اخبار

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته آینده پژوهی

یکشنبه، 1397/01/19

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای عیسی نیازی در رشته آینده پژوهی در روز شنبه مورخ 1397/01/18 در دانشکده مدیریت برگزار گردید.

دانشجو : عیسی نیازی

عنوان " طراحی مدلی برای آینده نگاری بهای نفت خام براساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران "
اساتید راهنما: دکتر فرهاد رهبرو دکتر امیر علی سیف الدین اصل
اساتید مشاور: دکتر محمدعلی شاه حسینی
اساتید داور: دکتر محمد باقر منهاج و دکتر علی رضا حسن زاده و دکتر منصور مومنی و دکتر محمدرضا صادقی مقدم

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018