ریاست دانشکده

دکتر طهمورث حسنقلی پوریاسوری

ریاست دانشکده

مدرک تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی:استاد
تلفن: 88005005
دور نگار: 88003088
پست الکترونیکی: thyasory@ut.ac.ir
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017