دکتر علی اصغر پورعزت

مرتبه علمی : استاد
سمت : هیئت علمی گروه آموزشی مطالعات اسلامی
ایمیل :
تلفن : 61117665
آدرس :

بیوگرافی

فعالیت‌های اجرایی

 • ریاست کتابخانه مرکزی، 1393/12/04، ایران، تهران

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های تالیفی

 • Pour ezzat, Ali asghar. "Truth- Oriented Justice." Tehran: E, 2012.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی(ع)." تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1387.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مبانی دانش اداره دولت و حکومت ( مبانی مدیریت دولتی )." تهران: سمت، 1387.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مدیریت راهبردی عصر مدار: رویکرد آینده پژوهانه به منافع عمومی." تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1389.
 • پورعزت ، علی اصغر. "عهدنامه امیر: جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیا." تهران: دانشگاه امام صادق ع، 1390.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مبانی مدیریت دولتی." تهران: انتشارات سمت، 1390.
 • پورعزت ، علی اصغر. "اداره سالم به روایت نهج البلاغه طرحی برای مبارزه با فساد اداری." تهران: اااا، 1390.
 • پورعزت ، علی اصغر. "عدالت حق مدار: آگاهی، رفاه، امنیت." تهران: علمی فرهنگی، 1391.
 • پورعزت ، علی اصغر. "عدالت زبانی نقطه عطف روایت عدالت اجتماعی." تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1391.
 • میرزائی اهرنجانی ، حسن ، علی اصغر پورعزت و علی اصغر سعدآبادی. "مدیریت توسعه روستا گذار به سوی روستای الکترونیک." تهران: انتشارات میدانچی، 1392.
 • پورعزت ، علی اصغر و غزاله طاهری عطار. "سازماندهی و طراحی ساختار." تهران: انتشارات سمت، 1392.
 • فائز، کوکب، حسین خنیفر و علی اصغر پورعزت . "منطق عدالت زبانی." تهران: مدیر فردا، 1392.
 • پورعزت ، علی اصغر و سید محمد هادی ایازی. "مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه امام علی علیه السلام." تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1392.
 • ثقفی، فاطمه ، بهروز زارعی کرگ آباد و علی اصغر پورعزت . "مدیریت ایران." تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1393.
 • پورعزت ، علی اصغر. "درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن." تهران: انتشارات میدانچی، 1393.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مدیری از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت." تهران: مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، 1394.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Pour ezzat, Ali asghar. "Depiction of the Future: Intervention Strategy in Social Systems." ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE 1, no. 1 (2007): -.
 • Pour ezzat, Ali asghar, mostafa nejati , and mehran nejati . "E - GOVERNMENT AND EMPOWERMENT IMPACT ON EQUAL ACCESS TO INFORMATION AND DEVELOPING PUBLIC LANGUAGE." LEX et SCIENTIA -, no. 1 (2008): 123-127.
 • Pour ezzat, Ali asghar, Abdolazim Mollaee , and Morteza Firouzabadi . "Building thr future Undertaking proactive strategy for national outlook." Futures 40, no. 10 (2008): 887-892.
 • Pour ezzat, Ali asghar, and Ghazaleh Taheri Attar . "Professional Adhocracy, an Appropriate Design for Knowledge Economy in the Light of Mintzberg's Perspective." Journal of Electronic Commerce in Organizations 7, no. 4 (2009): 1-20.
 • Pour ezzat, Ali asghar, and Parvaneh Zeinali Someh . "the study of personnel and customers perception of organizaional justice." Journal of Management Studies 2, no. 2 (2009): 97-113.
 • Pour ezzat, Ali asghar, and Ghazaleh Taheri Attar . "Professional Adhocracy, An Appropriate Design for Knowledge Economy – In the light of Mintzberg's Perspective." Journal of Electronic Commerce in Organizations 7, no. 4 (2009): -.
 • Pour ezzat, Ali asghar. "The importance of linguistic justice for continues revision of good governance." Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series -, no. 3 (2009): 101-121.
 • Pour ezzat, Ali asghar, Mostafa Nejati , Ghazaleh Taheri Attar , and Seyed Mahdi Sharifmousavi . "scenario planning and futurology of the persian gulf post - oil economy." Foresight 13, no. 6 (2011): 18-33.
 • Pour ezzat, Ali asghar. "Scenario planning and futurology of the Persion Gulf post- oil economy." Foresight 13, no. 6 (2011): 19-33.
 • , Masoud Mohammadi Dehcheshmeh, Ali asghar Pour ezzat, and Arian Gholipour. "Students' Perceptions about School Safety in Doroodzan Middle School, Marvdasht City, Fars Province, Iran." Journal of Occupational and Environmental Hygiene 4, no. 2 (2012): 1-6.
 • , Masoud Mohammadi Dehcheshmeh, Ali asghar Pour ezzat, and Arian Gholipour. "Critical Success Factors of Safety in Tehran Governmental High Schools." Journal of Occupational and Environmental Hygiene 4, no. 1 (2012): 41-46.
 • , Lotfollah Forouzandeh Dehkordi, Mohammad Ali Sarlak , Ali asghar Pour ezzat, and Ali Ghorbani. "A Comprehensive Conceptual Framework for the E - Government Realization." Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6, no. 8 (2012): 50-64.
 • nejatbakhsh esfahani, ali, Ali asghar Pour ezzat, saeed abdolmanafi, and . "To Investigate Influential Factors on Halal Brand in the Global Markets." Journal of Basic and Applied Scientific research 3, no. 1 (2013): 985-963.
