معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استاد

مسئول دفتر

پست الکترونیکی : abdollahzadeh@ut.ac.ir
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017