اخبار

ثبت نام وام ویژه دکتری شروع شد.

دوشنبه، 1396/10/18

دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مدیریت جهت ثبت نام وام ویژه دکتری ( سه ماهه زمستان) به سامانه جامع گلستان مراجعه نمایند.

دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مدیریت حداکثر تا تاریخ 4 بهمن 1396 فرصت دارند درخواست خود را در سامانه جامع گلستان ثبت نمایند.

امور دانشجویی دانشکده مدیریت

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018