 • Sadabadi, Ali Asghar, Ali asghar Pour ezzat, and mohammad reza farhadi kia. "STUDY OF FACTORS AFFECTING THE ISMAILIDS’ VOLUNTARY PURE OBEDIENCE (VPO) BASE ON FUZZY APPROACH." international journal of social science 17, no. 1 (2013): 80-91.
 • پورعزت ، علی اصغر. "برخی نظریه های فلاسفه غرب درمورد انسان." طلیعه 1، 10 (1371): -.
 • ، عباسعلی اللهیاری و علی اصغر پورعزت . "نقد نظریه مکتب روانکاوی درباره انسان." طلیعه 1، 12 (1371): 1-17.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تبیین الگوی مراوده ای توسعه ادبیات و ملت سازی برای آینده ( مطالعه موردی : شاهنامه فردوسی )." اسطوره متن هویت ساز -، --- (1387): -.
 • پورعزت ، علی اصغر. "نقش علوم انسانی در فراگرد حل مساله سیستم های خط مشی گذاری عمومی." برداشت اول 1، 6و7 (1387): 108-110.
 • پورعزت ، علی اصغر. "در آمدی بر عدالت سیاسی در نهج البلاغه." در آمدی بر نظریه سیاسی اسلام -، --- (1388): 219-252.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Pour ezzat, Ali asghar, and Parvane Zeynali Masoume . "The study of personnel and customers' perception of organizational justice." Iranian Journal of Management Studies 2, no. 2 (2009): 97-113.
 • Pour ezzat, Ali asghar, Ghazaleh Taheri Attar , and Sayed Mahdi Sharifmousavi . "Application of Era - Based Cellular Planning for Development of E - Government in Developing Countries." International Journal of Innovation in the Digital Economy 2, no. 2 (2011): 25-43.
 • Pour ezzat, Ali asghar, Ghazaleh   Taheri Attar , and Narges  Salehi Shahrabi . "lessons for administration : historical collaps in iran." Iranian Journal of Management Studies 4, no. 1 (2011): 5-25.
 • Pour ezzat, Ali asghar, غزاله طاهری عطار , and علی اشراقی . "The Professional Adhocratic Face of Organization." NAISIT 1, no. 5 (2012): -.
 • پورعزت ، علی اصغر و سیدمحمدحسین هاشمیان . "استعاره راه : معرفت شناسی صدرائی و تبیین هستی شناختی سازمان." پژوهشنامه فلسفه دین 5، 10 (1111): -.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرین قلی پور. "بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان." برداشت دوم (مرکز استراتژیک ریاست جمهوری) -، --- (1111): -.
 • پورعزت ، علی اصغر. "خط مش گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی در حد فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی." اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (مجموعه مقالات) -، 1 (1111): -.
 • عابدی جعفری ، حسن ، علی اصغر پورعزت ، مجتبی امیری و فاطمه دلبری راغب . "ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی ( مدیریت دولتی بر مبنای مقالات موجود در ISI )." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 6 (1111): -.
 • پورعزت ، علی اصغر و اصغر مشبکی . "نقش استعاره ها در فراگرد دانش افزایی درباره سازمان : مروری بر پیامدهای کارکردی و کژکارکردی استفاده از استعاره." فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) 1، 7 (1380): 64-78.
 • پورعزت ، علی اصغر و سیدمهدی الوانی . "طراحی سیستم هوشمند قانونگذاری برای تحقق عدالت اجتماعی." چشم انداز مدیریت بازرگانی 1، 1 (1380): 43-58.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی." دانش مدیریت 14، 55 (1380): 117-83.
 • ، اصغر مشبکی اصفهانی و علی اصغر پورعزت . "مدیریت فرهنگ جامعه." فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) 7، 8 (1381): 68-96.
 • پورعزت ، علی اصغر. "رویکرد سیستمی به سیاستگذاریهای اقتصادی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی." کتاب ماه (کلیات) 1، 1 (1381): 119-144.
 • پورعزت ، علی اصغر. "علم و پیش بینی با تاملی بر مراتب قطعیت نظریه های علمی در پیش بینی رفتار سیستمهای اجتماعی." فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) 8، 9 (1382): 15-28.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تصویر پردازی از آینده : استراتژی اقدام در سیستمهای اجتماعی." فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) 1، 10 (1382): -.
 • ، سیدمهدی الوانی و علی اصغر پورعزت . "عدالت اجتماعی شالوده توسعه پایدار." کتاب ماه (کلیات) 2، 2و3 (1382): 17-28.
 • پورعزت ، علی اصغر، شهرزاد مصطفوی و علی صیادی . "طراحی سیستم بسیج امکانات ملی برای مواجهه مناسب با بحران های مناسب طیبعی و اجتماعی." کتاب ماه (کلیات) -، 4و5 (1383): 110-75.
 • پورعزت ، علی اصغر و سیدمهدی الوانی . "مبانی منطقی طراحی سیستم خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت حق مدار ( براساس نهج البلاغه )." دانشور رفتار 11، 5 (1383): 11-83.
 • پورعزت ، علی اصغر. "شهر عدل و دولت هوشمند." چشم انداز مدیریت بازرگانی 3، 11و12 (1383): 143-162.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تصویرپردازی بصیرت بخش از آینده موعود : استراتژی فوق فعال انتظار شهر عدل در ایران." کتاب ماه (کلیات) 3، 8و9 (1384): -.
 • پورعزت ، علی اصغر و غزاله طاهری عطار . "مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند." فرهنگ مدیریت 4، 13 (1385): 131-150.
 • پورعزت ، علی اصغر. "طراحی و تبیین سیستم خط مشی گذاری حق مدار برای تحقق عدالت اجتماعی ( براساس نهج البلاغه )." دانشور رفتار -، 17 (1385): -.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تحلیل مبانی منطقی طراحی سیستمهای خط مشی گذاری معطوف به عدالت : مقایسه آموزه های نهج البلاغه و برخی از مکاتب فلسفی سیاسی." مدرس علوم انسانی 10، 14 (1385): -.
 • ، محمد ایوبی اردکان ، علی اصغر پورعزت و علی پیران نژاد . "کاربرد مدل سیستم های مانا برای تدوین برنامه آموزش عالی ایران در قرن 21." فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) 1، 2 (1385): 4-5.
