معاون پژوهش و فناوری

مرتبه علمی : استادیار
تلفن: 61117789
پست الکترونیکی: shahhoseini@ut.ac.ir

مسئول دفتر

پست الکترونیکی: kh_safabakhsh@ut.ac.ir
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017