دکتر نیما گروسی مختارزاده

مرتبه علمی : استادیار
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی
ایمیل :
تلفن : 61117625
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1380, مهندسی مکانیک در طراحی جامدات, دانشکده فنی دانشگاه مازندران
 • کارشناسی ارشد, 1387, مدیریت صنعتی- گرایش تولید و عملیات, دانشگاه تهران
 • دکتری تخصصی, 1391, مدیریت تولید و عملیات, دانشگاه تهران

فعالیت‌های اجرایی

 • معاون و هماهنگ کننده امور آموزشی و پژوهشی رشته های مدیریت تکنولوژی و سیاست گذاری تکنولوژی در گروه مدیریت صنعتی، 1394/06/28، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های ترجمه شده

 • گروسی مختارزاده، نیما و سعید قدوسی نژاد. "کتاب جامع تصمیم گیری." تهران: انتشارات مرکز تحقیق و توسعه اتکا، 1393.
 • گروسی مختارزاده، نیما، ابوالفضل کیانی بختیاری و محمد حاجعلی. "راهبرد مشارکت : مدیریت اتحادها، شبکه ها و سرمایه گذاری های مشترک." تهران: هزاره ققنوس، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Garoosi Mokhtarzadeh, Nima, and Hadi Zarei. "Investigating the Impact of National Innovation System Functions on Attracting Foreign Direct Investment in Iranian Oil Industry." IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology 1, no. 8 (2014): 47-60.
 • کریمی دستجردی، داود، نیما گروسی مختارزاده و حمیدرضا یزدانی. "ارزیابی تاثیر انتقال تکنولوژی بر اولویت های رقابتی : موردکاوی پروژه تولید قطعات l90 در صنعت قطعه سازی ایران." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 2، 4 (1389): 111-124.
 • ، محمدرضا آراستی، نیما گروسی مختارزاده و امیر خانلری. "ارائه مدل یکپارچه تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت یابی." فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 3، 9 (1392): 185-209.
 • گروسی مختارزاده، نیما، محمد رضا آراستی، سیدمصطفی رضوی و احمد جعفرنژادچقوشی . "رویکردی فرایندی به برنامه ریزی فناوری در سطح فرابنگاهی." فصلنامه مدیریت نوآوری دوم، دوم (1392): 9-120.
 • احمدی، سید حسین و نیما گروسی مختارزاده. "بررسی و اولویت بندی میزان حساسیت دستگاه ها جهت تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با مدل مارتل و زاراس ( مطالعه موردی : شرکت ماشین سازی تولید آتش)." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران پنجم، دوم (1392): 1-22.
 • گروسی مختارزاده، نیما و ابوالفضل کیانی بختیاری. "سیاست گذاری صنعتی در برخی کشورهای جهان و ایران." نشاء علم سال پنجم، سال پنجم شماره اول (1393): 22-29.
 • گروسی مختارزاده، نیما و محمد احمد زاده قاسم آبادی. "ارایه الگوی مدیریت دانش در شرکت های سرمایه گذاری مشترک." بهبود مدیریت 27، 1 (1394): 137-161.
 • گروسی مختارزاده، نیما و محمود زمانی. "تبیین تاثیر بازارگرائی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تاکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه." مدیریت بازرگانی 7، 2 (1394): 463-484.
 • گروسی مختارزاده، نیما و شاپور کرامت. "ارائه مدلی برای تحلیل ریسک اتحادهای راهبردی و فناورانه." فصلنامه مدیریت نوآوری 3، 4 (1394): 119-140.
 • کرمی پور، آزیتا، مهدی خالقی، محمدرضا آراستی و نیما گروسی مختارزاده. "دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟." فصلنامه مدیریت توسعه فناوری سوم، دوم (1394): 9-26.
 • زمانی، محمود و نیما گروسی مختارزاده. "کارآفرینی شرکتی فناورانه، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد بنگاه : آزمون یک مدل در یک شرکت داروئی." فرایند مدیریت و توسعه 28، 4 (1394): 91-108.
 • عقلایی، اصغر، نیما گروسی مختارزاده و مریم عباسی. "بررسی عوامل کلیدی موفقیت در همکاری های فناورانه." فصل نامه علمی - ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت 1، 19 (1395): 30-40.
 • گروسی مختارزاده، نیما و متین رشیدی آستانه. "بررسی اثر معنا بخشی فناورانه و توانمندی های سازمانی بر عملکرد نوآورانه با تاکید بر نقش میانجی ظرفیت جذب." فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 3، 5 (1395): 9-39.
 • سعدآبادی، علی اصغر، علی اصغر پورعزت ، محمد امین قانعی راد، نیما گروسی مختارزاده و مهدی الیاسی. "چرخه حیات نوآوری های اجتماعی." فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 2-4، 4-2 (1395): 69-95.