 • پورعزت ، علی اصغر و طاهری عطار غزاله . "بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن باستانی هخامشیان." پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق 8، 21 (1385): 118-79.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد ابویی اردکان و علی پیران نژاد. "کاربرد مدل سیستمهای مانا برای تدوین برنامه های آموزش عالی ایران در قرن 21." فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) 40910، 1111 (1385): 43-66.
 • قلی پور، آرین ، علی اصغر پورعزت و علی پیران نژاد . "«اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی : ره آورد دولت الکترونیک." دانشور رفتار -، --- (1386): -.
 • پورعزت ، علی اصغر. "زمان، روابط علی و افراد: متغیرهای فراموش شده مدیریت استراتژیک منابع انسانی." مدیریت و توسعه 1، 33 (1386): -.
 • پورعزت ، علی اصغر، هاشم سوداگر و ماجد ناجی . "توسعه ارتش مجازی از طریق برنامه ریزی سلولی عصر مدار." مدیریت نظامی 27، 3 (1386): 100-65.
 • پورعزت ، علی اصغر. "علم و پیش بینی : مطالعات میان رشته ای." مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 1، 205 (1386): 249-261.
 • فرهنگی ، علی اکبر، علی اصغر پورعزت و اعظم میرزمانی . "تحلیل شکست نظامی و فروپاشی تمدنی در حکومت های باستانی ایران بر اساس مدل دولت هوشمند ( مورد مطالعه: سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان )." مدیریت نظامی 27، 3 (1386): -.
 • پورعزت ، علی اصغر، حوریه باغستانی برزکی و مصطفی نجاتی آجی بیشه . "الگوی منطقی منشور حقوق شهروندی بر پایه بررسی تطبیقی اسناد موجود." رفاه اجتماعی -، 26 (1386): 131-160.
 • پورعزت ، علی اصغر، زهرئی سپیده ی ، حمیدرضا یزدانی و فرجی بهاره . "بررسی چالشهای مربوط به مدیرت زنان ( تحقیقی پیرامون یک سازمان دولتی )." مجله تحقیقات زنان 1، 3 (1386): 92-120.
 • ، سید محمدحسین هاشمیان و علی اصغر پورعزت . "مقدمه ای بر هرمنوتیک در قلمرو شناخت سازمان و مدیریت." فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 13، 53 (1386): 113-85.
 • ، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت و مجید سعیدی نژاد . "عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها." فصلنامه علوم مدیریت ایران 2، 8 (1386): 1-29.
 • پورعزت ، علی اصغر. "شهر عدل امام مهدی تجلیگاه تمام خرد و کمال هنر انسانی." انتظار موعود 4، 13 (1387): 131-244.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرین قلی پور. "عدالت اجتماعی، بن مایه مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی ایران." حقوق و مصلحت -، 1 (1387): 57-73.
 • روشندل اربطانی، طاهر ، علی اصغر پورعزت و آرین قلی پور. "وضعیت شناسی بحران با رویکرد نظم و امنیت." نظم و امنیت انتظامی 1، 2 (1387): 164-141.
 • پورعزت ، علی اصغر، حکیمه حسنقلی پور ، شیما فرخ ، عفیفه حجاریان ، علی اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار . "به گزینی برنامه های آموزشی، براساس مطالعه تطبیقی برخی از دانشگاههای معتبر جهان ( مورد مطالعه: رشته اداره دولت و حکومت )." فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) 13، 1 (1387): 111-134.
 • ، طیبه امیرخانی و علی اصغر پورعزت . "تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان های دولتی." فصلنامه مدیریت دولتی 1، 1 (1387): 19-32.
 • پورعزت ، علی اصغر. "ضرورت آینده پژوهی و رویکرد فوق فعال به توسعه نظم و امنیت عمومی." پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی - دانشگاه اصفهان 1، 3 (1387): 61-77.
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار ، غزاله طاهری عطار و محمد مهدی فراحی . "الگوی مطلوب طراحی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ایران." مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی -، 40 (1387): 3-22.
 • ، طیبه امیرخانی و علی اصغر پورعزت . "تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی." فصلنامه مدیریت دولتی -، 1 (1387): 19-32.
 • پورعزت ، علی اصغر. "گذار از حصارهای شیشه ای معرفت شناسی با تاکید بر اندیشه های پست مدرنی دریدا." مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 1، 1 (1387): 91-111.
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار ، غزاله طاهری عطار و محمد مهدی فراحی . "الگوی مطلوب طراحی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن." مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی -، 40 (1387): 3-22.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور و طاهر روشندل اربطانی. "تحلیلی بر مبنای نظری سازماندهی و مدیریت نیروهای داوطلبانه مردمی برای حفظ امنیت شهرها در بحران." نظم و امنیت انتظامی 1، 4 (1387): 82-66.
 • پورعزت ، علی اصغر. "گذار از حصارهای شیشه ای معرفت شناسی با تاکید بر الزامات زبان شناختی علوم میان رشته ای." مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 1، 1 (1387): 109-91.
 • پورعزت ، علی اصغر، پریسا رضایی و حمید رضا یزدانی . "بررسی موانع نظریه پردازی در قلمرو علوم اجتماعی." مدیریت بازرگانی -، 2 (1388): 47-62.
 • طالقانی ، غلامرضا، علی اصغر پورعزت و بهاره فرجی . "بررسی تاثیر سقف شیشه ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران." فصلنامه مدیریت دولتی 2، 2 (1388): 89-102.
 • پورعزت ، علی اصغر و مصطفی نجاتی آجی بیشه . "عدالت حق مدار و اهداف توسعه هزاره در چشم انداز سازمان تامین اجتماعی." فصلنامه تامین اجتماعی 9، 30 (1388): 229-242.
 • پورعزت ، علی اصغر. "باز تعریف سیستم مرزبانی کشور در پرتو نیایش امام سجادعلیه السلام درباره مرزبانان." فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 2، 6 (1388): 23-45.
