آموزش کارشناسی

معاونت آموزش کارشناسی دانشکده مدیریت مسئولیت اجرا ونظارت بر کلیه امورآموزشی در خصوص مسائل ومشکلات آموزشی را برعهددارد . خدمات وفعالیتهای این معاونت در پنج بخش اصلی شامل کارشناسان آموزش کارشناسی  ، مسئول کلاسها ، مسئول شاهدوایثارگر ، مسئول استعدادهای درخشان ،وبخش بایگانی راکد می باشد .

این معاونت ،خدمات آموزشی را با هفت  رشته شامل حسابداری ، مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت مالی ،مدیریت کسب وکار و علوم اطلاعات ودانش شناسی می باشد برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه می دهد .

پذیرش دانشجو برای هر رشته در حال حاضر 30نفر که کل دانشجویان شلغا به تحصیل 840 نفر می باشند . البته در پذیرش دانشجو باتوجه به سیاستهای کلی دانشکده ودانشگاه در ورودیها متفاوت است . 

اهم وظایف :

 • تهیه وتدوین برنامه های هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی وارسال به گروه های آموزشی
 • پی گیری ودریافت برنامه های درسی از مدیرگروه وتنظیم ومرتب کردن وهماهنگی کردن با اساتید مربوطه وثبت آن در سیستم گلستان
 • نظارت بر حسن انجام کارکارشناسان آموزش
 • هماهنگی و همکاری بامعاونت آموزشی دانشکده و اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه در امور آموزشی
 • انجام مکاتبات بااداره کل خدمات آموزشی (درخصوص ثبت نام دانشجویان ،کارت دانشجویی ،حل مشکلات دانشجویان ،ارسال صورتجلسات شوری آموزشی وکمیسیون موارد خاص آموزشی و...)
 • ارسال دعوتنامه های اساتیدجهت اعلام برنامه امتحانی وتهیه سوالات امتحانی در زمان مقرر.
 • ارسال برنامه درسی اساتید در شروع هر نیمسال تحصیلی .
 • کنترل نمرات واردشده توسط استادمربوطه با لیست حضوروغیاب امتحانی
 • درخواست نیازمندیهای آموزش از معاونت آموزشی ومعاونت اداری ومالی دانشکده .
 • تنظیم وتهیه ونهگداری اسنادومدارک مربوط به آموزش (برنامه های هر ترم ، برنامه هفتگی دروس پشنهادی به گروهها ، ابلاغ اساتید، گواهی تدریس ،دستورالعملهای آموزشی ، سرفصل دروس ، فرم های آموزشی ، و.... )
 • اعلام وضعیت تحصیلی چک کردن کارنامه تحصیلی دانشجویان از طریق سیستم  جهت فارغ التحصیلی به اساتید راهنما  .
 • نظارت برانجام وکنترل برثبت نام الکترونیکی وحضوری دانشجویان جدیدالورودوثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان قدیم .
 • تنظیم صورتجلسه شورای آموزشی وکمیسیون موارد خاص دانشکده درخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی .
 • تدوین برنامه امتحانی پایان ترم ونظارت وکنترل برحسن انجام برگزاری امتحانات .
 • شرکت در جلسات آموزشی و نظارت بر انجام آن .
 • تهیه خط مشی های آموزشی در مقطع کارشناسی .
 • ارزشیابی در عملکرد کارکنان اداره آموزش وامتیاز دهی براساس شناسنامه آموزشی .
 • تلاش در جهت انتقال تجارب شغلی به همکاران تازه وارد .

19-پاسخگویی به ارباب رجوع در موضوعات مربوط به امور آموزشی .

20-تلاش در جهت بهبود فرایند ونحوه انجام کار وارائه پیشنهادات سازنده .

21-تعامل وهمکاری مستمر وبهینه سازی با سایر واحد ها درجهت انجام بموقع ومناسب کار .

22- مطالعه واتخاذ تصمیم درمسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی ، عملی آنان .

23-نظارت برصدور گزارش فارغ التحصیلی وتاییدیه مدارک تحصیلی وارسال آن به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه .

24-نظارت برامور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان وصدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان .

25-نظارت برامور نقل وانتقال دانشجویان مهمان ویا دائم با توجه به مقررات وضوابط تعیین شده .

26-تهیه وتنظیم آمار واطلاعات رشته های مختلف وارسال آنها به مراجع ذیصلاح .

27- اجرا آئین نامه ها ومقررات خدمات آموزشی دانشگاه

28- انجام امور مربوط به صدور گواهینامه ودانشنامه های تحصیلی مربوط به دانش آموختگان چه قدیم وجدید

29 – بررسی وصدور احکام انصراف ، محروم از تحصیلی و ...

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018