کارکنان دانشکده (به تفکیک حوزه کاری) کارکنان دانشکده (به تفکیک حوزه کاری)

همکاران حوزه آموزش همکاران حوزه آموزش

آبدار اصفهانی- فاطمه
آقایی- فروزان
پراینده- اعظم
پراینده- فرشته
دلخوش- اسماعیل
رحیمیان- سیمین
سرکی- اعظم
شهرابی- مرضیه
علیزاده- فریبا
غفاری نوین- جواد
قیاسی لیمنجوب- سید رضا
کریمی- شهلا
کلانتری- مسلم
مالکی- محمد باقر
میر عبدالمجید- اکرم السادات
ناظم- مرضیه
نجفی- پانته آ
نظامی- زهره