اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

دوشنبه، 1397/02/17

بازه زمانی کنترل نهایی و ارزشیابی دروس به شرح اطلاعیه پیوست می باشد.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018