تحلیل محیط

فرصت ها:

 1. حجم بازار پاسخ داده نشده قابل توجه برای ارایه آموزش های حرفه ای مدیریت به متقاضیان فردی و سازمانی (O1)
 2. اعتبار علمی و جایگاه شناخته شده دانشگاه تهران در بین مراکز آموزشی عالی در سطوح ملی و بین المللی (O2)
 3. نرخ رو به رشد تقاضا برای تحصیلات تکمیلی مدیریت (O3)
 4. سیاست های دولت در راستای تحکیم روابط بین المللی با کشورهای جهان با تاکید بر منطقه و تاثیر آن بر امکان گسترش همکاری ها و تعاملات علمی دانشگاههای ایرانی با دانشگاهها و نهادهای معتبر علمی جهان (O4)
 5. حجم بالای جمعیت فعال کشور و تاثیر آن بر تقاضا برای آموزش عالی و توسعه کسب و کار (O5)
 6. نیاز کشور به ارتقاء توان و ظرفیت مدیریت در سازمان ها و شرکت های ایرانی (O6)
 7. نیاز کشور و توجه روزافزون سیاستگذاران ملی به ضرورت ایفاء نقش دانشگاهها در توسعه دانش و فناوری برای تحقق توسعه پایدار در کشور و منطقه (O7)
 8. نرخ رشد قابل توجه انتشار آثار محققان ایرانی در مجلات بین المللی بویژه در مدیریت و تاثیر آن بر اعتبار و جایگاه علمی دانشگاههای کشور در عرصه بین المللی

تهدید ها:

 1. ارتباط و همکاری ضعیف دانشگاه و صنعت در سطح کشور (T1)
 2. افزایش جدی ظرفیت تحصیلات تکمیلی مدیریت طی سنوات گذشته در کشور و تاثیر آن بر جایگاه و اعتبار رشته (T2)
 3. روند نامطلوب ظرفیت جذب و نگهداشت استعدادها در کشور و تاثیر آن بر کیفیت سرمایه های انسانی در دسترس دانشگاهها (T3)
 4. تحریم های بین المللی و تأثیر آن بر همکاری ها و تعاملات علمی بین المللی با دانشگاهها و نهادهای معتبر علمی جهان و تصویر کلی کشور در جذب دانشجو و استعدادها (T4)
 5. عدم ثبات اقتصادی کشور و تأثیر آن بر کسب و کارها و امکان تامین منابع مالی پایدار برای توسعه آموزش و پژوهش (T5)
 6. تورم بالای کشور و تاثیر آن بر رفاه و کیفیت زندگی محیط پیرامونی دانشگاه (T6)
 7. گسترش فرهنگ مدرک گرایی در مقابل علم باوری در جامعه (T7)

قوت ها:

 1. موقعیت، جایگاه و سابقه مناسب دانشکده از بعد آکادمیک در سطح ملی (S1)
 2. کیفیت مناسب دانشجویان روزانه و شبانه ورودی به دانشکده در مقایسه با دیگر دانشگاههای داخلی (S2)
 3. موقعیت، فضا و تسهیلات آموزشی و فیزیکی مناسب دانشکده در مقایسه با دیگر دانشگاههای داخلی (S3)
 4. روند رو به رشد و ظرفیت درآمدی دانشکده در مقایسه با دیگر واحدهای دانشگاه (S4)
 5. تنوع و ترکیب مناسب حوزه های تخصصی دانشکده در مقایسه با دیگر دانشگاههای داخلی (S5)
 6. اهتمام مدیریت دانشکده به بهبود و ارتقاء دارایی ها و امور اجرایی دانشکده طی دوره اخیر (S6)
 7. ترکیب مناسب تخصص، سن و سابقه اعضای هیات علمی دانشکده در مقایسه با دیگر دانشگاههای داخلی (S7)
 8. تعداد قابل توجه و نقش و جایگاه دانش آموختگان دانشکده در سطح کشور (S8)

ضعف ها:

 1. نامناسب بودن نقش و اثرگذاری دانشکده در روند تحولات و مسائل کلان مدیریتی کشور با توجه به منابع و امکانات آن (W1)
 2. سطح پایین توانمندیهای دانشکده برای توسعه همکاریهای علمی بین المللی (W2)
 3. ناکارآمدی سیستم پشتیبانی امور پژوهشی دانشکده (W3)
 4. سطح پایین توانمندیهای دانشکده برای پژوهش های کاربردی، مشاوره مدیریت و ارتباط با صنعت و جامعه (W4)
 5. نامناسب بودن سیستم و سازوکار موجود دانشکده و دانشگاه برای توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی (W5)
 6. کیفیت نسبتاً پایین دانشجویان ورودی دوره های مجازی، ناکارآمدی نظام آموزش مجازی و عدم تناسب تعداد دانشجویان با ظرفیت موجود و تاثیر آن بر کیفیت آموزشی و اعتبار علمی دانشکده (W6)
 7. روند افزایشی نسبت دانشجویان دکتری به کل دانشجویان دانشکده و عدم تناسب آن با ظرفیت موجود (W7)
 8. نامناسب بودن جایگاه و اعتبار دانشکده در سطح منطقه ای و بین المللی (W8)
 9. فقدان سیستم طرح و برنامه در سطح دانشکده و ناکارآمدی آن در سطح دانشگاه (W9)
 10. نامناسب بودن ساختار، منابع و عملکرد فناوری اطلاعات دانشکده (W10)
 11. عدم تناسب منابع و سازوکارهای موجود دانشکده برای توسعه نوآوری و ارتقاء کیفی آموزش مدیریت در کشور (W1)
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018