دفتر ریاست

قدرت عبداله زاده

مسئول دفتر ریاست دانشکده

تلفن: 61117630 ،– 88005005 ، 88003088
پست الکترونیکی: abdollahzadeh@ut.ac.ir

وظایف مسئول دفتر :

  • انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشکده در رابطه با ارتباطات داخلی و دانشگاهی
  •  دریافت مکاتبات واحدهای مختلف دانشکده و دانشگاه و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات ، دستورات و نظرات رئیس دانشکده به واحدهای مختلف دانشکده
  • انجام هماهنگی در ملاقات های عمومی رئیس دانشکده با ارباب رجوع 
  • انجام امور مربوط به هیات رئیسه دانشکده
  • هماهنگی در امور جاری دفتر
  • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشکداه
  • تنظیم  برگزاری برنامه جلسات  در اتاق شورای دانشکده
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018