ارکان جهت ساز

ارزش های کلیدی:

خلاقیت، ابتکار و نوآوری

تولید و اشاعه دانش سودمند

تعهد به کیفیت و استانداردهای علمی

خردورزی و تفکر انتقادی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

تعهد به اخلاق حرفه ای

تعهد به یادگیری مستمر

بیانیه ماموریت:

ماموریت ما عبارتست از ارزش آفرینی در عرصه های ملی و بین المللی از طریق:

تربیت مدیران و کارشناسان حرفه ای؛

تولید، اشاعه و بومی سازی دانش مدیریت؛

کمک به تعالی سرمایه انسانی و حل مسائل سازمانی

بیانیه چشم انداز:

چشم انداز دانشکده مدیریت در افق 1404:

«پیشتاز در توسعه و ترویج دانش مدیریت در کشور و جزء 10 دانشکده برتر مدیریت در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی»

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018