رؤسای پیشین دانشکده

دکتر موسی عمید

1333 -1335( روسای مشترک)

دکتر هری الله مارلو

1333- 1335 (روسای مشترک)

دکتر علی اصغر پور همایون

1345- 1335

دکتر فضل الله اکبری

1350 - 1345

دکتر پرویز کیقبادی

1355 -1350

دکتر فیروز بهرامپور

1357 - 1355

دکتر علیرضا بشارت

1359-1357

دکتر علی وثوق

1365 -1359

دکتر علی رضائیان

1376 -1365

دکترمحمدسعید تسلیمی

1385 -1376

دکتر سید رضا سیدجوادین

1392 - 1385

دکتر رضا راعی

1392/09 - 1392/05

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018