اداره آموزش دانشکده مدیریت مسئولیت برنامه ریزی، اجرا و هدایت و نظارت بر کلیه امور آموزشی دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و تصمیم‌گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.  خدمات و فعالیتهای این اداره در دو  بخش اصلی شامل برنامه ریزی و نظارت آموزشی و ارائه خدمات آموزشی می باشد که بخش دوم شامل سه بخش فرعی ذیل است:

البته لازم به ذکر است که مرکز آموزش های مجازی، خدمات آموزشی را صرفا در مقطع کارشناسی ارشد در قالب دوره های آموزش الکترونیکی ارائه می دهد.

 

 برخی از شرح وظایف اداره آموزش در بخش برنامه ریزی و نظارت آموزشی

 1. انجام بررسی‌ها و مطالعات لازم جهت تهیه و پیشنهاد سیاست‌های آموزشی دانشکده؛
 2. انجام بررسی‌های لازم به منظور تدوین و تنظیم ضوابط و استانداردهای آموزشی دانشکده در راستای سیاست های آموزشی دانشگاه؛
 3. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقا سطح توانمندی های اعضای هیات علمی دانشکده؛
 1. انجام امور مربوط به استخدام، تمدید قرار داد استخدامی، تبدیل وضعیت، ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی دانشکده؛
 2. انجام امور مربوط به اعلام ظرفیت های پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تهیه جداول و آمار های مربوط به امور ظرفیت های کارشناسی و کارشناسی ارشد؛
 3. . هماهنگی‌های لازم به منظور انجام به موقع ارزشیابی اعضای هیات علمی.

 

برخی از شرح وظایف اداره آموزش در بخش ارائه خدمات آموزشی

 1. اجرای ضوابط و معیارهای مربوط به پذیرش و فراغت از تحصیلی دانشجویان دانشکده؛
 1. انجام امور مربوط به سنجش، بازبینی و بهبود فرآیندهای خدمات آموزشی و اصلاح آنها؛
 2. اجرای آئین نامه‌ها و مقررات خدمات آموزشی دانشگاه؛
 3. انجام امور مربوط به صدور گواهینامه‌ها و دانشنامه‌های تحصیلی مربوط به دانش آموختگان؛
 4. بررسی گزارش‌های فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی؛
 5. بررسی و انجام امور مربوط به درخواست‌های انتقالی و تغییر رشته دانشجویان؛
 6. انجام امور مربوط به امور نظام وظیفه و معافیت تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان؛
 7. بررسی و صدور احکام انصراف، محروم از تحصیل و ....؛
 8. انجام امور مربوط به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان؛
 9. انجام امور مربوط به جذب و پذیرش استعدادهای درخشان و امور نخبگان، تحصیل همزمان در مقاطع مختلف؛
 10. انجام امور مربوط به آزمون دکتری، آزمون‌های داخلی و ثبت نام دانشجویان در مقاطه مختلف تحصیلی؛
 11. نگهداری پرونده‌های تحصیلی دانشجویان، دانش آموختگان و ثبت اطلاعات و بایگانی نامه‌های ارسالی در پرونده‌های تحصیلی آنها.