دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

سرپرست اداره

مرتبه علمی : استادیار دکترا
تلفن : 61117615
پست الکترونیک : smira@ut.ac.ir
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت مدیریت
تلفن : 61117654
پست الکترونیک : soheila_m27@yahoo.com
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018