اخبار

بخش مربوطه خبر: نوع خبر:

انتخاب آقای علی اصغر سعد آبادی دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری و علم فناوری به عنوان پژوهشگر نمونه مقطع دکتری دانشگاه تهران د ر بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آقای علی اصغر سعد آبادی دانشجوی مقطع دکتری رشته سیاستگذاری و علم فناوری دانشکده مدیریت به عنوان پژوهشگر نمونه مقطع دکتری دانشگاه تهران د ر بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران انتخاب گردیدند.

جزئیات

بازدید جمعی از دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی از شرکت پارس خودرو

با هماهنگی انجام شده با شرکت پارس خودرو و در جهت توسعه همکاری های پژوهشی و آموزشی بین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و شرکت پارس خودرو و همچنین آشنایی دانشجویان با فرایند خطوط تولید خودرو در شرکت پارس خودرو ، جمعی از دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از شرکت پارس خودرو بازدید به عمل آوردند.

جزئیات
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018