همایش‌های بین المللی

 • Garoosi Mokhtarzadeh, Nima, Azadeh Dabaghi, and Yasaman Gorji. "Technology Attractivness assessment Using Gray Theory ." 15th IIES International Oil & Gas Conferences , Tehran, March 16-11, 2014 .
 • Garoosi Mokhtarzadeh, Nima, and Mohammad Reza Arasti. "Contextual Variables Affecting Technology planning at Industry Level." 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, Washington, May 22-26, 2014 .
 • Garoosi Mokhtarzadeh, Nima, and Mohammad Reza Arasti. "Proposing a Framework for Technology Planning at Industry Level." R&D Management : Management of Applied R&D, Connecting High Value Solutions with Future Markets, Stuttgart, June 3-6, 2014 .
 • Garoosi Mokhtarzadeh, Nima, Saiedeh Sadat Ahangari, and Maryam Faghei. "Proposing a three dimansional model for selecting a portfolio of R&D projects." International association for management of technology (IAMOT 2016),, May 15-19, 2016 .
 • Garoosi Mokhtarzadeh, Nima, and Maryam Sadat Fagheyi. "Acquiring core competence knowledge through interorganizational collaborations: The key factors affecting knowledge transfer success." The 14 th Asialics conference & the 7th International Conference on Management of Technology and Innovation, Tehran, August 29-31, 2017 .
 • Garoosi Mokhtarzadeh, Nima, Mahdi Mohamadi, and Elham Mohseni Sohi. "Studying The effect of technology intelligence on the Innovation performance of firms with emphasis on the role of mediator variable open innovation: case study Knowledge-based companies." The 14th Asialics conference & the 7th International Conference on Management of Technology and Innovation, Tehran, August 29-31, 2017 .
 • عبدلی ، قهرمان ، آزاده دباغی، نیما گروسی مختارزاده و عبدالرضا عالی زاده. "کاربرد تئوری بازی ها در ارزیابی استراتژی های توسعه تکنولوژی در حوزه رسانه." هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، مهر 6-7، 1389.
 • کارشناس، عباسعلی و نیما گروسی مختارزاده. "بررسی اثر فرصت های فناورانه و غیرفناورانه بر نوآوری محصول و فرایند." کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، تهران، آذر 9-9، 1394.
 • حمیدی کیا، رضا و نیما گروسی مختارزاده. "بررسی اثر مدیریت دانش برنوآوری و عملکرد کارکنان." کنفرانس بین المللی تحقیق در علوم و تکنولوژی، کوالالامپور، آذر 24-24، 1394.

همایش‌های داخلی

 • Garoosi Mokhtarzadeh, Nima, and Mohammad Hajali. "A Model for Assessing Organizational Readiness for IT Adoption: Kish Free Zone Organization case study." The 5 th International Conference of Technology Management, Tehran, December 16-17, 2015 .
 • گروسی مختارزاده، نیما و محمد حسن سرسبیلی. "ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی: مطالعه موردی در یک شرکت اپراتور تلفن همراه." اولین کنفرانس بین المللی، پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران، آذر 1-1، 1390.
 • گروسی مختارزاده، نیما و ابولفضل کیانی. "مدل تلفیقی ارزش گذاری سرمایه فکری در سازمان های توسعه ای: مورد کاوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران." سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فن آوری، تهران، آذر 19-20، 1392.
 • گروسی مختارزاده، نیما و شاپور کرامت. "ارائه مدلی کمی جهت انتخاب روش اکتساب، مبتنی بر سطح آمادگی فن آوری." سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فن آوری، تهران، آذر 19-20، 1392.
 • گروسی مختارزاده، نیما و محمد احمدزاده . "قیمت گذاری فن آوری در حوزه نرم افزار." سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فن آوری، تهران، آذر 19-20، 1392.
 • گروسی مختارزاده، نیما و محمد حاجعلی. "ارائه مدلی جهت انتخاب فن اوری های نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات." سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فن آوری، تهران، آذر 19-20، 1392.
 • گروسی مختارزاده، نیما و هادی زارعی. "بررسی اثر سیاست گذاری در حوزه انتشار فن آوری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) : موردکاوی بالادستی صنعت نفت ایران." سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فن آوری، تهران، آذر 19-20، 1392.
 • گروسی مختارزاده، نیما و حسین بادی. "بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصاد ایران." سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت فن آوری، تهران، آذر 19-20، 1392.
 • گروسی مختارزاده، نیما و سید نعمت اله حسینی اصل. "بررسی اثر شایستگی شبکه محور و توانمندیهای پویا بر عملکرد توسعه محصول جدید." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آذر 4-5، 1393.
 • صدقیانی باغچه، مهدی، احسان نجابت و نیما گروسی مختارزاده. "مدلی اکتشافی برای توسعه نوآوری مبتنی بر توسعهدهندگان کسبوکارهای دانشبنیان در صنعت میاندست و پاییندست پتروشیمی." ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری،، آذر 16-17، 1395.
 • گروسی مختارزاده، نیما، لیلا سلطانشاهی و مسعود کیماسی. "معرفی توانمندی های پشتیبان فرایند توسعه خدمت جدید: ارائه یک چارچوب مفهومی." ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت،، آذر 16-17، 1395.
 • گروسی مختارزاده، نیما و اکبر محمدی. "شناسایی عقلانیت حاکم بر اتحادهای فناورانه." چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 1-2، 1395.
 • رمضانی، هادی، نیما گروسی مختارزاده و علی صمیمی. "بررسی اثر فرآیند انتقال و تسهیم دانش بر توانمندی نوآوری فناورانه در سطح بنگاه." چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 1-2، 1395.
 • گروسی مختارزاده، نیما، افشین قاسمی و زینب زارع پور. "تحلیل شکاف توانمندی های فناورانه در شرکت های صنعت ICT ایران." اولین همایش ملی مدیریت توسعه، هرمزگان، دي 1-2، 1395.
 • محقر، علی ، نیما گروسی مختارزاده و مریم نظامی. "بررسی مسائل پیش روی پیاده سازی و مدیریت سیستم های انرژی یکپارچه و بهره گیری از فناوری انرژی های نوین." هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، شهريور 23-23، 1396.

