پیام ریاست دانشکده
به نام او که عالم است و خالق علم . خداوند منان را سپاس می گوییم که به ما نعمت علم اندوزی و توفیق خدمت به بندگانش را ارزانی داشته است. از آغاز تاریخ تاکنون همواره "اندیشه" و "تفکر" والاترین مسیر راه انسان بوده است. دانشگاه مکان تفکر، تحقیق و تولید راه حل های علمی برای رفع مشکلات جامعه است و دانشکده مدیریت جایی است که برای پاسخگویی به نیاز جامعه در زمینهزمینه های مدیریتی و سلامت اداری فعالیت می کند.

برنامه های دانشکده

شهریور 27

آغاز نیمسال اول تحصیل 95-96

8:00-16:00

دانشکده مدیریت

شهریور 6

ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 95 -96

8:00-16:00

مکان دانشکده مدیریت

بهمن 12

سومین کنفرانس سیستم های اطلاعاتی

17:00-09:00

دانشکده مدیریت

نظرسنجی ها