انتصابات جدید در سطح مدیران دانشکده مدیریت

همکاران گرامی

سرکار خانم بیتا مشایخی به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دکتر سعید روحانی به عنوان معاون پژوهشی

و جناب آقای غلامرضا پنده به عنوان رئیس کتابخانه

منصوب گردیدند.

برای این عزیزان آرزوی توفیق داریم

سرکار خانم دکتر بیتا مشایخی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

جناب آقای دکتر سعید روحانی

معاون پژوهشی

جناب آقای غلامرضا پنده

رئیس کتابخانه