اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 105 نتیجه
از 3
 
علی ابراهیمی کردلر

علی ابراهیمی کردلر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد ابویی اردکان

محمد ابویی اردکان 

دانشیار
شماره تماس: 88006411
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد استیری

مهرداد استیری 

استادیار
شماره تماس: 02161117724
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی 

استادیار
شماره تماس: 66439203
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزت اله اصغری زاده

عزت اله اصغری زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هاشم آقازاده

هاشم آقازاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117749
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی امیری

مجتبی امیری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشته امین

فرشته امین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منوچهر انصاری

منوچهر انصاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید باجلان

سعید باجلان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نقی بهرامفر

نقی بهرامفر (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی پیران نژاد

علی پیران نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 02161117782
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا پور ابراهیمی داورانی

محمد رضا پور ابراهیمی داورانی 

استادیار
شماره تماس: 88003974
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر پورعزت

علی اصغر پورعزت 

استاد
شماره تماس: 02166466199
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرش تحریری

آرش تحریری 

استادیار
شماره تماس: 02188006477
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا تقی زاده یزدی

محمدرضا تقی زاده یزدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی تنعمی

محمدمهدی تنعمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا تهرانی

رضا تهرانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه ثقفی

فاطمه ثقفی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117769
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحامد جعفرزاده

محمدحامد جعفرزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد جعفرنژادچقوشی

احمد جعفرنژادچقوشی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسترن حاجی حیدری

نسترن حاجی حیدری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی حیدری

علی حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جلیل حیدری دهوئی

جلیل حیدری دهوئی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طهمورث حسنقلی پوریاسوری

طهمورث حسنقلی پوریاسوری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حقیقی

محمد حقیقی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر خانلری

امیر خانلری 

استادیار
شماره تماس: 02161117794
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خندان

محمد خندان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان 

استادیار
شماره تماس: 61117657
اتاق: ساختمان جنوبی، ضلع غربی، راهروی پایین، اتاق 140
پست الکترونیکی: 
علی دیواندری

علی دیواندری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی

محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی 

استادیار
شماره تماس: 0216117731
اتاق: ساختمان شمالی، ضلع غربی اتاق 99
پست الکترونیکی: 
رضا راعی

رضا راعی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمصطفی رضوی

سیدمصطفی رضوی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید روحانی

سعید روحانی 

استادیار
شماره تماس: 61117606
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طاهر روشندل اربطانی

طاهر روشندل اربطانی 

استاد
شماره تماس: 02161117725
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدرضا سیدجوادین

سیدرضا سیدجوادین 

استاد
شماره تماس: 61117673
اتاق: ساختمان اساتید - طبقه بالا
پست الکترونیکی: 
داود سلمانی

داود سلمانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117749
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 61117702
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منوچهر شجاعی

منوچهر شجاعی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمهدی شریفی

سیدمهدی شریفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید شیرکوند

سعید شیرکوند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا صادقی مقدم

محمد رضا صادقی مقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود صارمی

محمود صارمی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس صدقی

عباس صدقی 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم صراف زاده

مریم صراف زاده 

استادیار
شماره تماس: 02161117723
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 105 نتیجه
از 3