اخبار

انتخاب آقای علی اصغر سعد آبادی دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری و علم فناوری به عنوان پژوهشگر نمونه مقطع دکتری دانشگاه تهران د ر بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

چهارشنبه، 1396/09/29

آقای علی اصغر سعد آبادی دانشجوی مقطع دکتری رشته سیاستگذاری و علم فناوری دانشکده مدیریت به عنوان پژوهشگر نمونه مقطع دکتری دانشگاه تهران د ر بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران انتخاب گردیدند.

روابط عمومی دانشکده مدیریت این موفقیت علمی و پژوهشی را به ایشان تبریک عرض می نماید.

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018