راهنمایی پایان نامه

 • ممیزی تکنولوژی و تحلیل شکاف تکنولوژی در شرکت توربین سازی توگا، شهریار مشایخی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/27
 • ارائه مدلی جهت ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در سطح سیستم، مبتنی بر رویکرد سطح آمادگی در صنعت هوا فضا، انوشیروان رزم آور، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/28
 • تدوین استراتژی تکنولوژی جهت تولید سوخت از میکروآلک، آزاده رضائی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/28
 • شناسائی عوامل موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعه محصول در صنعت نیروگاهی، امیر حسین حسن خانی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/28
 • ارائه مدلی جهت سنجش سطح همراستائی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی های بالادستی در سازمان های پروژه محور، داریوش داودزاده، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/25
 • انتخاب سبد پروژه های توسعه تکنولوژی با استفاده از الگوریتم MOZOLOP، فروغ فلاحت پیشه، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/30
 • بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین سبز بر نوآوری سبز ( مطالعه موردی : صنعت لوازم خانگی)، احسان سلیمی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/12/07
 • تدوین استراتژی زنجیره تامین در فولاد اکسین، فریبرز حاجت زاده، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/07/09
 • بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل مشتریان به استفاده از خودروهای الکتریکی (مورد مطالعه جزیره کیش)، ایمان کارنما، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/07/09
 • ارائه چارچوب تدوین استراتژی فناوری اطلاعات در سطح شرکت مادر، تورج مرصعی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/28
 • ارائه چارچوب یکپارچه جهت طراحی ماژولار: موردکاوی شرکت صنایع ماشین آلات ایران، مهدی بهرامیان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/29
 • انتخاب تامین کننده با تلفیق رویکردهای AHP و QFD ( مطالعه موردی شرکت پاک فن بخار)، علی وفائی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/12/06

مشاوره پایان نامه

 • بررسی مراحل تجاری سازی ایده در فضای تجارت الکترونیکی، ابراهیم نظری، کاربردی، دانشگاه تهران، 1392/12/01
 • شناسائی و رتبه بندی عوامل ریسک زنجیره تامین در صنعت خودرو، سارا علی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/11
 • بررسی و مقایسه مزیت نسبی تولید فولاد خام در مجتمع فولاد بهکاران مشهد با استفاده از روش DRC، هومن زمردی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/13
 • تاثیر عوامل مدیریت دانش بر حذف اتلاف ها با رویکرد تولید ناب، آریا فاطمی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/13
 • طراحی مدل برنامه ریزی تولید ترکیبی با استفاده از برنامه ریزی تجدید پذیر در شرکت صنایع لبنی رامک، روزبه کمالی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/19
 • بررسی علل مقاومت مدیران در پیاده سازی سیستم های یکپارچه اطلاعاتی استراتژیک با رویکرد تفسیرگرائی، فرزانه صوابیه، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/28
 • بررسی نقش مذاکره در انتقال اثربخش تکنولوژی و تجهیزات ...، سید امیر سامان مدنیان، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/07/03
 • بررسی تاثیر چابکی استراتژیک زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین، علی کاید عباسی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/29

داوری‌های انجام شده

 • سومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، جزیره کیش، 1392/06/10
 • کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، 1392/07/16
 • یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، 1392/08/07
 • دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، 1393/07/07
 • کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، 1393/08/12
 • چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، جزیره کیش، 1393/08/18
 • پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، ایران-تهران، 1394/08/12

بلاگ شخصی

رزومه

تحصیلات

سوابق پژوهشی

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

داوری‌های انجام شده

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017