برنامه های دانشکده

تیر 1

آغاز ثبت نام در دوره های حضوری MBA و DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

08:00-19:00

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 1-ثبت نام در دروه حضوری DBA تحول دیجیتال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران : داوطلبان پس از ثبت نام در سایت WWW.POSTMBA.IR   دعوت به مصاحبه خواهند شد.

2-ثبت نام در دوره های حضوری MBA  منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران : داوطلبان پس از ثبت نام در سایت WWW.DIGITALDBA.IR  دعوت به مصاحبه خواهند شد.

شماره های تماس:88229901- 88220537

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018