اخبار

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری آقای حسین ظفری

چهارشنبه، 1396/10/06

آقای حسین ظفری از رساله دکتری خود با عنوان " «تصویرپردازی از مختصات سیستم حکمرانی حق‌مدار زمینه‌ساز ظهور» در رشته آینده پژویی با درجه عالی دفاع نمودند.

دانشجو : حسین ظفری

عنوان رساله :  «تصویرپردازی از مختصات سیستم حکمرانی حق‌مدار زمینه‌ساز ظهور»

استاد راهنما: دکتر علی اصغر پور عزت
استادان مشاور: دکتر محمدمهدی ذوالفقار زاده و دکتر محمدهادی همایون
استادان داور: دکتر سیدرضا سید جوادین و دکتر غلامرضا گودرزی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018