معرفی: اداره تحصیلات تکمیلی معرفی: اداره تحصیلات تکمیلی

 

 

کانالهای اجتماعی تحصیلات تکمیلی جهت اطلاع رسانی 

 

واحد سازمانی نام شبکه اجتماعی آدرس
تحصیلات تکمیلی تلگرام (دانشجویان کارشناسی ارشد)

@UTMScS

تحصیلات تکمیلی تلگرام (دانشجویان دکترای دانشکده)

@UTPhD

تحصیلات تکمیلی اساتید مدعو دانشکده

@UTInvited