کارگاه مقاله نویسی (با اعطای مدرک از کتابخانه دانشکده مدیریت)