پیام ریاست دانشکده

به نام او که عالم است و خالق علم

خداوند منان را سپاس می گوییم که به ما نعمت علم اندوزی و توفیق خدمت به بندگانش را ارزانی داشته است. از آغاز تاریخ تاکنون همواره "اندیشه" و "تفکر" والاترین مسیر راه انسان بوده است. دانشگاه مکان تفکر، تحقیق و تولید راه حل های علمی برای رفع مشکلات جامعه است و دانشکده مدیریت جایی است که برای پاسخگویی به نیاز جامعه در زمینهزمینه های مدیریتی و سلامت اداری فعالیت می کند. از سوی دیگر همه ما وامدار و مرهون زحمات بزرگان و افراد شایسته ای هستیم که برای ارتقاء این دانشکده، عمری سپری کرده اند که حاصل آن امروز بعنوان امانتی گرانبها به ما سپرده شده است.

مسئولان، اعضای هیئت علمی و کارکنان توانمند دانشکده، تلاش می کنند تا با فراهم نمودن محیطی پویا، سالم، با نشاط، علمی و با استانداردهای بالای آموزشی و پژوهشی، بستر مناسبی را برای جوانان مستعد و مشتاق علم و اندیشه و تخصص و اخلاق ایجاد نمایند.

باشد که این همه نعمت را ارج بگذاریم و با احساس مسئولیت، تلاش، همفکری و همدلی دانشکده را به جایگاه رفیعی همچون مرجعیت علمی در زمینه مدیریت در سطح کشور، منطقه و جهان هدایت نماییم.

دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری

رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018