اداره امور پژوهشی دانشکده وظایف زیر را عهده دار می باشد:

 • انجام کلیه امور مربوط به طرح های پژوهشی
 • تصویب و اختتام طرح های پژوهشی تا ابلاغ به مجری
 • تصویب و اختتام طرح های حمایت از پایان نامه تا ابلاغ به مجری
 • بررسی و تصویب گزارش نهایی طرح های پژوهشی
 • نظارت بر عقد قرارداد طرح های پژوهشی
 • نظارت و جمع آوری اطلاعات و برنامه واحدهای مختلف معاونت پژوهشی و تدوین کارنامه و برنامه سالیانه معاونت پژوهشی
 • بررسی و امتیازدهی اعتبار ویژه ( گرنت) اعضای هیأت علمی دانشکده
 • انجام کلیه امور مربوط به هزینه کرد اعتبار ویژه
 • انجام امور مربوط به مأموریت های پژوهشی
 • انجام امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکتری
 • برگزاری جلسات منظم شورای پژوهشی دانشکده
 • انجام امور مربوط به سفرهای علمی اعضای هیأت علمی
 • انجام امور مربوط به برگزاری سالانه جشنواره های پژوهشی دانشگاه و دانشکده
 • انجام امور مربوط به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشکده
 • برنامه ریزی جهت بازدید دانشجویان از سازمانها دستگاه‌ها و مراکز علمی و صنعتی و سایر موارد حسب مورد
 • برگزاری سمینارها و کارگاههای علمی تخصصی
 • معرفی دانشجویان به مراکز پژوهشی جهت تحقیقات و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه خارج از قرارداد

 

 

 • آیین نامه مجلات برتر مدیریتی
 • لیست مجلات برتر
 • فرم پیشنهاد طرح پژوهشی
 • فرم گزارش نهایی طرح پژوهشی
 • فرم تقاضای شرکت در همایش داخلی یا خارجی به انضمام حکم مأموریت
   
   

 

اعتبارسنجی نشریات

 

1396/10/08

دانلود

لیست نشریات معتبر و نامعتبر

1396/10/09

دانلود

 

 

جشنواره آموزش و پژوهش سال 1396