معاون پژوهش و فناوری

مرتبه علمی : استاد
تلفن: 61117653
پست الکترونیکی:hsafari@ut.ac.ir

مسئول دفتر

پست الکترونیکی: kh_safabakhsh@ut.ac.ir
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018