اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

سه شنبه، 1397/05/16

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 98-1397 که از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده می نمایند می رساند ، علاوه بر مراجعه به سایت دانشگاه تهران تا تاریخ 1397/05/31 نسبت به بارگذاری راتبه دانشجویی خود در سامانه اقدام نمایند و مدارک فوق را به کارشناس استعداد درخشان واقع در ساختمان جنوبی - درب شرقی واحد استعداد درخشان ارائه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور هیچگونه مدرکی پذیرفته نخواهد شد. دفتر استعداد درخشان دانشکده مدیریت

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 98-1397 که از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده می نمایند می رساند ، علاوه بر مراجعه به سایت دانشگاه تهران تا تاریخ 1397/05/31 نسبت به بارگذاری راتبه دانشجویی خود در سامانه اقدام نمایند و مدارک فوق را به کارشناس استعداد درخشان واقع در ساختمان جنوبی - درب شرقی واحد استعداد درخشان ارائه نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ مذکور هیچگونه مدرکی پذیرفته نخواهد شد.

دفتر استعداد درخشان دانشکده مدیریت

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018