 • پورعزت ، علی اصغر، حمزه خواستار و غزاله طاهری عطار . "به گزینی الگوی توسعه پارکهای علم و فناوری." فصلنامه رهیافت 11، 44 (1388): -.
 • پورعزت ، علی اصغر و غزاله طاهری عطار . "کاربست حکمرانی خوب برای ملت سازی در پرتو مطالعات میان رشته ای." پژوهشنامه علوم انسانی 9، --- (1389): 173-193.
 • ، غلامرضا سلیمی و علی اصغر پورعزت . "بررسی تاثیر رابطه ادراک بی عدالتی در سازمان بر گسترش میل به فساد اداری." اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (مجموعه مقالات) 4، 1 (1389): 131-159.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تاملی بر مدیریت مولفه های موثر بر اعتماد به نفس ملی." فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی انقلاب اسلامی 1، 1 (1389): 519-535.
 • پورعزت ، علی اصغر. "راهکارهای ارتقا و تعمیق خودباوری ملی." فرهنگ عمومی، اعتماد به نفس ملی، انقلاب اسلامی 1، 1 (1389): 629-643.
 • پورعزت ، علی اصغر و ندا نامدار قشقایی . "بررسی دلایل بقا یا فروپاشی حکومت خوارزمشاهیان در برابر اقوام مغول." فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 3، 8 (1389): 105-147.
 • پورعزت ، علی اصغر، غزاله طاهری عطار و مصطفی نجاتی آجی بیشه . "چشم انداز اداره دولت و حکومت براساس خط‌مشی‌ها و اسناد راهبردی برخی از انجمن‌های علمی این رشته." فصلنامه مدیریت دولتی 2، 4 (1389): 23-38.
 • کریمی دستجردی، داود، علی اصغر پورعزت ، نادر سیدکلالی و محمدرضا اخوان انوری . "رتبه بندی موانع پیاد هسازی تصمیمات راهبردی." مطالعات مدیریت راهبردی -، 2 (1389): 31-49.
 • پورعزت ، علی اصغر، غزاله طاهری عطار ، آرین قلی پور و مصطفی نجاتی آجی بیشه . "نقش زنان در فقر زدایی بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد." مجله تحقیقات زنان 4، 1 (1389): 99-118.
 • پورعزت ، علی اصغر و سمیرا ندیرخانلو . "تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران." سیاست علم و فناوری 2، 4 (1389): 65-76.
 • پورعزت ، علی اصغر. "پژوهش ابعاد حکمرانی اخلاقی در فحوای عهدنامه امیر علیه السلام." پژوهشنامه نهج البلاغه 8، 30 (1389): 132-115.
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت . "پیامدهای احساس بی عدالتی سازمانی." برداشت دوم (مرکز استراتژیک ریاست جمهوری) 1، 8 (1389): 71.
 • ، داوود عباسی ، علی اصغر پورعزت ، آرین قلی پور و مصباح‌ الهدی باقری ‌کنی . "مطالعه اکتشافی آئین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 4، 12 (1390): 53-70.
 • ، حمزه خواستار، رحمان غفاری ، علی اصغر پورعزت و الهام حیدری . "پژوهشی درباره‏ ی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش : مورد مطالعه دانشگاه تهران." فصلنامه علوم مدیریت ایران 6، 21 (1390): 105-122.
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت . "تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران." مدرس علوم انسانی 15، 2 (1390): 133-150.
 • حجاریان، عفیفه و علی اصغر پورعزت . "بررسی جایگاه عامه مردم در سیستم مهار و موازنه قدرت." مطالعات مدیریت بهبود و تحول 21، 64 (1390): 53-19.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور، باقری کنی و داوود عباسی . "مطالعه اکتشافی آیین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنائی." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 4، 12 (1390): 70-53.
 • پورعزت ، علی اصغر و الهام حیدری . "شناسایی و دسته بندی چالش ها و موانع تجاری سازی دانش با استفاده از روش کیو." سیاست علم و فناوری 4، 1 (1390): 49-62.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مثلث سازی قدرت و عدالت زبانی/ عدالت زبانی در برابر سازه های اقتدار بخش سلطه در بوروکراسی ایرانی." ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه 2، 55 (1390): 140.
 • پورعزت ، علی اصغر. "عدالت امام علی و ایران آینده." پژوهشنامه نهج البلاغه 9، 32 (1390): 79-67.
 • پورعزت ، علی اصغر و پروانه زینالی صومعه . "آثار فضای غیر اخلاقی در محیط کار بر رفتار ضد شهروندی سازمانی." اخلاق در علوم و فناوری 6، 4 (1390): 31-40.
 • عبدالحمید، مهدی و علی اصغر پورعزت . "تبیین ویژگیهای مانایی و پایایی در سازمانهای متمایل به ایثار." دو فصلنامه مدیریت اسلامی 19، 2 (1390): 35-9.
 • زینالی صومعه، پروانه و علی اصغر پورعزت . "آثار فضای غیر اخلاقی در محیط کار، بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی." فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 6، 4 (1390): 31-40.
 • اشراقی، علی، وحید محمودی و علی اصغر پورعزت . "الگو سازی رابطه میان قابلیت افراد و حکومت الکترونیک." اقتصاد تطبیقی 2، 2 (1390): 1-20.
 • پورعزت ، علی اصغر و علی اصغر سعدآبادی . "ویژگیهای پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهای امام علی علیه السلام." دو فصلنامه مدیریت اسلامی 20، 1 (1391): 38-9.
 • پورعزت ، علی اصغر و علی اصغر سعدآبادی. "ویژگی های پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهای امام علی (ع)." دو فصلنامه مدیریت اسلامی 20، 1 (1391): 9-38.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تاملی بر نقش گروه های کار فرازمانی در توسعه دانش از طریق تدوین دانشنامه و شرح نویسی بر کتابهای علمی و دانشگاهی." فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) -، 25 (1391): 27-43.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مختصات سازمان توحیدی در پرتو کلام امام علی علیه السلام." پژوهشنامه نهج البلاغه 2، 34 (1391): 49-65.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تاملی بر نقش گروه های کار فرا زمانی در توسعه دانش از طریق تدوین دانشنامه ها و شرح نویسی بر کتاب های علمی و دانشگاهی." فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (سخن سمت سابق) 16، 1 (1391): 27-43.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرین قلی پور، الهام حیدری ، سمیرا ندیرخانلو و مجید سعیدی نژاد . "شناسایی عوامل موثر و پیامدهای رفتارهای غیر دانشگاهی در میان استادان دانشگاه." اخلاق در علوم و فناوری 7، 2 (1391): 1-13.
