اخبار

سخنرانی پروفسور ذبیح اله رضایی استاد دانشگاه ممفیس آمریکا در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سه شنبه، 1397/03/22

سخنرانی دکتر ذبیح اله رضایی استاد حسابداری دانشگاه ممفیس آمریکا در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار گردید.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018