معاون اجرائی و دانشجوئی

مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : تخصصی حسابداری
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن:88005010 - 61117644
دور نگار : 88630535
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018