 • پورعزت ، علی اصغر. "اداره سالم به روایت نهج البلاغه." پژوهشنامه نهج البلاغه 2، 31 (1391): 69.
 • پورعزت ، علی اصغر و هاشم سوداگر. "تبیین فراگرد شکل گیری استراتژی در سازمانهای دولتی فعال در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران." پژوهشهای مدیریت در ایران 16، 2 (1391): 35-56.
 • پورعزت ، علی اصغر، غزاله طاهری عطار و علی اصغر سعدآبادی. "راهبری ملت سازی پایدار مبتنی بر عدالت اجتماعی." تحقیقات سیاسی بین المللی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 4، 11 (1391): 22-1.
 • پورعزت ، علی اصغر. "مختصات سازمان توحیدی در پرتو کلام امام علی ( ع )." پژوهشنامه نهج البلاغه 10، 34 (1391): 49-65.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تجلی نام امام مهدی بر ساخت واقعیت آینده." انتظار موعود 12، 38 (1391): 29-42.
 • امیری ، مجتبی ، علی اکبر فرهنگی ، علی اصغر پورعزت و مسعود غلامپور راد. "شناسایی یک خط پی‎رنگ جدید در روایت‎های خط‎مشی عمومی با استفاده از چارچوب روایی خط‎مشی به‎منظور پیش‎بینی تغییرات خط‎مشی عمومی در ایران." فصلنامه مدیریت دولتی 4، 3 (1391): 31-54.
 • پورعزت ، علی اصغر، آرمین فیروزپور و علی اصغر سعدآبادی. "مطالعه و مقایسة رویکرد اجتماع‌محور به مدیریت بحران در کشورهای منتخب (مورد مطالعه: ایران، ترکیه، ژاپن و فیلپین)." مدیریت سازمانهای دولتی 2، 2 (1391): 53-37.
 • پورعزت ، علی اصغر و علی اصغر سعدآبادی. "تحلیل سلسله مراتبی موانع کار تیمیدر دانشگاه ها با رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه های شهر تهران)." مطالعات رفتار سازمانی 1، 3 (1391): 67-81.
 • خواستار، حمزه، آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت . "مطالعه کیفی و ارائه الگوی خودباوری ملی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور." فرهنگ در دانشگاه اسلامی 2، 4 (1391): 573.
 • سوداگر، هاشم و علی اصغر پورعزت . "دانشگاه و دولت، تاملی در باب خط مشی گذاری علم." فصلنامه رهیافت 4، 53 (1391): 47-52.
 • پورعزت ، علی اصغر، هاشم سوداگر، نسرین بیگدلو و سیده الهه عباسی. "چالش های مدیریتی طرح های پژوهشی کلان ملی و کاربست برنامه ریزی سلول عصر مدار برای مواجهه با آنها." مدیریت در دانشگاه اسلامی 1، 4 (1391): 577-596.
 • شاه نظری، علی، علی نجات بخش اصفهانی، علی اصغر پورعزت و مریم سلیمانی. "طراحی مدل ارتقاء جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی." مدیریت فردا 11، 34 (1392): 23-36.
 • پورعزت ، علی اصغر، علی اصغر سعدآبادی و مهدی عبدالحمید. "کاربست تفکر سازمانی در تصویرپردازی از مختصات سازمان ایثارگر مبتنی بر رویکرد اسلامی." پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی) 8، 1 (1392): 7-32.
 • پورعزت ، علی اصغر، ندا احسانی مقدم، حمید رضا یزدانی و کوکب فائز. "تحلیل مقایسه ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطلاعات." فصلنامه مدیریت دولتی 5، 1 (1392): 65-88.
 • باقری، محمدرضا و علی اصغر پورعزت . "ارائه الگوی ترکیبی برای خط مشی گذاری در عرصه دانشگاه." مجلس و راهبرد 2، 74 (1392): 165-199.
 • سعدآبادی، علی اصغر، علی اصغر پورعزت و طیبه عباسی. "شناسایی مولفه های همبستگی ملی در اقوام ایرانی." راهبرد دفاعی سال 11، 42 (1392): 173-195.
 • باقری، محمدرضا، علی اصغر پورعزت ، محمد مهدی مظاهری و شهلا باقری میاب. "تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزایی مدل ها." راهبرد فرهنگ 6، 22 (1392): 135-162.
 • پیران نژاد، علی ، آرین قلی پور، علی اصغر پورعزت و پیام حنفی زاده. "تبیین تأثیرات گسترش نفوذ ICT بر توسعه اجتماعی." مدیریت فناوری اطلاعات 5، 3 (1392): 1-24.
 • طاهری عطار، غزاله ، علی اصغر سعدآبادی و علی اصغر پورعزت . "ملت سازی در اندیشه و اخلاق حکمرانی امام خمینی." دو فصلنامه مدیریت اسلامی 21، 1 (1392): 193-218.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد کوهی خور و علی اصغر سعدآبادی. "تعیین و رتبه بندی معیارهای خط مشی گذاری مصرف انرژی در ایران برای تحقق عدالت بین نسلی بر مبنای ملاحظات اخلاقی." نشریه انرژی ایران 16، 4 (1392): 1-14.
 • میرزمانی، اعظم، علی اصغر پورعزت ، مجتبی امیری و حسن دانایی فرد. "واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران." دو فصلنامه مدیریت اسلامی 21، 2 (1392): 37-56.
 • پورعزت ، علی اصغر، میثم پورعلی و علی اصغر سعد ابادی. "نور مهدی هدایتگر از فراسوی آینده." انتظار موعود 13، 40 (1393): 22.
 • پورعزت ، علی اصغر و افسانه دهقانپور فراشاه. "طراحی ساختار دایره المعارف امام علی علیه السلام و تمدن سازی بر اساس آن از طریق توسعه تیم های فرازمانی." پژوهشنامه نهج البلاغه 13، 40 (1393): 20.
 • محمودی ، وحید، شهرزاد نیری و علی اصغر پورعزت . "بازپردارایه شاخص های توسعه قابلیت های انسانی در پرتو فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر." مدیریت بازرگانی 6، 1 (1393): 20.
 • ثقفی، فاطمه و علی اصغر پورعزت . "شناسایی ابعاد و مولفه های چارچوب آینده نگاری حکومت الکترونیکی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1393): 239-274.
 • زارعی، شاپور و علی اصغر پورعزت . "ترکیب نیازها و زیرساختهای راهبردی برای ایجاد و توسعه پارک های مجازی علم و فناوری." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1393): 101-110.
 • پورعزت ، علی اصغر و منا زهتابی. "آینده شهرهای الکترونیک." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1393): 305-313.
