امور پشتیبانی و خدمات عمومی

واحدهای زیر مجوموعه امور پشتیبانی و خدمات عمومی :

  • انتظامات درب اصلی : تلفن : 61117632 – 61117687
  • نیروهای خدماتی
  • نیروهای خدماتی فضای سبز
  • تاسیسات
وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017