معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر طاهر روشندل اربطانی
مدرک تحصیلی : دکترا
پست الکترونیکی :arbatani@ut.ac.ir
تلفن:61117645
            88006344
رسول احمدی
مدرک تحصیلی : دیپلم
پست الکترونیکی :rasoolahmadi@ut.ac.ir
تلفن:61117645
            88006344
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017