 • پورعزت ، علی اصغر و لیلا زائر. "فرهنگ و حکومت الکترونیک در چالش ساخت اجتماعی واقعیت های اخلاقی در محیط الکترونیکی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1393): 215-233.
 • پورعزت ، علی اصغر و غزاله طاهری عطار. "تحلیل دوران گذار به حکومت الکترونیک، به مثابه یک واقعیت اجتماعی پویا." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1393): 3-23.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد جواد حضوری، محمد علی سرلک و نسرین محمد علیپور. "چارچوبی جدید برای ارزیابی عدالت سازمانی با استفاده از وجوه چهارگانه سازمان در کارت امتیازی متوازن." فرایند مدیریت و توسعه 27، 2 (1393): 22.
 • خاجی، مهرنوش، محمدعلی شاه حسینی، علی اصغر پورعزت و عزت اله اصغری زاده . "ارائه الگوی نظامند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه." مجله پژوهش های مدیریت عمومی 7، 25 (1393): 86-110.
 • پورعزت ، علی اصغر، خدیجه روزبهانی، غزاله طاهری عطار و علی اصغر سعد ابادی. "سازمان به مثابه ققنوس : تاملی بر زندگی و مرگ سازمان های اجتماعی ( مطالعه موردی : جهاد سازندگی)." فصلنامه مدیریت دولتی 6، 3 (1393): 419-426.
 • پورعزت ، علی اصغر، سودابه تصدیقی و امیر علی علوی. "فرهنگ نوآوری برای کسب مزیت رقابتی در شرکت بتون در ایران." فرایند مدیریت و توسعه 27، 3 (1393): 75-100.
 • نوروزی، محمد تقی، علی اصغر پورعزت و محمد رضا رحیمی. "راه کارهای کارآمدی مدیریت دولتی ، رویکرد اسلامی ؛ با تاکید بر تفسیر ((المیزان))." اسلام و پژوهش های مدیریتی چهارم، 9 (1393): 23-33.
 • پورعزت ، علی اصغر، میثم پورعلی و علی اصغر سعد ابادی. "تصویر پردازی از جامعه عدل آینده در پرتو روایت ثقلین." مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی 75، 125 (1393): 75-88.
 • رضایی منش، بهروز، مهدی عبدالحمید، علی اصغر پورعزت و فتاح شریف زاده. "الگوی ارزشیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوی." راهبرد فرهنگ 7، 28 (1393): 122-150.
 • پورعزت ، علی اصغر و شبنم نوروزی کهرایی. "ارزیابی عملکرد دولت در اجرای خط مشی و ظرفیت دیوان سالری." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 370-381.
 • پورعزت ، علی اصغر و تارا خدّام. "ملاحظاتی در باب ارزیابی خط مشی های عمومی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 400-414.
 • مانیان ، امیر، علی اصغر پورعزت و تارا خدّام. "چشم انداز عدالت الکترونیک : ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک در توسعه عدالت اجتماعی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 245-254.
 • پورعزت ، علی اصغر و عباس بازرگان هرندی . "کابرد روش های آمیخته در ارزیابی عملکرد مدیران عالی سازمان های دولتی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 19-36.
 • پورعزت ، علی اصغر، حسین خالقی، فرهاد رهبر و سید سپهر قاضی نوری. "مدل اقتضایی و ارزشی ارزیابی عملکرد حکومت الکترونیک." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 60-75.
 • پورعزت ، علی اصغر، سید مهدی الوانی و اسفند یار فرج وند . "تاثیر آهنگ تغییر قدرت در مدیریت عملکرد سازمان های دولتی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 164-179.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمدرضا مهرگان ، افسانه دهقان پور فراشاه و صدیقه دمر چی لو. "کاربست تحلی پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان های دولتی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 216-229.
 • پورعزت ، علی اصغر، مینا هاشمی کاسوایی، صدیقه دمر چی لو و سیدابوالقاسم میرا. "ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد دولت بر اساس میزان تعهد به منافع عمومی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 334-350.
 • پورعزت ، علی اصغر، صدیقه دمر چی لو و مینا هاشمی کاسوایی. "منافع ملی و حل مسئله عمومی به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 356-387.
 • پورعزت ، علی اصغر و نرگس صالحی شهرابی. "ارزیابی خط مشی حمایت از محیط زیست." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 385-397.
 • پورعزت ، علی اصغر. "نگاه فرا آهنگ به عملکرد کارگزارن حکومت در امتداد حساب پس دهی ، پیش از حساب پس کشی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 416-423.
 • پورعزت ، علی اصغر و علی اصغر سعد ابادی. "کاربست سیستم برنامه ریزی سلولی غصرمدار برای ارزیابی عملکرد جامع ملی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 184-203.
 • پورعزت ، علی اصغر و لیلا زائر. "تحلیلی بر مطالبات قانون اساسی درباره تکالیف حکومت در برابر سایر نهادهای اجتماعی." کتاب: کتاب مدیریت ایران ( کشورداری الکترونیکی ) 1، 1 (1394): 1-18.
 • پورعزت ، علی اصغر، پاکنوش کیانی و زینب پورعزت. "خط مشی گذاری مالی در حکمرانی متعالی از منظر نهج البلاغه." پژوهشنامه نهج البلاغه 14، 46 (1394): 51-74.
 • پورعزت ، علی اصغر. "پایبندی به عدالت حق مدار لازمه پیشرفت و توسعه آینده پژوهانه." مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت 1، 1 (1394): 612-620.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی و محسن طاهری دمنه. "تاملی در مفهوم تصاویر آینده به مثابه ساخت هویت اجتماعی." فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی 16، 4 (1394): 60-75.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تصویر پردازی از دانشکده حکومت." مدیریت سازمانهای دولتی 4، 2 (1395): 1-10.
 • سید رضایی، میر یعقوب، علی اصغر پورعزت و علي اصغر سعد ابادي اراني. "رصد چالش های سیستم بودجه بندی ایران با هدف توسعه رویکرد عدالت منطقه ای." مجله بررسی های حسابداری 23، 4 (1395): 3-24.
 • پورعزت ، علی اصغر، فاطمه فتحی و فرزانه قاسمي. "تصویرپردازی از کتابخانه های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 51، 4 (1395): 13-37.

