی تبلیغات محیطی با استفاده از روش FVIKOR با ارائه مدل پیشنهادی (مطالعه موردی: سازه های تبلیغاتی متحرک هوشمند)." اولین کنفرانس مدیریت تبلیغات، تهران، خرداد 19-19، 1394.
 • صفری، حسین و مریم سادات فاقعی. "معرفی رویکرد مالتی گراندد تئوری." کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، تهران، دي 16-16، 1394.
 • اجلی، مهدی ، عزت اله اصغری زاده ، حسین صفری و روح الله سلحشوری. "کنترل کیفیت آماری (SPC) در SME ها." دومین همایش بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران، دي 15-16، 1394.
 • هاشمی پطرودی، سید حمید و حسین صفری. "مطالعه ای بر مدل مالکوم بالدریج با استفاده از تحلیل پوششی داده های چند معیاره و رگرسیون چندگانه." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، بابلسر، فروردين 30-31، 1396.
 • صفری، حسین و احسان خان محمدی. "اولویت بندی اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن با استفاده از رویکرد کمی SWOT و تاپسیس فازی." کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، تهران، خرداد 22-22، 1396.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی تاثیر کیفیت خدمات اسکای گیفت بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان کثیر السفر شرکت هواپیمایی ج.ا.ا (هما)، آذین ساکی پور، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1389/11/26
 • ارزیابی عملکرد والویت بندی گروه های آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با رویکرد تاپسیس گروهی و تجزیه و تحلیل تفاضلی، مرضیه عارفان، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1390/06/30
 • ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در شرکت صباح تولیدکننده محصولات لبنی، حسین عباسی داشبلاغ، کاربردی، گروه MBA، 1390/06/30
 • ارزیابی سطح بلوغ فرآیندهای کلیدی شرکت مهندسی قدس نیرو، محسن مرادی مقدم، کاربردی، مدیریت صنعتی، 1390/11/30
 • ارزیابی و انتخاب پروژ های توسعه ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیستم های خاکستری تئوری مجموعه های مبهم و برنامه ریزی آرمانی صفر و یک، محمدهادی خلوصی، کاربردی، مدیریت صنعتی، 1390/11/30
 • اندازه گیری کارایی شبکه فروش بیمه ایران در حوزه های بیمه های مسئولیت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، سیده فاطمه شریفی قلعه‌سری، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1390/11/30
 • ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی بانک مسکن شهر تهران بر اساس مدل EFQM، طاهره شریفی، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1390/12/01
 • بررسی تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد محیطیف اقتصادی و عملیاتی در زنجیره تامین شرکت سایپا با استفاده از تکنیک های، نیلوفر اسفندی، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1391/11/29
 • تدوین استراتژی های بازاریابی برای منطقه آزاد ارس با استفاده از تکنیک AHP، فرشاد جنوی، کاربردی، پردیس ارس، 1391/12/26
 • ترکیب تکنیک های خطی و برای ارزیابی تامین کنندگان شرکت گز سکه اصفهان، مجتبی کاشف، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1392/06/03
 • تدوین و اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی (FLLSM) و تکنیک مشابهت فازی، احسان خان محمدی، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1392/06/18
 • ارزیابی کارایی شعب شرکت بیمه ایران و رتبه بندی آنها براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها پوسته آزاد قابل دسترس و شاخص مالم کوئیست با در نظر گرفتن محدودیت های وزنی، عبدالحسین جعفرزاده، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1392/06/30
 • ارزیابی کارایی نمایندگی های شرکت بیمه ایران و رتبه بندی آنها بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها با محدودیت وزنی (AR-DEA) بر اساس برنامه ریزی آرمانی (GP)، احمد جوادی پور، کاربردی، پردیس ارس، 1392/06/31
 • بررسی و سنجش کیفیت خدمات در بانک قوامین و ارتباط آن با ایجاد تصویر زهنی مشتریان با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی، محمد حیدری ساری، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1392/06/31
 • ارزیابی بلوغ فرآیندهای زنجیره تامین با رویکرد ترکیبی مبتنی بر تکنیک (مطالعه موردی: شرکت های کاله، هراز و دوکا)، سهیلا اعتضادی، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1392/11/15
 • تدوین و اولویت بندی استراتژی های شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران با استفاده از مدل بی اس سی و تاپسیس، امیر حسین بیگ زاده، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1392/11/25
 • ارزیابی کیفی ماسه های سیلیسی فرآوری شده در صنایع ریخته گری به روش تاپسیس فازی: شرکت معدنسازان نسوز، غلامحسین باغبان، کاربردی، پردیس بین المللی ارس، 1393/03/29
 • بررسی رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی:شرکت های تولیدی شهرک صنعتی نورآباد ممسنی)، سید امید اکبری چم بلبل، کاربردی، پردیس بین المللی ارس، 1393/06/20
 • تدوین استراتژی محصول مبتنی بر مدل¬های استراتژیک ترکیبی با استفاده از روش LFPP و تکنیک سیستم نسبی فازی مورد مطالعه: گروه کاشی و سرامیک پاسارگاد، میرمحمود سادات، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/09/29
 • بررسی عوامل موثر براستقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) درصنایع خودرو سازی مورد مطالعه شرکت ارس خودرو دیزل ( آمیکو )، یوسف فردوسی نیا، کاربردی، پردیس بین المللی ارس، 1393/11/08
 • طبقه بندی فعالیتهای مراکزجانبی موزه های تاریخی براساس اندازه گیری وسنجش وضعیت معیارها درجذب بازدیدکنندگان، زهرا طالبی، کاربردی، گروه مدیریت بازرگانی، 1394/06/18
 • اولویت بندی استراتژیهای بازاریابی شرکت آمیکو با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، حمیده خدادای، کاربردی، پردیس ارس، 1394/06/24
 • شناسایی و اولویت بندی موانع عضه مستقیم برق به متقاضیان عمده کشور (قرارداد دوجانبه)، اباذر صالحی سیچانی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/06/26
 • ارزیابی ریسک تصمیمات استراتژیک مرتبط با پروژه های توسعه محصول جدید با استفاده از روش FMECAو تکنیک مارمیر، مرضیه ارجمند، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1394/06/28
 • مدلسازی علی روابط مابین معیارهای مدل تعالی سازمانی در بانک توسعه سازمان، علی عبادی ضیائی، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1394/06/29
 • ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از مدل ترکیبی، احمد مهرپورلایقی، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1394/06/31
 • بررسی و ارزیابی مدیریت جریان مالی در زنجیره تأمین و شناسایی بهترین نهاد مالی با استفاده از تکنیک Fuzzy GTMA (مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی ایران، امیر سعیدی کلجاهی، کاربردی، پردیس ارس، 1394/07/15
 • مدیریت ریسک استراتژی با استفاده از مورد مطالعاتی: شرکت های تولید کننده فرش ماشینی شهرستان کاشان، عارفه اربابی، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1394/11/07
 • بررسی اثر استراتژی چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت ول سرویسز ایران، علی کاید عباسی، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1394/11/27
 • ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بشردوستانه با الگوبرداری از مدل های ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه : چند زلزله فاجعه بار اخیر کشور)، رضا بارانی بیرانوند، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1394/11/27
 • شناسایی و اولویت بندی تأمین کنندگان مواد اولیه صنایع شوینده، فرهاد محمد، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1394/11/29
 • مدل‏سازی ریاضی فازی چندهدفه مکان‏یابی و مسیریابی هاب در یک محیط رقابتی، فرزاد بهرامی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395/06/27

