پیام ریاست دانشکده
به نام او که عالم است و خالق علم . خداوند منان را سپاس می گوییم که به ما نعمت علم اندوزی و توفیق خدمت به بندگانش را ارزانی داشته است. از آغاز تاریخ تاکنون همواره "اندیشه" و "تفکر" والاترین مسیر راه انسان بوده است. دانشگاه مکان تفکر، تحقیق و تولید راه حل های علمی برای رفع مشکلات جامعه است و دانشکده مدیریت جایی است که برای پاسخگویی به نیاز جامعه در زمینهزمینه های مدیریتی و سلامت اداری فعالیت می کند.

برنامه های دانشکده

بهمن 14

سمینار بین المللی برندسازی بین المللی

17:30-08:30

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اسفند 3

بهمن 11

سومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

08:00-17:00

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

نظرسنجی هاوب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017