همایش‌های بین المللی

 • پورعزت ، علی اصغر. "الامام المهدی و بنائ واقع المستقبل." امام مهدی (عج) و ساخت آینده، نجف، خرداد 7-9، 1392.
 • Pour ezzat, Ali asghar. "the importance of linguistic justice for continues revision of good governance." analele universitatii bucuresti, Bucharest, December 22-31, 2008 .
 • Pour ezzat, Ali asghar, , , and . "Sceario Planning for the Middle East Post-Oil Economy." 9th Renaissance Renewal in Management Studies, Liverpool, May 11-14, 2009 .
 • Pour ezzat, Ali asghar, and . "Theoretical Analysis of periods of Callapse of Civilization in Iran from the perspective of the History of Philosophy." Fifht International Conference HIERARCHY AND POWER IN THE HISTORY OF CIVILIZATIONS, Moscow, June 23-26, 2009 .
 • Pour ezzat, Ali asghar. "GOOD E-GOVERNANCE: TOWARD A GOOD ADMINISTRATIVE STRUCTURE TO ACHIEVE TRUTH-ORIENTED JUSTICE." The International Conference on Economics and Administration, Bucharest, November 14-15, 2009 .
 • Pour ezzat, Ali asghar, , and . "The Application of Era-based Cellular Planning for Science Polic making." Public policy and Governance 2012, Delhi, October 1-2, 2012 .
 • Pour ezzat, Ali asghar, , and Ali Asghar Sadabadi. "The Future of Science Policy in Iran; Application of Era-Based Cellular Planning for Knowledge Development in the Light of Collage Metaphor (Case Study: Administration)." International Conference in Economics and Adminstration (ICEA), Bucharest, June 7-8, 2013 .