مشاوره پایان نامه

 • رویکرد قرآن و نهج البلاغه به مقوله تصمیم گیری موثر و سازنده، اعظم امیرتیموری، کاربردی، دانشگاه الزهرا، 1391/12/26
 • ارایه مدل تعالی عملکرد H3SE در صنعت پتروشیمی، احمد رضا قاسمی، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1392/06/12
 • بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر خرید سبز (مطالعه موردی: خودرو ایران)، محمود فتح اللهی، کاربردی، پردیس ارس، 1392/06/30
 • ارزیابی سیستم نت پیشگیرانه برای دستگاه های حفاری چاه های نفت و گاز، مهشید فتحی، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1392/06/30
 • بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر خرید سبز (مطالعه موردی: خودرو ایران)، محمود فتح اللهی، کاربردی، پردیس ارس، 1392/06/30
 • رتبه بندی شرکتهای تولیدی شرکت ملی نفت ایران بر اساس مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها با استفاده از تکنیک MAUT، بهروز عباسی، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1392/12/06
 • ارزیابی واحد منابع انسانی بانک ملی ایران بر اساس مدل تعالی منابع انسانی، مرضیه شاهپری، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1392/12/10
 • شناسایی سبد تبلیغات رسانه ای اثربخش برای تبلیغات شرکتهای اپراتور تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل)، سپیده ایرانی، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1392/12/13
 • طراحی مدل تولید پاک تر مبتنی برمفهوم تعالی سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی، سعید جعفری تیتکانلو، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/03/20
 • اولویت بندی راهکارهای کاهش تأثیر موانع مدیریت استعداد با استفاده از ترکیب روشهای PROMETHEE و VIKOR در بانک رفاه ایران، بهنام عابدین، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/05/19
 • ارائه مدل شناسایی ریسکهای استراتژی سازمان، عباس ابراهیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/06/15
 • ارزیابی اثربخشی جوایز کیفیت ایران بر عملکرد مالی شرکتها، الهام رازقندی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/06/18
 • تعیین ارتباط بین شفافیت اطلاعات مالی با بهبود عملکرد مدیران در شرکت گاز استان بوشهر، کامران ترازوئی، کاربردی، پردیس بین المللی ارس، 1393/06/20
 • طراحی سیستم تصمیم گیری ترکیبی جهت مدیریت بهینه سفارشات زنجیره تأمین مبتنی بر رویکرد بهینه سازی استوار و شبیه سازی دینامیکی، سید عباس ابراهیمی، کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393/09/11
 • ارائه چارچوب یکپارچه جهت طراحی محصولات مدولار مورد کاوی شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران، مهدی بهرامیان، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1394/06/31
 • تدوین استراتژی تولید و عملیات شرکت صنایع چوب کیش با ترکیب ماتریس SWOT و تحلیل شبکه ANP، صابر منصوری، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1394/06/31
 • ارزیابی عملکرد شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا جهت سنجش تحقق استراتژی های شرکت با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)، مصطفی رمضانیان، کاربردی، دانشگاه تهران، پردیس البرز، 1394/11/25
 • ارائه مدل ریاضی به منظور برنامه ریزی سرمایه گذاری ساخت ساختمان در فاز طراحی برای شهر کرمان، امیرحسین روشنی تبریزی، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1394/12/20
 • مدیریت دارایی و بدهی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (مورد مطالعه: بانک الف شعبه جزیره کیش)، شهرام ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه تهران-پردیس کیش، 1394/12/22
 • طراحی مدل مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته، سعید کرباسیان، کاربردی، گروه مدیریت صنعتی، 1395/03/25

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017