همایش‌های داخلی

 • پورعزت ، علی اصغر. "عدالت اجتماعی و کارآفرینی دولتی در بخش بهداشت و درمان." کارآفرینی در بخش بهداشت و درمان، شیراز، دي 26-27، 1380.
 • پورعزت ، علی اصغر. "عدل موعود، حلقه آخر سلسله چالشهای بشری در تصویرگری جامعه عدل." دومین جشنواره دانشجویی منتظران موعود (گل نرگس)، تهران، مهر 1-1، 1381.
 • ، سیدمهدی الوانی و علی اصغر پورعزت . "حکمت علوی: نمونه اعلی سیستم حکومتی حق مدار برای تحقق عدالت اجتماعی." همایش رفتارشناسی علوی در گستره مدیریت، تهران، مهر 7-8، 1381.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تاملی بر نقش شعور پیروان در استقرار حکومت عدل معصوم (ع)." چهارمین اجلاس دوسالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مهدی (عج)، تهران، خرداد 1-2، 1382.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تاملی بر نقش شعور پیروان در استقرار حکومت عدل معصوم (ع)." حکومت مصلح (عج) آرمان بزرگ بشریت، تهران، مهر 2-3، 1382.
 • پورعزت ، علی اصغر. "دور نمای آینده با تاکید بر تدوین استراتژی ملی بر مدار عدالت اجتماعی." همایش سیاست ها و مدیریت برنام های رشد در ایران، تهران، اسفند 16-19، 1382.
 • پورعزت ، علی اصغر. "شهر عدل ودولت هوشمند." همایش ارتقاء سلامت ومبارزه بافساد نظام اداری، تهران، ارديبهشت 2-2، 1383.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تصویرپردازی از آینده برای وحدت آفرینی بر مدار شهر عدل." بیداری اسلامی چشم انداز آینده و هدایت آن -الصحوه الاسلامیه (آفاقها المستقبلیه و ترشیدها)، تهران، ارديبهشت 17-19، 1383.
 • پورعزت ، علی اصغر. "شهر عدل و دولت هوشمند، تاملی بر نقش دولت در نهادینه کردن رفتارهای عدالت خواهانه در متن سیستم اجتماعی." همایش ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد نظام اداری، تهران، ارديبهشت 28-28، 1383.
 • پورعزت ، علی اصغر. "طراحی سیستم خط مشی گذاری حق مدار برای تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه." سومین جشنواره دوسالانه نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور، تهران، مهر 20-23، 1383.
 • پورعزت ، علی اصغر. "درآمدی بر طراحی نظامهای آگزیوماتیزه سلسله مراتبی برای توسعه کیفی دانش در حوزه علوم انسانی." توسعه دانش و فناوری (عوامل, موانع و راهکارها)، تهران، آبان 26-28، 1383.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تصویرپردازی از شهر عدل موعود." گفتمان مهدویت (گفتمان ششم)، تهران، بهمن 19-25، 1384.
 • پورعزت ، علی اصغر. "تاکید راهبرد توسعه دانش محور برای منطقه آزلد ارس با تامل بر نقش چین و اروپا در اقتصاد منطقه." نخستین سمینار بازشناسی فرصت های سرمایه گذاری در ارس، تبریز، آبان 10-10، 1385.
 • پورعزت ، علی اصغر. "باز شناسی رسالت دانش و تبارشناسی دانشمند در پرتو قرآن کریم." به سوی مرجعبت علمی، تهران، خرداد 24-24، 1386.
 • پورعزت ، علی اصغر، مصطفی نجاتی اجی بیشه و مهران نجاتی اجی بیشه. "5th International Conferance on e-government." E-government and public policy for Poverty Eradication and Empowerment، Ahmadabad، دي 8-10، 1386.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرین قلی پور. "مولفه های سیاسی اعتماد به نفس ملی." همایش فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی، تهران، آبان 1-1، 1387.
 • پورعزت ، علی اصغر. "بازخوانی جریانهای ادبی - اجتماعی سیره فرازمانی رهبری امت (از بعثت تا عاشورا و از عاشورا تاظهور)." کنگره سراسری عاشورا پژوهی (عاشورا، انقلاب، انتظار)، تهران، بهمن 1-1، 1387.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرین قلی پور. "تبیین مدلی برای سنجش میزان حمایت از محرومین در نظام جمهوری اسلامی." درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، اسفند 11-12، 1387.
 • پورعزت ، علی اصغر. "جامعه پیراسته از فقر و مفهوم فقر در اندیشه جوانان (واقعیتمساله یا پدیده." جوانان و توسعه، تهران، آبان 1-5، 1388.
 • قلی پور، آرین و علی اصغر پورعزت . "راهکارهای ارتقا و تعمیق خود باوری ملی." فرهنگ عمومی و اعتماد نفس ملی و انقلاب اسلامی، تهران، مرداد 1-3، 1389.
 • پورعزت ، علی اصغر. "خطمشی عمومی دانشبنیان و پیچیدگیهای عدالتگستری در جوامع نوین." عدالت، تهران، ارديبهشت 21-29، 1390.
 • پورعزت ، علی اصغر. "شهرهای آینده کشور در افق چشم انداز 1404." مدیریت شهری در افق چشم انداز 1404، تهران، ارديبهشت 31-31، 1391.
 • پورعزت ، علی اصغر و آرمین فیروزپور. "چشماندازهای شهرهای آینده در افق 1404." اولین همایش ملی مدیریت شهرداری در افق چشمانداز 1404، تهران، ارديبهشت 26-31، 1391.
 • سعدآبادی، علی اصغر، علی اصغر پورعزت و مسعود حقیقت شهرستانی. "بررسی علل فروپاشی نهضت جنگل با استفاده از الگوی بینش سازمانی." اولین کنگره ملی بزرگداشت میرزا کوچک خان جنگلی، زیباکنار، آذر 14-16، 1391.
 • پورعزت ، علی اصغر. "دین اخلاق و حقوق." دور چهارم نشست دینی مرکز گفتگوی ادیان و تمدنها با کلیسای کاتولیک اتریش، تهران، اسفند 1-3، 1391.
 • سعدآبادی، علی اصغر، محمدسعید تسلیمی و علی اصغر پورعزت . "الگوی پیشرفت و تعالی علوی (مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت در پرتو رهنمودهای امام علی علیه‌السلام)." دومین کنفرانس ملی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، تهران، خرداد 18-18، 1392.
 • سعدآبادی، علی اصغر، علی اصغر پورعزت و هاشم سوداگر. "کاربست ECP برای توسعه دانشدر پرتو استعاره کولاژ(مورد مطالعه: علم اداره)." ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، اسفند 10-12، 1392.
 • پورعزت ، علی اصغر. "کاربست برنامه ریزی سلولی عصر مدار برای فقر زدایی از جامعه." مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی، مشهد، شهريور 12-13، 1393.
 • پورعزت ، علی اصغر. "خط مشی گذاری در جامعه خرد سالار." خط مشی گذاری در جامعه خرد سالار، تهران، دي 29-29، 1394.
 • پورعزت ، علی اصغر. "نارسایی سیستم مدیریت دانش در مستند ساز و انتقال تجربیات اداری سازمانهای دولتی." اولین همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری، تهران.
 • پورعزت ، علی اصغر. "توسعه سیستم برنامه ریزی راهبردی عصرمدار برای مهار اثربخش چالش های پیش رو پیشرفت جامعه." چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، ارديبهشت 31، 1394.

داوری‌های انجام شده

 • مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1393/06/12

بلاگ شخصی

سوابق تحصیلی

دکترای مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری ، ایران،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سوابق آموزشی

زمینه های تخصصی – تحقیقاتی : 

خط مشی گذاری عمومی – روش تحقیق

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017